Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapıldı

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar'ın "Yeniden Hizmete Alınma" başlıklı birinci maddesinde değişiklik yapıldı. Memur veya hizmetli olan eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az 6 ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi sebebiyle sözleşmesi feshedilenlere ayrıldıkları kuruma yeniden atanma hakkı tanındı. 

Bu hakkın kullanılması için; iş sonu tazminatı almaması ve eşinin görev süresi bitiminden itibaren en geç 30 gün içinde yeniden atanmak üzere ayrıldığı kuruma yazılı başvuru yapması gerekecek.

13 Kasım 2019 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30947

CUMHURBAŞKANI KARARI

Karar Sayısı: 1807

Ekli “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarım yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurlan Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası gereğince karar verilmiştir.

12 Kasım 2019

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ESASLAR

MADDE 1- 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir,

“Doğum, evlat edinme, memur veya diğer personel kanunlarına tâbi olan eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi ve askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilen sözleşmeli personelin pozisyonu saklı tutulur ve istekleri halinde bu personel ayrıldığı kurumunda yeniden hizmete alınır. Ancak yeniden hizmete alınacak sözleşmeli personelin;

Sözleşmesinin feshi sebebiyle iş sonu tazminatı almamış bulunması,

Doğum ya da üç yaşını doldurmamış bir çocuğun eşle birlikte veya münferit olarak evlat edinilmesi veyahut sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi nedenleriyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin, doğum izninin veya evlat edinme nedeniyle kullanılan iznin bitiminden itibaren en geç iki yıl; memur veya diğer personel kanunlarına tâbi olan eşinin yurt dışında sürekli göreve atanması veya en az altı ay süreyle yurt dışında geçici olarak görevlendirilmesi nedeniyle hizmet sözleşmesini feshedenlerin eşinin görev süresi bitiminden, askerlik sebebiyle hizmet sözleşmesi feshedilenlerin terhis tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yeniden istihdam edilmek üzere ayrıldığı kurumuna yazılı talepte bulunması,

gerekmektedir. Kurumlar, yazılı talebi takip eden en geç otuz gün içinde ilgilileri istihdam ederler.”

MADDE 2- Bu Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Esasları Cumhurbaşkanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2019, 08:23
YORUM EKLE