İş Sağlığı ve Güvenliği önlisans programı sağlıkta üst öğrenim midir?

İş Sağlığı ve Güvenliği önlisans programı sağlıkta üst öğrenim midir?

İş Sağlığı ve Güvenliği önlisans programı sağlıkta üst öğrenim midir?

İş Sağlığı ve Güvenliği önlisans programı sağlıkta üst öğrenim midir?

İş Sağlığı ve Güvenliği önlisans programı sağlıkta üst öğrenim midir?

 İş Sağlığı ve Güvenliği önlisans programı sağlıkta üst öğrenim midir?

Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfında yer alan personele, 657 sayılı Kanun'un 152. maddesinde düzenlenen zam (yan ödeme) ve özel hizmet tazminatının bitirdikleri üst öğrenime göre ödenebilmesi için, mezun olunan öğrenimin hizmet sınıfı ve mesleği ile ilgili olması gerektiği,  Danıştay Onbirinci Dairesinin E:2015/1386 sayılı dosyasına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen cevapta, bir örneği dosyaya konulan 13/04/2017 tarih ve 2017/14 sayılı Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 03/03/2016 tarihli toplantısında, ''İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programı''nın, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için mesleki sağlığa ilişkin bir üst öğrenim olmadığına ilişkin kararının iptaline karar verildiği hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2018/2964 E. , 2021/7190 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2018/2964
Karar No : 2021/7190


TEMYİZ EDEN (DAVACI) : ...
VEKİLİ : Av. ...
KARŞI TARAF (DAVALI) : ... Valiliği
VEKİLİ : Av. ....
İSTEMİN KONUSU : .... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının, temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :


Dava konusu istem: ... nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda sağlık memuru (acil tıp teknisyeni) olarak görev yapan davacı tarafından, Giresun Üniversitesi, Dereli Meslek Yüksekokulu, İş Sağlığı ve Güvenliği önlisans programından mezun olması nedeniyle, yeni öğrenim durumuna göre devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlardan faydalandırılması istemiyle yapılan başvurunun reddine illişkin 20/10/2015 tarihli işlemin iptali ile yoksun kalınan parasal tutarların yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: .... İdare Mahkemesince, zam ve tazminatlardan yararlanabilmek için, bulunulan hizmet sınıfına atanabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirmek gerektiği, bulunulan hizmet sınıfında bir kadroya atanılamayacak bir üst öğrenimin bitirilmesi durumunda zam ve tazminat ödenmeyeceği, bitirilen üst öğrenimin mesleki bir üst öğrenip olup olmadığı hususunun ise Yükseköğretim Kurulu kararları ile tespit edileceğinin düzenlendiği, Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 29/01/2014 tarihli kararıyla Meslek Yüksekokullarının İş Sağlığı ve Güvenliği programlarının, sağlık memuru, sağlık teknikeri, ebe, hemşire vb. unvanlı personel için üst öğrenim sayılmadığına karar verildiği, bu durumda acil tıp teknisyeni (sağlık memuru) olarak görev yapan davacı bakımından İş Sağlığı ve Güvenliği önlisans programının mesleki üst öğrenim kabul edilmediği anlaşıldığından, davacının zam ve tazminatlardan faydalandırılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı, bu nedenle, yoksun kalınan parasal hakların da dayanağı kalmadığından tazmininin mümkün bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI: Yükseköğretim Kurulunun üst öğrenim sayılacak ve sayılmayacak bölümler hakkındaki kararları incelendiğinde, acil tıp teknisyeni unvanının tüm kararlarda özellikle belirtildiği, şayet Kurulun, İş Sağlığı ve Güvenliği programını acil tıp teknisyeni unvanı içinde üstöğrenim olmaktan çıkarmak istese idi, ebe, hemşire vs. unvanları saydığı gibi, acil tıp teknisyeni unvanına da kararında yer vereceğini, Danıştay Onbirinci Dairesinin 20/12/2013 tarih, E:2012/2740, K:2013/4100 sayılı emsal kararı ile; İdare Mahkemesinin dava konusu işlemin iptali ve tazminat isteminin kabulü yolunda verdiği kararının onandığı, bu sebeplerle Mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmüştür.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI: Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 29/01/2016 tarihli toplantısında İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği programının, sağlık memuru, sağlık teknikeri, ebe, hemşire vb. için üst öğrenim sayılmamasına karar verildiğinden, davacının temyiz talebinin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ: ...
DÜŞÜNCESİ : Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 13/04/2017 tarihli kararı ile İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programının, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için mesleki sağlığa ilişkin bir üst öğrenim olmadığına ilişkin 03/03/2016 tarihli kararın iptal edilmesi nedeniyle, dava konusu işlemin dayanağı kalmadığından, davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararının bozulması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesi'nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

İNCELEME VE GEREKÇE:


MADDİ OLAY :


... nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda sağlık memuru (acil tıp teknisyeni) olarak görev yapan davacı tarafından, 03/08/2015 tarihinde, ... Dereli Meslek Yüksekokulu, 'İş Sağlığı ve Güvenliği' önlisans programından mezun olması nedeniyle, yeni öğrenim durumuna göre devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlardan faydalandırılması istemiyle ... tarihinde ... Valiliğine başvurulmuştur.


