Cerrahi teknikerliği acil tıp teknisyenliğinin üst öğrenimi midir?

Cerrahi teknikerliği acil tıp teknisyenliğinin üst öğrenimi midir?

Cerrahi teknikerliği acil tıp teknisyenliğinin üst öğrenimi midir?

Cerrahi teknikerliği acil tıp teknisyenliğinin üst öğrenimi midir?

Cerrahi teknikerliğinin aci tıp teknisyenliğinin üst öğrenimi sayıldığına dair karar.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı 2020/2806 E. , 2021/3304 K.
"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/2806
Karar No : 2021/3304

TEMYİZ EDEN (DAVALILAR) : 1- … Bakanlığı
2- … Valiliği
VEKİLLERİ : Av. …
KARŞI TARAF (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Mersin İli, Silifke İlçesi, … Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda acil tıp teknisyeni olarak görev yapmakta iken; … Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Cerrahi Teknikerliği Bölümünü bitiren davacının, üst öğrenim intibakı yapılarak mali haklarının belirlenmesi istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin … tarih ve … sayılı işlemin iptali ile işlem nedeniyle yoksun kalınan özlük haklarının iadesine ve mali haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmektedir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince; Danıştay Onikinci Dairesinin 28/01/2019 tarih ve E: 2018/4731, K: 2019/428 sayılı bozma kararına uyularak; Danıştay Onbirinci Dairesinin E:2011/8740 esas sayılı dosyasına ilişkin 12/03/2014 tarihli ara kararı ile, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 07/04/2009 tarihli "MYO'da Bölüm ve Program Adlandırılması" hakkındaki kararı uyarınca üniversitelerin sağlık meslek yüksek okullarındaki "Cerrahi Teknikerliği" bölüm ve programlarının "Ameliyathane Teknikerliği'ne" dönüştürülmesine rağmen, Ameliyathane Teknikerliği Programının, Acil Tıp Teknisyenliğinin üst öğrenimi sayılıp, Cerrahi Teknikerliği Programının Acil Tıp Teknisyenliğinin üst öğrenimi sayılmamasının nedeni sorulduğu; Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 30/05/2014 tarih ve 11 sayılı cevap yazısında, 2009-2010 öğretim yılından itibaren uygulanmak üzere Ameliyathane Teknikerliği, Cerrahi Teknikerliği Programları adlarının Ameliyathane Hizmetleri olarak değiştirildiği ve söz konusu önlisans programların birbirine eşdeğer olduğu dikkate alınarak, 18/08/2010 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulunda alınan; Cerrahi Teknikerliği önlisans programının acil tıp teknisyenliğinin bir üst öğrenimi olmadığına ilişkin kararı iptal edilerek, Cerrahi Teknikerliği Önlisans Programının, acil tıp teknisyenliğinin bir üst öğrenimi olduğuna karar verildiği, bu durumda; davacının mezun olduğu … Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu, Cerrahi Teknikerliği Bölümünün, mesleğiyle ilgili bir üst öğrenim olduğu anlaşıldığından aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşıldığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline, davacının yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının iadesine ve parasal haklarının davalı idareye başvuru tarihi olan 29/07/2013 tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENLERİN İDDİALARI : Davalı idareler tarafından, 160 no'lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği'nin ilgili hükmüne göre bitirilen üst öğrenimin mesleki üst öğrenim sayılıp sayılmayacağı hususunun, Yükseköğretim Kurul Kararlarına istinaden tespit edileceği, idarenin bağlı yetki uyarınca Yükseköğretim Kurumu Başkanlığı tarafından gelen yazı doğrultusunda işlem tesis ettiği, davalı idarelerin Harçlar Kanunu'nun 13. maddesi uyarınca harçtan muaf olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davacı tarafından savunma verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 6545 sayılı Kanun ile değişik 50. maddesinin dördüncü fıkrasında , Danıştayın bozma kararına uyulduğu takdirde, bu kararın temyiz incelemesinin bozma kararına uygunlukla sınırlı olarak yapılacağı hükmüne yer verilmiştir.
Temyizen incelenen kararda, İdare Mahkemesince bozma kararında belirtilen esaslara uyulduğu anlaşılmış olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1.Davalı idarelerin temyiz isteminin reddine,
2.Dava konusu işlemin yukarıda özetlenen gerekçeyle iptali, tazminat isteminin kabulü ile davacının yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının iadesi, parasal haklarının davalı idareye başvuru tarihi olan 29/07/2013 tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte davalı idarece davacıya ödenmesi yolundaki ... İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3.Temyiz giderlerinin istemde bulunanlar üzerinde bırakılmasına,
4.Dosyanın anılan Mahkemeye gönderilmesine,
5.2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin birinci fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 31/05/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE