Sözleşmeli personel vekalet ettirildikleri kadronun özlük haklarından yararlanabilir mi?

Sözleşmeli personel vekalet ettirildikleri kadronun özlük haklarından yararlanabilir mi?

Sözleşmeli personel vekalet ettirildikleri kadronun özlük haklarından yararlanabilir mi?

Sözleşmeli personel vekalet ettirildikleri kadronun özlük haklarından yararlanabilir mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, sözleşmeli personelin bir kadroya vekaleten görevlendirildiğinde vekaleten görevlendirdikleri kadronun ücret ve özlük haklarından yararlanabilmeleri için yeni bir sözleşme yapılması gerektiği yönünde karar verdi.

T.C.

D A N I Ş T A Y İDARİ DAVA DAİRELERİ KURULU

Esas No : 2020/30

Karar No : 2020/21

BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KARARLARI ARASINDAKİ AYKIRILIĞIN GİDERİLMESİ İSTEMİ

HAKKINDA KARAR

...

İNCELEME VE GEREKÇE:

MADDİ OLAY:

Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünde sözleşmeli memur olarak görev yapan davacıların, şef (Ambar ve Sabit Kıymetler Şefliği, Kadro Atama Şefliği) olarak görevlendirilmeleri üzerine, vekâleten yürüttükleri görevleri için Yüksek Planlama Kurulu tarafından gruplandırılan ve yönetim kurulunca onaylanarak yürürlüğe konulan ücret skalasının ikinci grubunda yer alan şeflere verilen ücret ve özlük haklarından yararlandırılması talebinde bulundukları ve taleplerinin reddi üzerine açılan davalarda aynı konuda verilen farklı nitelikteki kararların kesinleşmesi üzerine incelenen aykırılığın oluştuğu görülmüştür.

....

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :

Başvuruya konu olan kararlar arasındaki aykırılığı, sözleşmeli statüde memur olarak sözleşme imzalamak suretiyle istihdam edilen davacıların, şef olarak görevlendirilmeleri halinde, yürüttükleri bu görevleri için Yüksek Planlama Kurulu tarafından gruplandırılan ve yönetim kurulunca onaylanarak yürürlüğe konulan ücret tarifesinde şeflere verilen ücret ve özlük haklarından yararlandırılıp yararlandırılamayacakları hususu oluşturmaktadır.

Yukarıda metnine yer verilen hükümler bir arada değerlendirildiğinde, sözleşmeli personele, istihdamına esas olan hizmet sözleşmesinde belirtilen ücret dışında herhangi bir ücret ödenmesinin mümkün olmadığı sonucuna varılmaktadır.

Uyuşmazlık, Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünde 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (II) sayılı cetvele tabi olarak sözleşmeli personel statüsünde memur olarak görev yapan davacıların, şeflik görevini vekâleten yürüttüklerinden bahisle Yüksek Planlama Kurulu tarafından gruplandırılan ve Yönetim Kurulunca onaylanarak yürürlüğe konulan ücret skalasının ikinci grubunda yer alan ve "şef" için belirlenen ücret ve özlük haklarından yararlandırılması istemine ilişkindir.

399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin eki (II) sayılı cetvele tabi olarak sözleşmeli personel statüsünde memur olarak görev yapan davacının, görev yeri ve unvanının değiştiğinden söz edilemeyeceği gibi temel ücret skalasında şef pozisyonuna karşılık gelen ücret ve özlük haklarından yararlandırılabilmesinin ise davacı ile ancak yeni bir sözleşme yapılması halinde mümkün olacağı açıktır.

Bu durumda, yeni bir sözleşme ile görev yeri ve unvanı değişmeyen davacının, şefler için belirlenen sözleşme ücreti ve özlük haklarından yararlandırılması hukuken mümkün bulunmamaktadır.

Öte yandan, davacının talebinin kendisine ücret tarifesinde şefler için öngörülen ücret ve özlük haklarının ödenmesi olduğu tartışmasız olduğundan, uyuşmazlığın vekalet aylığı istemi olarak nitelendirilmesine, vekalet aylığı ödenebilmesinin koşullarının tartışılmasına ve buna bağlı olarak davacının asilde aranılan şartları taşıyıp taşımadığına ilişkin bir araştırma yapılarak sonucuna göre karar verilmesine olanak bulunmamaktadır.

Bu nedenle; sözleşmeli personele, istihdamına esas olan hizmet sözleşmesinde belirtilen ücretin ödenebileceği, dolayısıyla şef pozisyonuna karşılık gelen ücret ve özlük haklarından yararlandırılabilmenin ise ancak yeni bir sözleşme yapılması halinde mümkün olacağı anlaşıldığından, sözleşmeli statüde memur olarak sözleşme imzalamak suretiyle istihdam edilen davacıların, şef olarak görevlendirilmeleri halinde, yürüttükleri bu görevleri için Yüksek Planlama Kurulu tarafından gruplandırılan ve yönetim kurulunca onaylanarak yürürlüğe konulan ücret tarifesinde şeflere verilen ücret ve özlük haklarından yararlandırılmalarına olanak bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Kararın tamamını okumak için tıklayınız

YORUM EKLE