Aile hekimlerine savunması alınmadan ihtar cezası verilemeyeceği

Aile hekimlerine savunması alınmadan ihtar cezası verilemeyeceği

Aile hekimlerine savunması alınmadan ihtar cezası verilemeyeceği

Aile hekimlerine savunması alınmadan ihtar cezası verilemeyeceği

Aile hekimlerine verilen ihtar cezasının, disiplin yaptırımı niteliğinde olduğu, Anayasanın 129/2. maddesi uyarınca isnat edilen fiillerin açıkça belirtilerek ve süre verilerek ilgilinin savunmasının istenilmesi gerektiği hakkında.

T.C.

DANIŞTAY

İkinci Daire

Esas No : 2016/4203

Karar No : 2019/3838

TÜRK MİLLETİ ADINA:

Karar veren Danıştay İkinci Dairesi'nce, Danıştay Beşinci Dairesi  tarafından, Danıştay Başkanlık Kurulu'nun 01/08/2016 günlü, K:2016/32 sayılı kararının "Ortak Hükümler" kısmının 1. fıkrası uyarınca, ayrıca bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen dosyada, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

İnceleme ve Gerekçe :

Maddi Olay :

Bursa ili, Yıldırım ilçesi, Ertuğrulgazi Aile Sağlığı Merkezinde 16.02.019 No'lu aile hekimliği biriminde aile hekimi olarak görev yapan davacının, görev yaptığı yerde yapılan 29/07/2013 tarihli denetim sonucunda, aşı dolabının bazı tarihlerde sıfır derecenin altında kaldığı tespit edilmiştir.

Anılan denetim üzerine, soğuk zincir sorumlusu olan davacı ile diğer sorumlu aile hekimi tarafından, bozulup bozulmadığının tespiti amacıyla 49 adet Hepatit B aşısı Bursa Halk Sağlığı Müdürlüğüne gönderilmiş; Aşı Değerlendirme Komisyonunca verilen 31/07/2013 tarihli kararla, söz konusu aşıların kullanılamayacağından imha edilmesi gerektiğine karar verilmesi neticesinde, davacı ile diğer soğuk zincir sorumlusu personel hakkında inceleme başlatıbiliştir.

19/08/2013 tarihinde başlayıp, 26/09/2013 tarihinde bitirilen inceleme sonucunda düzenlenen raporda; incelemeci tarafından, 26/08/2013 günlü, 2512 savılı yazıyla davacının ifadesinin istenilmesi üzerine, davacı tarafından verilen ifade ile diğer bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda da davacının, 30/12/2010 günlü, 27801 savılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca Ek 2 'de yer alan "soğuk zincir kurallarına uymamak" fiili nedeniyle 20 (yirmi) ihtar puanı ile cezalandırılması yönünde görüş bildirilmiş, anılan görüşe istinaden de dava konusu 10/01/2014 günlü, 747 savılı işlem tesis edilmiş; ancak ihtar puanı cezası verilmeden önce davacının savunmasının alınmadığı görülmüştür.

İlgili Mevzuat:

30/12/2010 günlü, 27801 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile I lekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler ile Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmeliğin adı 16/04/2015 günlü, 29328 savılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmelikle, Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme 'ı önetmeliği şeklinde değiştirilmiştir.) "Sözleşmenin ihtaren sona erdirilmesi" başlıklı 14. maddesinin dava konusu ihtara ilişkin evlem tarihinde yürürlükte olan ve 10/09/2011 günlü, 28050 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelikle değişik halinde: Yönetmelik ekinde bulunan Ek (2) Aile Hekimliği Uygulamasında Uygulanacak İhtar Puan Cetvelinde ver alan fiilleri isleyen sözleşmeyle çalıştırılan aile hekimlerine ve  ilgili durumlarda aile sağlığı elemanlarına, tespitin miilki idare amirleri ve il sağlık müdürleri veya bunların görevlendireceği personelce yapılması hâlinde vali yardımcısı tarafından, tespitin Bakanlık tarafından yapılması hâlinde Bakanlıkça, fiillerine karşılık gelen ihtar puanları uygulanmak surem le doğrudan vazıh ihtar vapılacağı; bir sözleşme dönemi içinde verilen ihtar puanlarının yüz puana ulaşması hâlinde sözleşmenin, ilgili vali tarafından sona erdirileceği kurala bağlandıktan sonra, Ek2'de ihtar gerektiren filler arasında " soğuk zincir kurallarına uymamak" fiiline de ver verilmiştir.

Hukuki Değerlendirme :

İdari hizmet sözleşmesi ile belli bir kamu hizmetini yürütmek üzere görevlendirilen aile hekimlerinin kamu personeli statüsünde oldukları tartışmasızdır.

Aile hekimlerine, bazı eylemleri nedeniyle ihtar puanı verilmesi ve bu puanların bir sözleşme döneminde yüz puana ulaşması durumunda hizmet sözleşmelerinin feshedileceği dikkate alındığında, ihtarın disiplin yaptırımı niteliğinde bir işlem olduğu anlaşılmaktadır. İhtar, disiplin yaptırımı niteliğinde bir işlem olduğuna göre, bu işlemin de Anayasal ve yasal düzenlemelerde disiplin yaptırımları için belirlenen ilkelere uygun olarak tesis edilmesi gerekmektedir. Söz konusu ilkelerin başında, Anayasanın 129/2. maddesinde düzenlenen savunma hakkı gelmektedir. Buna göre, memurlar ve diğer kamu görevlileri ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları mensuplarına savunma hakkı tanınmadıkça disiplin cezası verilmesi mümkün değildir.

Bu durumda, davacının ihtar puanı ile cezalandırılmasına ilişkin işlemin tesisinden önce, isnat edilen fiillerin açıkça belirtilerek vc süre verilerek savunmasının istenilmesi gerekirken, davacının belirtilen şekilde asavunması alınmadan dava konusu disiplin cezasının tesis edildiği anlaşıldığından, davacının 20 ihtar puanı ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Karar Sonucu :

Açıklanan nedenlerle;

Davacının Temyiz İsteminin Kabulüne,

YORUM EKLE