Dalında tek uzman hekim olan doktora icap nöbeti tutturulabilir mi?

Dalında tek uzman hekim olan doktora icap nöbeti tutturulabilir mi?

Dalında tek uzman hekim olan doktora icap nöbeti tutturulabilir mi?

Dalında tek uzman hekim olan doktora icap nöbeti tutturulabilir mi?

Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 42. maddesinin (A) bendi ve dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, görev yaptığı sağlık kurumunda dalında tek uzman hekim olan davacıya icap nöbeti tutturulabilmesine imkan bulunmadığı hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı         2020/3644 E.  ,  2021/3847 K."İçtihat Metni"

T.C.

D A N I Ş T A Y

ONİKİNCİ DAİRE

Esas No : 2020/3644

Karar No : 2021/3847TEMYİZ EDEN (DAVALI) : … BakanlığıVEKİLİ : Av. …KARŞI TARAF (DAVACI) : …' yı temsilen … SendikasıVEKİLİ : Av. …İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.YARGILAMA SÜRECİ :

Dava konusu istem: Aydın İli, … Devlet Hastanesinde genel cerrah olarak görev yapan davacı tarafından, icap nöbetlerinin kaldırılması ve tarafına icap nöbeti yazılmaması yönünde yapılan başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali istenilmektedir.

İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ...İdare Mahkemesince, Danıştay Onikinci Dairesinin 11/04/2019 tarih ve E:2018/4440, K:2019/2718 sayılı bozma kararına uyularak; Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinin 42. maddesinin (A) bendi ve dosya kapsamı birlikte değerlendirilerek, görev yaptığı sağlık kurumunda dalında tek uzman hekim olan davacıya icap nöbeti tutturulabilmesine imkan bulunmadığından, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davalı idare tarafından, nöbetlerle ilgili uygulamaların yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda uygulandığı, tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırı bir unsur bulunmadığı ileri sürülmektedir.KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından, branşında tek uzman hekim olarak çalıştığı, çok ağır iş yükü ve mesaisinin olduğu, ilgili mevzuat gereği icap nöbeti tutmaması gerektiği belirtilerek istemin reddi gerektiği savunulmuştur.DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:HUKUKİ DEĞERLENDİRME:

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin dördüncü fıkrasında , Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.

Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1.Davalı idarenin temyiz isteminin reddine,

2.Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali yolundaki ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,

3.Temyiz giderlerinin istemde bulunan üzerinde bırakılmasına,

4.Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,

5.2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere 10/06/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 25 Ekim 2021, 12:00
YORUM EKLE