Vekaleten 1 ,2 veya 3 üncü dereceye atanan memur yeşil pasaport alabilir mi?

vekaleten yapılan atama ile 1 inci derece 2 inci derece ve 3 üncü dereceye atanan memur hususi pasaport alabilir mi?

Vekaleten 1 ,2 veya 3 üncü dereceye atanan memur yeşil pasaport alabilir mi?

Vekaleten 1 ,2 veya 3 üncü dereceye atanan memur yeşil pasaport alabilir mi?

657 sayılı devlet memurları kanununun 86 maddesine  göre vekaleten 1 ,2 veya 3 üncü dereceye atanan memurların vekaletten dolayı yeşil pasaport alamayacağı , hususi pasaport alınabilmesi için memurun ilgili kadrolara asaleten atanması gerektiği yönündeki danıştay kararı yazımız ekindedir.

DANIŞTAY 8. DAİRE Esas No : 2014 / 5894 Karar No : 2016 / 1906 Karar Tarihi : 12.04.2016

İlgili Mevzuat : 

Karşı Taraf (Davalılar) :

1- Muğla Valiliği 2- Emniyet Genel Müdürlüğü

İstemin Özeti : Davacı tarafından, hususi damgalı pasaport verilmesi talebiyle yapılan başvurunun reddine ilişkin 29.11.2011 tarih ve 121/41939 sayılı Muğla Emniyet Müdürlüğü işleminin iptali istemiyle açılan dava sonucunda, Ankara 16. İdare Mahkemesince; davacının birinci derece mimar kadrosunda görev yaptığı açık ise de, anılan kadroya 657 sayılı Yasanın 86. maddesi uyarınca vekalaten atandığı göz önüne alındığında, birinci, ikinci veya üçüncü derece kadroya asaleten ataması yapılmayan davacının hususi damgalı pasaport verilmesi isteği ile yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddi yolunda verilen kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hakimi : ...

Düşüncesi : Temyiz isteminin reddi ile usul ve hukuka uygun bulunan mahkeme kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onuncu Dairesince gereği görüşüldü:

İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmediğinden, temyiz isteminin reddi ile Ankara 16. İdare Mahkemesinin 28/5/2014 tarih ve E:2013/1314, K:2014/653 sayılı kararının onanmasına 12/4/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE