Devamlı Sağlık Raporu Alan İşçinin İşten Çıkarılması Hk Yargıtay Kararı

Devamlı  Sağlık Raporu Alan İşçinin Sözleşmesi Fesh Edildi , sık sık rapor alan işçinin sözleşmesi fesih edilebilirmi, işçi sözleşme iptali

Devamlı Sağlık Raporu Alan İşçinin İşten Çıkarılması Hk Yargıtay Kararı

Sağlık Nedeniyle İş Sözleşmesi Fesh

Devamlı  Sağlık Raporu Alan İşçinin Sözleşmesi Fesh Edildi 

İşçinin sık sık rapor alması nedeniyle işverinin iş planlamasının bozulmasına sebep olması nedeniyle iş sözleşmesinin fesh edilmesi olayında konunun yargıtaya taşınmasında yargıtayca verilen kararda  işcinin sık sık rapor almasından dolayı aksadığı,işçinin almış olduğu sağlık raporlarının işçinin dinlenme günlerinin öncesi ve sonrasına denk gelmiş olması sebebiyle bu durumun işverenin  iş gücü planlamasını  sık sık değişmesine neden olduğu ve  işyerinde aksamalara sebebiyet verdiği gerekçesi ile sık sık sağlık raporu alan işçinin iş sözleşmesinin fesih edilmesini onamıştır.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi         2017/21960 E.  ,  2018/6120 K.


MAHKEMESİ : ... BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 29. HUKUK DAİRESİ
İLK DERECE
MAHKEMESİ : ... 14. İŞ MAHKEMESİ

DAVA :Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir.
İlk Derece Mahkemesinin red kararına karşı davacı avukatı istinaf başvurusunda bulunmuştur.
... Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi davacı avukatının istinaf başvurusunu kabul etmiştir.
... Bölge Adliye Mahkemesi 29. Hukuk Dairesi'nin kararı süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

YARGITAY KARARI

A) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili özetle; davacının 05/10/2012-18/03/2016 tarihleri arasında davalı firmada... Havalimanı ... istasyonu, yer hizmetleri 'hareket departmanında' çalıştığını, iş akdinin 'çalışmalarından ve yeterliliğinden istifade edilemediği, ayrıca 05/02/2015 tarihleri ile 05/02/2016 tarihleri arasında (1 yıl içerisinde) 26 gün rapor aldığı' belirtilerek geçersiz ve haksız bir şekilde feshedildiğini davacının savunmasının haftalar önce istendiğini iş akdinin ise 18/03/2016 tarihinde feshedildiğini, İş Kanun'unun 26.maddesindeki 6 günlük hak düşürücü sürenin geçtiğini, savunmasının rapor tarihlerine ilişkin olmasına rağmen fesih sebebinin davacının yeterlilik ve çalışmalarından verim alınamamasına dayandırıldığını, davacının rapor tarihlerinde hasta olduğunun, doktor raporlarının sabit olduğunu, eylemlerinin feshi gerektirecek ağırlıkta olmadığını, fesihte son çare ilkesine uyulmadığını, feshin asıl sebebinin firmadaki yönetim değişikliği olduğunu iddia ederek; feshin geçersizliğinin tespitine ve davacının işe iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.


B) Davalı Cevabının Özeti:
Davalı vekili özetle; davacının iş akdinin feshe yetkili son makam olan disiplin kurulu kararı ve genel müdür onayı ile geçerli nedenle feshedildiğini, davacının son yıllarda iş gücüne katılmayı reddetmeye ve işini savsaklamaya başladığını, ve çok sık rapor aldığını, bu hususta amirleri tarafından sözlü ve yazılı olarak uyarıldığını, bu raporlar nedeniyle 05/02/2016 tarihinde savunmasının istendiğini, davacının sağlık problemlerinin olduğunu, raporları kabul ettiğini, raporların tamamının üsküdardaki özel bir hastaneden aynı doktordan alındığını, uzman doktordan veyahut heyetten alınmadığını, davacının 05/02/2015-05/02/2016 tarihleri arasında 26 gün raporlu olarak işe gelmediğini, raporların 6 gününün free öncesi 13 gününün freenin sonrasına denk getirildiğini, çalıştığı birimin operasyonel bir ünite olması sebebiyle yeterliliğinden ve çalışmalarından verim alınamadığını, hizmetlerinden istifade edilemediğini, işlerinin aksamasına işgücü planlamasının olumsuz etkilenmesine, işyerinde olumsuzluklara ve aksamalara şirket menfaatlerinin önemli ölçüde ihlaline sebep olduğu anlaşıldığından iş akdinin geçerli nedenle feshedildiğini, ayrıca fesihle ilgili yetkili makam merkez disiplin kurulu kararını onaylayan genel müdür olduğu için şirket disiplin kurulundan geçmeden fesih işleminin yapılamadığını, fesih sebebinin soruşturma aşamalarından geçmesi gereken süre dikkate alındığında fesih süresinin geçmediğini savunarak, davanın reddini talep etmiştir.


C) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Yerel Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak; ...dinlenen tanık beyanlarından, işyerinde 4 gün çalışıp 2 gün dinlendikleri, işçiler rapor aldıklarında her şekilde izin günlerinin öncesine veya sonrasına denk geldiği, ancak rapor kullanan sayısı çok olduğunda işlerin aksadığı, yetersiz personel ile çalışıldığı için personel eksiği olduğunda işlerin aksadığı, davacının genellikle izin günlerinin başında veya sonunda rapor alarak izin günlerini uzattığı, personelin çalışması ile ilgili aylık planlama yapıldığı, gelmeyen personel olduğunda yeniden planlama yapmak veya mesaiye personel bırakmak gerektiği veya izin gününde olan personelin çağırılıp çalıştırıldığı, bu şekliyle sık sık rapor alınması halinde işlerin aksadığı anlaşılmış, davacının 1 yıllık süre içinde kullandığı 26 günlük raporun 6 gününün free öncesine 13 gününün free sonrasına denk geldiği dikkate alındığında, iş gücü planlamasının sık sık değişmesine ve işyerinde aksamalara sebebiyet verdiği, böylece davacının işyerinde iş akışını olumsuz etkilediği, davalı işverenliğin davacı ile çalışma ilişkisini devam ettirmesinin beklenemeyeceği dikkate alınarak iş akdinin geçerli nedenle feshedildiği kabul edilerek davanın reddine karar verilmiştir.
D) İstinaf Aşaması:
İlk Derece Mahkemesi’ nin kararına karşı davacı vekili tarafından süresinde istinaf başvurusunda bulunulmuştur.
E) İstinaf Sebepleri:
Davacı vekili
Davacı vekili dava dilekçesindeki iddialarını belirtmiştir.

F) Bölge Adliye Mahkemesi’ nin Kararı:
... Bölge Adliye Mahkemesi 29.Hukuk Dairesi "....dosya kapsamında davacının rahatsızlığının meslek hastalığı mahiyetinde yada tedavi edilemeyecek nitelikte olup olmadığının belirlenmesine yönelik her hangi bir delillin bulunmadığı anlaşılmaktadır.
Davacının son bir yıllık süre içerisinde kullandığı 26 günlük raporun 6 gününün free öncesine 13 gününün free sonrasına denk geldiği tespiti ile ilk derece mahkemesi tarafında hüküm kurulmuş ise de; dinlenen tanık beyanları kapsamında çalışma ve ara izin - dinlenme şekline yönelik bu durumun yapılan işin mahiyeti bakımından olağan kabul edilebileceği anlaşılmaktadır.


Öte yandan kullanılan rapor gün sayısı dikkate alındığında; 4857 sayılı yasanın 17/c maddesindeki ve 25. maddesindeki altışer haftalık olmak üzere toplam 12 haftalık süreyi aşmadığı ; bu nedenle davacının kullandığı rapor ve gün sayısının feshin geçerli yapılıp yapılmadığı incelemesi yönünden makul kabul edilmesi gerektiği anlaşılmaktadır.


Bunların yanında davacı işçinin bizatihi belirtilen günleri raporlu geçirmesi nedeni ile iş akışında aksamalara neden olduğuna yönelik davalı işveren tarafından geçerli bir fesih yapılmasını haklı kılacak delillerinde dosyaya sunulmadığı ve ilk derece mahkemesinin feshin geçersizliliğine ve davacının işe iadesine karar verilmesi gerekirken yerinde açıkladığı gerekçe ile davanın reddine karar vermesinin hukuka uygun bulunamadığı anlaşıldığından;
İlk Derece Mahkemesi kararının kaldırılmasına, Davacının davasının kabulü ile; feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine, Davacının yasal süre içinde başvurusuna rağmen davalı işverence süresi içinde işe başlatılmaması halinde ödenmesi gereken tazminat miktarının davacının kıdemi, fesih nedeni dikkate alınarak takdiren davacının 4 aylık brüt ücreti tutarında belirlenmesine, Davacı işçinin işe iadesi için işverene süresi içinde müracaatı halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok 4 aya kadar ücret ve diğer haklarının davalıdan tahsilinin gerektiğine..." karar vermiştir.
G) Temyiz:
Kararı, davalı temyiz etmiştir.
H) Gerekçe:


Somut uyuşmazlıkta; dosyadaki bilgi ve belgelere göre; davacının genellikle izin günlerinin başında veya sonunda rapor alarak izin günlerini uzattığı, tanık beyanlarına göre, personelin çalışması ile ilgili aylık planlama yapıldığı, gelmeyen personel olduğunda yeniden planlama yapılarak mesaiye personel bırakmak gerektiği veya izin gününde olan personelin çağırıldığı, bu şekliyle sık sık rapor alınması halinde işlerin aksadığı anlaşılmaktadır.Davacının 1 yıllık süre içinde kullandığı 26 günlük raporun 6 gününün free öncesine 13 gününün free sonrasına denk geldiği dikkate alındığında, bu durumun iş gücü planlamasının sık sık değişmesine ve işyerinde aksamalara sebebiyet vereceği ortadadır. Böylece davacının işyerinde iş akışını olumsuz etkilediği, davacının sık sık rapor alması ve raporlarını free öncesi ve sonrasına denk getirerek işi aksattığı sabit olup, ilk derece mahkemesinin yerinde açıkladığı gerekçelerle davanın reddine karar vermesi hukuka uygun olup, Bölge Adliye Mahkemesinin yerinde olmayan gerekçe ile davanın kabulüne karar vermesi h...lıdır.


4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
HÜKÜM:
Yukarda açıklanan gerekçe ile;
1-)... Bölge Adliye Mahkemesi 29.Hukuk Dairesi’nin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2-)Fesih geçerli nedene dayandığından DAVANIN REDDİNE,
3-) Alınması gereken 35,90 TL karar-ilam harcından davacının yatırdığı 29,20 TL peşin harcın mahsubu ile bakiye 6,70 TL karar-ilam harcının davacıdan tahsili ile Hazine'ye irat kaydına,
4-) Davacının yaptığı yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 20,00 TL yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
5-) Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre belirlenen 2.180,00 TL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine,
6.-) Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, dava dosyasının İlk Derece Mahkemesi'ne, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderilmesine, Kesin olarak 22.03.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2019, 23:03
YORUM EKLE