Memurun bilgi edinme talebinde bulunmasında izlenecek başvuru usulü

Memur kurumuna bilgi edinme talebinde bulunmasında izlenecek başvuru usulü , memurlarca 4982 sayılı bilgi edinme başvurularında Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkındaki Yönetmelik e göre sıralı amirlerine başvurması gerekir mi?

Memurun bilgi edinme talebinde bulunmasında izlenecek başvuru usulü

Memur kurumuna bilgi edinme talebinde bulunmasında izlenecek başvuru usulü 

memurlarca 4982 sayılı bilgi edinme başvurularında Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkındaki Yönetmelik e göre sıralı amirlerine başvurması gerekir mi konusu ile ilgili bilgi edinme kurulunca milli eğitim bakanlığına verilen görüş yazısında memurlarca bilgi edinme kapsamında yapılacak olan başvurularda sıralı amirlerine başvuru yapmasına gerek olmadığı memurlarında bilgi edinme kanunu kapsamında kurumlarına başvuru yapması gerektiği yönünde karar verilmiştir.

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği SAYI : B.08.0.BHM.0.06.01/66 01/04/2005 KONU:Bilgi Edinme Hakkı .......................... VALİLİĞİ MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi a) MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Bilgi Edinme Biriminin, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulundan sormuş olduğu 28/02/2005 tarih ve 66 sayılı görüş talep yazısı

İlgi b) Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu'nun 30/03/2005 tarih ve 337 sayılı yazısı Müşavirliğimiz Bilgi Edinme Birimi ilgi (a) görüş yazısında Devlet Memurlarının Bilgi Edinme Hakkını kullanırken şikayet ve başvurularında silsile yolu takip edip etmeyecekleri hususunda görüş talep etmiş olup, Bilgi Edinme Değerlendirme Kurulu ilgi (b) yazısının 25/03/2005 tarih ve 2005/180 Sayılı Kararında; Başvuru Konusu: Milli Eğitim Bakanlığı Basın ve Hakla İlişkiler Müşavirliği Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre başvuruda bulunacak devlet memurlarının başvurularının "Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkındaki Yönetmelik" hükümlerine göre hiyerarşik silsile yolu ile yapmaları gerekip gerekmediği hususunda Kurulumuzdan görüş talep etmektedir.

Görüş: 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu bireysel bir hak olan bilgi edinme hakkının kullanılmasını düzenlemektedir. Kanunun 6 ncı maddesinde bilgi edinme başvuruları için devlet memuru olup olmama ayrımı yapılmadan herkesi kapsayan bir başvuru usulü düzenlenmiştir. 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında ise "Bu Kanun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren diğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri uygulanmaz ." hükmü yer almaktadır. Buna göre 4982 sayılı Kanununun 5 inci maddesinin amir hükmüne göre bilgi edinme başvuruları için Kanunda düzenlenen dışında başka bir usulü kabul etmek mümkün değildir. Devlet memurlarının yaptığı bilgi edinme başvurularında da 4982 sayılı kanun maddesinde belirlenen başvuru usulü uygulanması gerektiğine oy birliğiyle karar verilmiştir." Gereğini bilgilerinize rica ederim. Kenan ŞAHİN Basın ve Halkla İliş. Müş.V.

YORUM EKLE