Ücretsiz veya Aylıksız İzinde Çalışan Memura Uygulanacak Yaptırım Nedir?

Ücretsiz veya Aylıksız İzinde Çalışan Memura Uygulanacak Yaptırım Nedir?, memur aylıksız izinde özel sektörde çalışabilir mi, memur aylıksız izinde ticaret yapabilir mi

Ücretsiz veya Aylıksız İzinde Çalışan Memura Uygulanacak Yaptırım Nedir?

Ücretsiz veya Aylıksız İzinde Çalışan Memura Uygulanacak Yaptırım Nedir?

Memurlar için yasak olan faaliyetlerden biriside ticaret yasağıdır.

Ücretsiz veya aylıksız izinde çalıştığı veya gelir getirici faaliyette bulunduğu tespit edilen memurların disiplin cezası ile karşı karşıya kalmaları mümkündür. Eğer memurun yapmış olduğu faaliyet kanun kapsamında sayılan istisnalar dışında değil ise devlet memuruna kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir.

657 Sayılı Kanunun disiplin hükümlerini düzenleyen 125 inci maddesinin (D) bendinin (h) fıkrasında; Ticaret yapmak veya Devlet memurlarına yasaklanan diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunmanın kademe ilerlemesini durdurma cezası ile cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. Bu hüküm gereğince yasaklanan faaliyette bunanların, kademe ilerlemeleri, fiilin ağırlık derecesine göre 1-3 yıl durdurulur.

Danıştay, 21.10.1992 tarih ve E.1991/3960, K.1992/2707 sayılı kararında; Ticaret ve kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağına uymayan ve bu nedenle bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması ile cezalandırılan kişinin başmüfettişlik görevinden alınmasında hukuka aykırılığın bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

YORUM EKLE