Sözleşmeli sağlık personelinin tayin talebi hangi düzenlemeye göre değerlendirilmeli?

Sözleşmeli sağlık personelinin tayin talebi hangi düzenlemeye göre değerlendirilmeli?

Sözleşmeli sağlık personelinin tayin talebi hangi düzenlemeye göre değerlendirilmeli?

Sözleşmeli sağlık personelinin tayin talebi hangi düzenlemeye göre değerlendirilmeli?

Sözleşmeli sağlık personelinin tayin talebinin, "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" çerçevesinde çözümlenmesi gerekirken, daha alt hukuk normu olan ve üst hukuk normunda yer alan kuralları daraltacak şekilde aykırı hükümler içeren 'Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge'de yer alan düzenlemeler göz önünde bulundurularak çözümlemeyeceği hakkında karar.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı         2020/2211 E.  ,  2020/3263 K.

"İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

İKİNCİ DAİRE

Esas No : 2020/2211

Karar No : 2020/3263

KARARIN DÜZELTİLMESİNİ İSTEYEN (DAVALI) : … Valiliği

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …'ı temsilen …Sendikası

VEKİLİ : Av….

İSTEMİN KONUSU : … ili, … ilçesi Devlet Hastanesi'nde, 657 sayılı Kanun'un 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli röntgen teknikeri olarak görev yapan davacının, …iline atanması yönündeki başvurusunun reddine ilişkin 25/02/2011 günlü, 2511 sayılı işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

… İdare Mahkemesi'nin …günlü, E:…, K:… sayılı kararıyla, dava konusu işlemin iptaline hükmedilmiş, anılan karar, Danıştay Beşinci Dairesi'nin 16/02/2015 günlü, E:2012/3746, K:2015/1204 sayılı kararıyla; "davacının, 23/02/2011 tarihli dilekçesi ile eş durumu nedeniyle yer değişikliği talep etmiş ise de; bu talebini Personel Bilgi Sistemi üzerinden yaparak, anılan Yönergedeki şartları taşıdığına ilişkin belgeleri birim amirine imzalatarak Personel Bilgi Sistemi formuna eklemesi gerektiği; Yönergede aranan şartlara uygun olarak, Personel Bilgi Sistemi üzerinden başvurusu bulunmayan davacının; ... Merkezde sağlık personeli olarak çalışan eşinin bulunduğu yere atanması isteğinin reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı" gerekçesiyle bozulmuş ise de,…İdare Mahkemesi'nin …günlü, E:…, K:… sayılı kararıyla bozma kararına uyulmayarak ilk kararda ısrar edilmesi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nun 28/02/2019 günlü, E:2016/308, K:2019/837 sayılı kararıyla; " normlar hiyerarşisi olarak bilinen temel hukuk ilkesine göre, normlar arasında altlık ve üstlük ilişkisinin söz konusu olduğu ve her normun geçerliliğini bir üst hukuk normundan aldığı, başka bir anlatımla normlar hiyerarşisinin, her türlü normun hiyerarşik olarak bir sıra dahilinde sıralanması ve birbirine bağlı olması anlamına geldiği ve bunun doğal sonucu olarak, hiyerarşik sıralamada daha altta yer alan normun, kendisinden üstte bulunan norma aykırı hükümler içeremeyeceği; bir başka deyişle, alt norm niteliğindeki düzenleyici işlemlerin, bir hakkın kullanımını üst normda öngörülmeyen bir şekilde daraltamayacağı veya kısıtlayamayacağı; dolayısıyla, düzenleyici bir işlemin, kendinden önce gelen Kanun ve Yönetmelik hükümlerine aykırı düzenlemeler getiremeyeceği; tebliğ, genelge ve yönerge gibi düzenleyici işlemlerin ise; bir yönetmeliğin veya Bakanlar Kurulu Kararının uygulanmasını göstermek amacıyla ve onlara aykırı hükümler içermemek şartıyla yönetmeliklerde veya Bakanlar Kurulu Kararlarında gösterilen usul ve yöntemleri 'açıklayıcı' hükümler taşıyan, yeni bir yöntem ve usul getirmeyen; dayanağı olan mevzuatta yer alan hükümler dışında yeni bir düzenleme içermeyen genel düzenleyici işlemler olduğu; bu bağlamda, uyuşmazlığın 06/06/1978 tarih ve 7/15754 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ve 28/06/1978 tarih ve 16330 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan 'Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar' çerçevesinde çözümlenmesi gerekirken, daha alt hukuk normu olan ve üst hukuk normunda yer alan kuralları daraltacak şekilde aykırı hükümler içeren 'Sağlık Bakanlığı 4/B Sözleşmeli Personelinin Yeniden Hizmete Alınması ve Kurum İçi Yer Değişikliğine Dair Yönerge'de yer alan düzenlemeler göz önünde bulundurularak çözümlenmesine hukuken olanak bulunmadığı" gerekçesi ile ısrar kararının onanmasına ve belirtilen hususlar dikkate alınarak temyiz incelemesi yapılması için dosyanın Dairesine gönderilmesine" hükmedilmiştir.

Anılan kararın onanmasına ilişkin Danıştay İkinci Dairesinin 25/06/2020 günlü, E:2020/511, K:2020/1921 sayılı kararının; 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesi uyarınca düzeltilmesi istenilmektedir.

KARAR DÜZELTME TALEBİNDE

BULUNANIN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, dava konusu işlemin hukuka uygun olarak tesis edildiği ileri sürülerek Danıştay İkinci Dairesince verilen kararın düzeltilmesi istenilmektedir.

KARŞI TARAFIN CEVABI : Cevap verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

DÜŞÜNCESİ : Karar düzeltme isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesi'nce, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Danıştay dava daireleri ile idari veya vergi dava daireleri kurulları tarafından verilen kararların düzeltme yolu ile yeniden incelenebilmelerini gerektiren nedenler, 2577 sayılı Kanun'un Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen 3622 sayılı Kanun ile değişik 54. maddesinin 1. fıkrasında gösterilmiş, aynı maddenin 2. fıkrasında ise, anılan daire ve kurulların kararın düzeltilmesi isteminde ileri sürülen nedenlerle bağlı oldukları belirtilmiş bulunmaktadır.

Dilekçede ileri sürülen düzeltme nedenlerinin anılan maddede sayılan nedenlere uymadığı anlaşılmıştır.

KARAR SONUCU :

1. Karar düzeltme isteminin REDDİNE,

2. Karar düzeltme giderlerinin istemde bulunan davalı idare üzerinde bırakılmasına, 05/11/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE