Laborantların döner sermaye ödemeleri hakkında önemli karar

Laborantların döner sermaye ödemeleri hakkında önemli karar

Laborantların döner sermaye ödemeleri hakkında önemli karar

Laborantların döner sermaye ödemeleri hakkında önemli karar

Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin "Döner sermaye komisyonunun teşkili" başlıklı 6. maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendindeki; "Bir sağlık lisansiyeri (psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, biyolog gibi)" düzenlemede yer alan "gibi" ibaresi sayma yoluyla belirtilen "kadro-unvanlar" dışında geniş yorumlanacağından ve madde metninde sayılanlarla sınırlı olduğundan, sağlık lisansiyeri sayılmak için parantez içinde sayılan kadrolarda görev yapmayan davacının sağlık lisansiyeri olarak kabul edilemeyeceği hakkında.

T.C.

DANIŞTAY

Onikinci Daire

Esas No: 2018/6697

Karar No: 2019/5439

TÜRK MÎLLETÎ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

Hukuki Değerlendirme:

İdare ve vergi mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Türk Dilbilgisinde "gibi" edatı kullanıldığı cümleye "eşitlik ve/veya benzetme" anlamı katan, bu niteliği itibarıyla "benzetme ilgeci" olduğu vurgulanmıştır.

12/05/2006 tarih ve 26166 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren ve dava konusu işlemin tesis edildiği tarihle yürürlükte bulunan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Geleme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin "Döner sermave komisyonunun teşkili" başlıklı 6. maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendinde ver alan; "Bir sağlık lisansiyeri (psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, biyolog gibi)" ibaresi ile ismen ve tek tek savma yoluyla belirtilen "kadro-unvan"larından birisine atanmış ve halen bu görevde bulunanlar arasından "Döner Sermaye Komisyonu Üvesi" seçileceği kurala bağlanmıştır.

Anavasa'da ver alan ve dayanağı olan Kanunların uygulanması amacıyla va da Kanunun verdiği genel düzenleme yetkisi çerçevesinde Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle yürürlüğe konulan Yönetmelikler genel düzenleyici işlemlerden olup; düzenleme, yeni bir kural koyma ve yaptırım uygulamaya dair tasarruflarda madde içerisinde veya açıklayıcı parantez içinde kullanılan ve tek başına bir hüküm ifade etmeyen; ancak benzetme, benzer anlamına gelen "gibi" ibaresi (edatı) madde metninde geçen düzenlemelere "mahsus ve münhasıran" olduğu; "gibi" ibaresinden önce sayılanlar ile sınırlı bulunduğu, bu sınır gerek idari makamlarca işlem tesis edilirken; gerekse vargı mercilerince idari işlemin hukuka uygunluğunun denetimi yapılırken dar veva geniş anlamda yorumlanmak suretiyle madde metninde öngörülmeyen biçimde yeni bir kural koyma, yaptırım uygulama şeklinde uygulanamayacağı da açıktır.

Nitekim, Anayasa Mahkemesi ve Danıştay kararlan da bu yöndedir. "Gibi" ibaresinin yorumuna ilişkin benzer kararlarda;

31/12/2013 tarih ve 28868 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesinin 14/02/2013 tarih ve E:2011/63, K:2013/28 sayılı kararında; 29/03/2011 tarih ve 6215 sayılı Kanunun 10. maddesiyle değiştirilen 3289 sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkıııda Kaııun'un ek 9. maddesinin 5. fıkrasının (d) bendi ile, federasyon başkanı olabilmek için getirilen, "zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan hükümlü olmamak" koşulundaki "gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan" ibaresinin iptali istemiyle açılan davada; "gibi" edatının, metinde savılan "zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas" suçlarının yüz kızartıcı veya şeref veya haysiyet kırıcı birer suç olduklarını nitelemek için kullanıldığı, federasyon başkanı olabilmek için sadece maddede sayılan suçlardan mahkum olmamak şartının aranabileceğinin kabul edilmesi gerektiği, suç ve cezaların kanuniliği ilkesi gereği, "gibi" kelimesine dayanarak "yüz kızartıcı suçlar" veva "şeref veya haysiyet kırıcı suçlar" kavramlarının kapsamını genişletmenin mümkün olmadığı belirtilmiştir.

Danıştay Birinci Dairesinin 09/11/1983 tarihli ve E1983/220; K: 1983/260 sayılı istişarı düşünce kararı ile Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 12/11/2014 tarihli ve E:20l2/482, K:2014/3992 sayılı ve 01/06/2016 tarihli ve E:2016/1265; K:2016/2304 sayılı kararlarında; "gibi" sözcüğünün, yüz kızartıcı suç olarak anılan Kanunda sayma yoluyla belirtilen basit veva nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas "suçlardan biri" anlamında kullanıldığı belirtilmiştir.

Bakılan olayda; Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğin "Döner sermaye komisyonunun teşkili başlıklı 6. maddesinin ikinci fıkrasının (ğ) bendindeki; "Bir sağlık lisansiveri (psikolog, diyetisyen, fizyoterapist, sosyal hizmet uzmanı, biyolog gibi) düzenlemede yer alan "gibi" ibaresi sayma yoluyla belirtilen "kadro- unvanlar" dışında geniş yorumlanamayacağmdan ve madde metninde sayılanlarla sınırlı olduğundan, sağlık lisansiyeri sayılmak için parantez içinde savılan kadrolarda görev yapmayan davacının sağlık lisansiyeri olarak kabul edilemeyeceği sonucuna varılmaktadır.

Karar Sonucu:

Açıklanan nedenlerle;

Davacının temyiz isteminin reddine,

....

YORUM EKLE