Engelli Personel Danıştay Kararı

T.C. DANIŞTAY İkinci Daire Esas No : 2016/3556 Karar No : 2016/5812 Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) : Karşı Taraf

Engelli Personel Danıştay Kararı

T.C.

DANIŞTAY İkinci Daire

Esas No : 2016/3556

Karar No : 2016/5812

Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı) :

Karşı Taraf (Davalı) : Orman Genel Müdürlüğü

Vekili : Av. ...

İsteğin Özeti : Ordu İdare Mahkemesince verilen 29/03/2016 günlü, E:2015/1327, K:2016/335 sayılı

kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesi

uyarınca temyizen incelenmesi isteminden ibarettir.

Cevabın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

Danıştay Tetkik Hakimi: Bahadır Demir

Düşüncesi : Mahkeme kararının bozulması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce, dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, davacının

yürütmenin durdurulması istemi hakkında karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü:

Dava; Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Dereli Orman İşletme Müdürlüğünde Sayman olarak

görev yapan davacının, rotasyon kapsamında Giresun Bölge Müdürlüğüne bağlı Şebinkarahisar

Orman İşletme Müdürlüğü emrine atanmasına dair 16/04/2015 gün ve 339 sayılı işlemin iptali

istemiyle açılmıştır.

Ordu İdare Mahkemesinin 29/03/2016 günlü, E:2015/1327, K:2016/335 sayılı kararıyla; kamu

hizmetinin sunulmasında devamlılığın esas olduğu, aynı yerde görev yapan personel hakkında

rotasyon işleminin uygulanarak kamu hizmetinin daha etkin hale getirilmesinin esas olduğu, diğer

taraftan davacının Giresun il merkezinde veya Dereli ilçesinde engellilik durumunun tedavisine ilişkin

bir hizmet almadığı da dikkate alındığında; davacının, Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama

ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin hizmet bölgelerinde çalışabilecekleri süre başlıklı

10. maddesinde belirtilen 7 yıl hizmet süresini doldurduğu görülmekle, rotasyon kapsamında tesis

edilen dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Davacı; usul ve yasaya aykırı olduğunu ileri sürdüğü Mahkeme kararının temyizen incelenerek

bozulmasını istemektedir.

Anayasa'nın 10. maddesinde; Çocuklar, yaşlılar, özürlüler, harp ve vazife şehitlerinin dul ve yetimleri

ile malul ve gaziler için alınacak tedbirlerin eşitlik ilkesine aykırı sayılmayacağı kuralına yer

verilmiştir.

25/06/1983 günlü, 18088 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Memurlarının

Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin Ek 3. maddesinde; ilgili mevzuatına göre

alman sağlık kurulu raporunda en az yüzde kırk oranında engelli olduğu belirtilen memurların

engellilik durumundan kaynaklanan gerekçelere dayalı olarak yer değiştirme talebinde bulunabileceği,

bu kapsamdaki taleplerin Yönetmelikteki kısıtlayıcı hükümlere tabi olmaksızın kurumların kadro

imkânları ve teşkilat yapıları dikkate alınarak karşılanacağı, memurun kendisinin veya birlikte

yaşadığı eşi ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının engellilik durumunun tedavisi sebebiyle yer

değişikliğini talep etmesi halinde, yer değiştirme suretiyle atama yapılacak yerin, memurun ve bu fıkra

kapsamındaki yakınlarının engellilik durumuna uygun olmasının esas olduğu, engellilik durumu

devam ettiği sürece kurumlarca isteği dışında memurun yerinin değiştirilemeyeceği düzenlenmiştir.

13/10/2013 günlü, 28794 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Orman Genel

Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 'Hizmet

bölgelerinde en fazla çalışılabilecek süreler' başlıklı 10. maddesinin 1. fıkrasının (e) bendinde;

Saymanların aynı müdürlükte 7 yıldan fazla çalışamayacakları kurala bağlanmış, 17. maddesinin 4.

fıkrasında ise, zorunlu olarak atamaya tabi olduğu halde belirlenen takvimde atanma talebinde

bulunmayan veya atanma talebinde bulunduğu halde yapılan değerlendirmeye göre tercihine

yerleşemeyen personelin atamalarının, kurulca kurumun ihtiyaçları göz önüne alınarak yapılacağı

kurak getirilmiştir.

Dava dosyasının incelenmesinden; davacının, 30/01/2007- 16/04/2015 tarihleri arasında olmak üzere

yaklaşık 8 yıl Giresun Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı Dereli Orman İşletme Müdürlüğünde sayman

olarak görev yaptığı, aynı müdürlük bünyesinde aynı görevde 7 yıldan fazla süreyle görev yapmış

olması nedeniyle zorunlu yer değiştirme uygulaması kapsamına alındığı, bu kapsamda tercihleri alman

davacının sırasıyla halen görev yaptığı Dereli Orman İşletme Müdürlüğü, Giresun Orman İşletme

Müdürlüğü ve Giresun Orman Bölge Müdürlüğü Mali İşler Şube Müdürlüğü olmak üzere üç hizmet

birimine atanmayı tercih ettiği, tercihleri arasında yer almayan Şebinkarahisar Orman İşletme

Müdürlüğü emrine atandığı anlaşılmaktadır.

Davacının %60 engelli olduğuna dair raporunun bulunduğu, Anayasanın 10. maddesinde, engelliler

hakkında pozitif ayrımcılık yapılmasına ilişkin ilkenin düzenlendiği ve bu ilkenin hayata geçirilmesi

için Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmeliğe Engellilik

Durumuna Bağlı Yer Değişikliği başlıklı Ek 3. maddenin eklendiği göz önüne alındığında; davacının

Orman Genel Müdürlüğü Personelinin Atama ve Yer Değiştirme Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin 10.

maddesi kapsamında rotasyona tabi tutulmasına ilişkin işlemde ve davanın reddi yolundaki Mahkeme

kararında hukuki isabet bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle; davacının temyiz isteminin kabulüyle, Ordu İdare Mahkemesince verilen

29/03/2016 günlü, E:2015/1327, K:2016/335 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü

Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarihte yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin l/b fıkrası

uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda

belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme'ye

gönderilmesine, kullanılmayan 48,10 TL yürütmeyi durdurma harcının davacıya iadesine, tebliğ

tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 13/12/2016

tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


[gview file="//mevzuatinyeri.com/wp-content/uploads/2017/11/Engelli-Personel-Atama.pdf"]

Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2017, 09:50
YORUM EKLE