Erzurum Valiliğince, bitirilen bölümün sağlık memuru (acil tıp teknisyeni) için üst öğrenim sayılmadığına ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın görüşü gereğince 20/10/2015 tarihli işlemle başvurunun reddedildiği bildirilmiştir.


Bunun üzerine temyizen incelenen dava açılmıştır.

İLGİLİ MEVZUAT:
07/03/1996 tarih ve 22573 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 142 Seri Nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği'nin 1. maddesinde, 657 sayılı Kanun'un 36. maddesinin (A) fıkrasının (12-d) bendinde gereğince intibak yapılabilmesi için; memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87 nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimin bitirilmesi, bitirilen üst öğrenim için belirlenen memuriyete giriş derece ve kademesi üzerine memuriyette geçirilen başarılı hizmet süreleri her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabı ile ilave edilmesi, bitirilen aynı üst öğrenimi, tahsile ara vermeden devam ederek normal süresinde bitiren ve memuriyete başlayan kişinin emsal alınması ve yukarıdaki bentte belirlenen derece ve kademenin ise hiç bir şekilde emsalin ulaştığı derece ve kademeyi aşmaması gerektiği belirtilmek suretiyle, emsal uygulamasının usul ve esaslarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun, "Zam ve Tazminatlar" başlığı altında düzenlenen, 152. maddesinin "II. Tazminatlar" başlıklı fıkrasında, görevin önem, sorumluluk ve niteliği, görev yerinin özelliği, hizmet süresi, kadro unvan ve derecesi ve eğitim seviyesi gibi hususlar gözönüne alınarak bu Kanun'da belirtilen en yüksek Devlet Memuru aylığının brüt tutarının Bakanlar Kurulunca belirlenecek esas, ölçü ve nispetler dahilinde tazminat olarak ödeneceği, aynı fıkranın "A.Özel Hizmet Tazminatı" Bölümü içinde yer alan (b) bendinde ise, Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil olup da, bu görevleri ile ilgili olmayan bir üst öğrenimi bitirenler için, önceki öğrenim durumlarına ait tazminat oranlarının esas alınacağı belirtilmiştir.


05/05/2006 tarih ve 26159 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 17/04/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı "Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı"nın "Bazı özel durumlara ilişkin esaslar" başlıklı 4. maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde de, kurumların Teknik ve Sağlık Hizmetleri Sınıflarına ait kadrolarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarına atanılabilecek mesleki bir üst öğrenimi bitirenlere, cetvellerde ayrıca belirtilen istisnai durumlar hariç olmak üzere, kariyerleri (mesleki üst öğrenimleri) esas alınarak zam ve tazminat ödeneceği; kadroları Teknik ve Sağlık Hizmetleri Sınıflarında bulunanlardan, bulundukları hizmet sınıflarından bir kadroya atanılamayacak herhangi bir üst öğrenimi bitirenlere ise bitirdikleri üst öğrenimden dolayı zam ve tazminat ödenmeyeceği öngörülmüştür.


17/04/2006 tarih ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının uygulanması sırasında ortaya çıkması muhtemel tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan ve 11/05/2006 tarih ve 26165 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 160 seri numaralı Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği'nin "E-Uygulamaya İlişkin Ortak Açıklamalar" bölümünün 3. maddesinin ikinci fıkrasında, Sağlık ve Teknik Hizmetler Sınıflarında yer alan personelin bitirdiği üst öğrenimin mesleki bir üst öğrenim olup olmadığı hususunun, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 43. maddesinin (b) bendi uyarınca alınan Yükseköğretim Kurulu Kararlarına istinaden tespit edileceği belirtilmiştir.

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:


Dava dosyasının incelenmesinden, uyuşmazlığın davacının bitirmiş olduğu program değerlendirilerek üst öğrenime ilişkin zam ve tazminatların ödenmesi hususunda olduğu görülmüştür.
Yukarıda yer alan hükümler birlikte değerlendirildiğinde; Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfında yer alan personele, 657 sayılı Kanun'un 152. maddesinde düzenlenen zam (yan ödeme) ve özel hizmet tazminatının bitirdikleri üst öğrenime göre ödenebilmesi için, mezun olunan öğrenimin hizmet sınıfı ve mesleği ile ilgili olması gerekmektedir.


Danıştay Onbirinci Dairesinin E:2015/1386 sayılı dosyasına Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca verilen cevapta, bir örneği dosyaya konulan 13/04/2017 tarih ve 2017/14 sayılı Yükseköğretim Yürütme Kurulu Kararı ile Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 03/03/2016 tarihli toplantısında, ''İş Sağlığı ve Güvenliği Önlisans Programı''nın, Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında çalışan personel için mesleki sağlığa ilişkin bir üst öğrenim olmadığına ilişkin kararının iptaline karar verildiği bildirildiğinden, dava konusu işlemin dayanağının kalmadığı anlaşılmıştır.
Bu durumda, İdare Mahkemesince bu husus dikkate alınarak yeniden bir karar verilmesi gerekmektedir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1.2577 sayılı Kanun'un 49. maddesine uygun bulunan davacının temyiz isteminin kabulüne,
2.Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddine ilişkin temyize konu ... İdare Mahkemesinin ... tarih ve E:..., K:... sayılı kararının BOZULMASINA,
3. Yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
4. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 28/12/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE