Yazılım destek personelinin, ihale ile iş alan değişik işyerleri nezdinde sigortalı olarak gösterilmesi sebebiyle icap nöbet ücreti ödenmeyebilir mi?

Yazılım destek personelinin, ihale ile iş alan değişik işyerleri nezdinde sigortalı olarak gösterilmesi sebebiyle icap nöbet ücreti ödenmeyebilir mi?

Yazılım destek personelinin, ihale ile iş alan değişik işyerleri nezdinde sigortalı olarak gösterilmesi sebebiyle icap nöbet ücreti ödenmeyebilir mi?

Yazılım destek personelinin, ihale ile iş alan değişik işyerleri nezdinde sigortalı olarak gösterilmesi sebebiyle icap nöbet ücreti ödenmeyebilir mi?

Yazılım destek personelinin, ihale ile iş alan değişik işyerleri nezdinde sigortalı olarak gösterilmesi sebebiyle icap nöbet ücreti ödenmeyebilir mi?

Yazılım destek personelinin, ihale ile iş alan değişik işyerleri nezdinde sigortalı olarak gösterilmesi sebebiyle fazla çalışma ücreti ödenmeyebilir mi?

Eğitim ve araştırma hastanesinde yazılım destek personeli olarak çalışan kişinin ihale ile iş alan değişik işyerleri nezdinde sigortalı olarak gösterildiğini ileri sürerek ödenmeyen fazla mesai ve icap nöbeti ücret alacaklarının ödenmemesinin mevzuata aykırılık teşkil ettiği hakkında.

(Kapatılan)22. Hukuk Dairesi 2016/29576 E. , 2020/2255 K.
"İçtihat Metni"MAHKEMESİ :İş Mahkemesi
DAVA TÜRÜ : ALACAK

Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmekle, temyiz taleplerinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi ... tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Y A R G I T A Y K A R A R I

Davacı İsteminin Özeti:
Davacı vekili, davacının davalı kuruma ait ......................... Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yazılım destek personeli olarak çalıştığını, çalışmalarının ihale ile iş alan değişik işyerleri nezdinde sigortalı olarak gösterildiğini ileri sürerek ödenmeyen fazla mesai ve icap nöbeti ücret alacaklarının davalılardan tahsilini talep etmiştir.
Davalı Cevabının Özeti:
Davalılar vekilleri, davanın reddi gerektiğini savunmuşlardır.
Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve bilirkişi raporuna göre davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Temyiz Başvurusu:
Kararı davalılar vekilleri temyiz etmiştir.
Gerekçe:
1-Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2-Taraflar arasında, davacının icap nöbeti alacağı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır.


Somut olayda; davacı yazılım destek personeli olarak çalışmış olup, 08:00-17:00 saatleri arasında çalıştığını, haftanın 3 günü saat 19.00’a kadar çalıştığını, her yıl ocak ayından nisan ayına kadar tüm hafta sonları çalıştığını ayrıca 7 haftada bir, hafta sonları da dahil olmak üzere 7 gün boyunca 24 saat icap nöbeti tuttuğunu iddia ederek fazla mesai ve icap nöbeti ücreti talebinde bulunmuştur. Hükme esas alınan bilirkişi raporunda davacının her ay 7 gün icap nöbeti tuttuğu kabulüyle icap ücreti hesaplanmıştır.


Dosya kapsamındaki belgelere göre, davacının icap nöbeti tuttuğu hafta kaç kez göreve geldiği ve görevin kaç saat sürdüğü icapçı olunan tüm haftalar açısından net olarak tespit edilememekte olup fiili olarak davacının nöbetlerde iş başında geçirdiği sürenin belirlenmesi ve buna bağlı olarak haftalık ne kadar fazla mesai yaptığının tespiti mümkün gözükmemektedir. Ayrıca davacının icap nöbeti sırasında işyerinde olmadığı evinde veya tercih ettiği başka bir yerde zamanını geçirdiği, çağrılması durumunda göreve gittiği dolayısıyla çağrılmadığı zamanlarda imkanı ölçüsünde serbest hareket edebildiği anlaşılmaktadır. Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporunda icap nöbetinde geçen tüm çalışma süresi ayrıca hesaplanmıştır. Ancak yapılan işin niteliği gereği icapçı olunan hafta nöbet esnasında sadece çağrılma durumunda iş yerine gidiliyor olunsa da geri kalan zamanı işçinin tamamen özgür hareket ederek geçirmesi de beklenemez. Zira işçi çağrılmaya hazır olarak beklemektedir ve işverence çağrıldığında makul bir süre içerisinde görevi başında olmak zorundadır. Bu anlamda işçi icap nöbeti esnasında şehir dışına çıkamaz veya işyerine uzak bir yere gidemez.


Taraflar arasında davacının icap nöbeti tuttuğu haftalarda nöbette geçen sürenin çalışma süresinden sayılıp sayılamayacağı konusunda uyuşmazlık bulunmaktadır. Yukarıda belirtildiği gibi, davacı icap nöbetinde evinde ve bulunduğu yerleşim yerinde zamanı serbestçe değerlendirebilir. İhtiyaç duyulduğunda işyerine girmek zorunda olması icap nöbetinde geçen tüm sürenin çalışma süresinden sayılmasını gerektirmez. Davacının nöbet sırasında işyerine giderek gerçekleştirdiği çalışma nedeniyle geçen süre, çalışma süresinden sayılacaktır. İşyerine gitmesini gerektirecek bir durumun ortaya çıkmaması durumunda ise, uygun bir sürenin çalışma süresinden sayılması hakkaniyet gereğidir. Zira davacı her ne kadar serbestçe kullanabileceği bir zamana sahip ise de, işyerine gitmek için her an hazır durumda olması gerekmektedir. Tüm bu hususlar dikkate alınarak Dairemizce icap nöbetinde fiilen daha fazla çalışıldığı kanıtlanmadığı takdirde, icap nöbetinde geçen sürenin 1/8’nin çalışma süresinden sayılması gerektiği sonucuna varılmıştır. Şüphesiz davacı tarafından kanıtlanan fiili çalışma süresi daha fazla ise bu süre haftalık çalışma süresine eklenecektir. Mahkemece yukarıdaki esaslara dikkate alınmadan davacının icap nöbeti alacağının belirlenmiş olması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.


SONUÇ:
Temyiz olunan kararın, yukarıda yazılı nedenden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 12.02.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.a

YORUM EKLE