Hastaneye gelip fiilen çalışmayanlar icap nöbeti yapmış sayılır mı?

Hastaneye gelip fiilen çalışmayanlar icap nöbeti yapmış sayılır mı?

Hastaneye gelip fiilen çalışmayanlar icap nöbeti yapmış sayılır mı?

Hastaneye gelip fiilen çalışmayanlar icap nöbeti yapmış sayılır mı?

Hastaneye gelip fiilen çalışmayanlar icap nöbeti yapmış sayılır mı?

Hastaneye gelip fiilen çalışmayanlar icap nöbeti yapmış sayılır mı?

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde uzman hekimler için öngörülen icap nöbeti için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek-33. maddesinde personelin görevine yönelik herhangi bir kısıtlama getirilmemiş ise de, anılan nöbet görevi nedeniyle çağrı üzerine göreve gelerek bilfiil çalışma şartının yerine getirilmesi gerektiğinin açık olduğu, davacının hastaneye gelerek fiilen görev ifa etmediği sürelerin icap nöbeti kapsamında değerlendirilemeyeceği hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2020/4416 E. , 2020/4350 K.


"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/4416
Karar No : 2020/4350

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : … Üniversitesi Rektörlüğü
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU: … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Dokuz Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi Hastanesinde memur olarak görev yapan davacı tarafından, her icap nöbetinin asgari 12 saat olarak uygulanması suretiyle icap nöbetinde geçirilen süreler karşılığında izin kullandırılması, izin kullandırılmasının mümkün olmaması durumunda ise, icap nöbeti ücretinin ödenmesi istemiyle yapılan başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptaline karar verilmesi istenilmiştir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: …. İdare Mahkemesince, Mahkemelerinin dava konusu işlemin iptaline yönelik … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının, Danıştay Onikinci Dairesinin 30/12/2019 tarih ve E:2019/6892, K:2019/10884 sayılı kararıyla bozulması üzerine bozma kararına uyulmak suretiyle, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde uzman hekimler için öngörülen icap nöbeti için, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek-33. maddesinde personelin görevine yönelik herhangi bir kısıtlama getirilmemiş ise de, anılan nöbet görevi nedeniyle çağrı üzerine göreve gelerek bilfiil çalışma şartının yerine getirilmesi gerektiğinin açık olduğu, davacının hastaneye gelerek fiilen görev ifa etmediği sürelerin icap nöbeti kapsamında değerlendirilemeyeceği dikkate alındığında dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, yapılan değerlendirmede normal nöbet uygulaması ile icap nöbeti uygulaması esaslarının karıştırıldığı, Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun Ek. 33. maddesinde yer alan düzenlemelerde hastaneye giderek fiilen görev yapma zorunluluğunun öngörülmediği, aksi düşüncenin Anayasa'da yer alan angarya yasağı ilkesine aykırı olacağı ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, fiilen görev yapılmaması halinde nöbet ücretine hak kazanılamayacağı, evde geçirilen süreler için icap nöbeti ücreti ödenmesine imkan bulunmadığı belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ: …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50/4. maddesinde, Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın yukarıda özetlenen gerekçeyle reddi yolundaki … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 16/12/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE