Tutuklanan memur işe gelmediği gerekçesi ile memuriyetten çekilmiş sayılır mı?

Tutuklanan memur işe gelmediği gerekçesi ile memuriyetten çekilmiş sayılır mı? hapse giren memur hakkında 657 sayılı kanununun 94. maddesine göre işlem tesis edilmesi

Tutuklanan memur işe gelmediği gerekçesi ile memuriyetten çekilmiş sayılır mı?

Tutuklanan memur işe gelmediği gerekçesi ile memuriyetten çekilmiş sayılır mı?

657 sayılı  kanunun 94. maddesinde "Mezuniyetsiz veya kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi halinde, yazılı müracaat şartı aranmaksızın, çekilme isteğinde bulunulmuş sayılır." hükmüne yer verilmiştir. Memurların kanun maddesinde yer alan düzenlemeye göre mazretsiz ve kesintisiz olarak 10 gün boyunca işe gelmemeleri durumunda memuriyetle olan ilişikleri kurumlarınca iptal edilmektedir. Çeşitli nedenlerle mahkemelerce verilen karar neticesinde tutuklanan memurlar hakkında 657 sayılı kanununun 94. maddesinin uygulanıp uygulanamayacağı hususunda danıştay başkanlığınca verilmiş olan bir kararda memurun tutukluluk halinde memurun mazeretsiz olarak işe gelmediğinden bahsedilemeyeceği yönünde karar verilmiştir.

12. DAİRE

Esas No : 2001 / 4008

Karar No : 2003 / 599

Karar Tarihi : 18.03.2003

ÖZÜ : CEZAEVİNDE TUTUKLU BULUNAN MEMURUN, BU DURUMUNUN MAZERET OLARAK KABUL EDİLMESİ GEREKTİĞİNDEN, 657 SAYILI YASA'NIN 94. MADDESİ UYARINCA MEMURİYETTEN ÇEKİLMİŞ SAYILMAYACAĞI HAKKINDA


Temyiz İsteminde Bulunan (Davacı): ... Üniversitesi Rektörlüğü
Vekili : Av. ...
Karşı Taraf : ...
İsteğin Özeti : Dava; ... Üniversitesi, Mühendisilk Mimarlık Fakültesi'nde Şoför olarak görev yapan davacının, 657 sayılı Yasa'nın 94. maddesi uyarınca görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin... günlü ve ... sayılı işlemin iptali ile bu işlemin uygulandığı tarihten itibaren yoksun kaldığı parasal ve özlük haklarının iadesi istemiyle açılmıştır.
... İdare Mahkemesinin ... günlü, ... sayılı kararıyla; dosyanın incelenmesinden; davacının 12.4.2000 tarihinde 10 gün süre ile izin kullanmak üzere görevinden ayrıldığı, ancak izin süresi dolmadan 18.4.2000 tarihinde oto hırsızlığı suçundan dolayı ... Sulh Ceza Mahkemesince tutuklanarak cezaevine sevk edildiği, 1.6.2000 günlü yazı ile davalı idareye davacının tutuklu olduğunun bildirildiği ve davacının izin süresinin bitimi olan 24.4.2000 tarihinden itibaren 10 gün göreve gelmediğinden bahisle dava konusu işlemin tesis edildiğinin anlaşıldığı, davacının 10 gün süre ile göreve gelmediği tesbit edilen günlerde tutuklu olarak cezaevinde bulunduğu konusunda kuşkuya yer bulunmadığı, bu durumda tutukluluk halinde davacının fiili olarak göreve başlayamayacağı açık olduğundan kabul edilebilir mazeret niteliği taşıyan tutukluluk halinin dikkate alınmayarak tesis olunan dava konusu işlemde mevzuata uyarlık görülmediği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.
Davalı idare; davacının yüz kızartıcı bir suçtan yargılandığı için tutuklu olduğunu gizlediğini ve durumunu idareye bildirilmediğini, ceza davasının sonucunun beklenmesi gerektiğini ileri sürülmekte ve İdare Mahkemesi kararının dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.
Savunmanın Özeti : Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi : Şengül Güler
Düşüncesi : İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.
Danıştay Savcısı : Erkan Cantekin
Düşüncesi :Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen nedenlerden hiçbirisine uymayıp İdare Mahkemesince verilen kararın dayandığı hukuki ve yasal nedenler karşısında anılan kararın bozulmasını gerektirir nitelikte görülmemektedir.
Açıklanan nedenlerle temyiz isteminin reddiyle İdare Mahkemesi kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince; davacının, parasal ve özlük hakları talebi hakkında İdare Mahkemesince hüküm kurulmamış ve davacı tarafından da kararın bu kısmı temyiz edilmeyerek kesinleşmiş olduğundan, kararın dava konusu işlemin iptaline ilişkin kısmı yönünden işin gereği düşünüldü:
İdare ve Vergi Mahkemeleri tarafından verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49.maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, ... sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, ...18.3.2003 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

YORUM EKLE