Memurun almış olduğu hapis cezaları toplamı bir yılı geçerse memurluktan atılır mı?

memurun 657 48 a 5 de belirtilen suçlardan almış olduğu cezaların toplamı 1 yılı geçerse memurun memurluğuna son verilir mi?

Memurun almış olduğu hapis cezaları toplamı bir yılı geçerse memurluktan atılır mı?

Memurun almış olduğu hapis cezaları toplamı bir yılı geçerse memurluktan atılır mı?

Bilindiği üzere 657 sayılı devlet memurları kanununun 48 a 5 maddesine memuriyete engel olan suçlar "Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…)(1) zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak" şeklinde sayılmıştır.

Kanun maddesinde zimmet v.b  suçlarda  alınan hapis cezası süresinin bir önemi olmayıp bu suçlardan dolayı alınan cezalar memuriyete engel olurken,  kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası almak    hükmünde ise alınan cezasının süresinin memuriyet açısından önemi vardır. 

Memurun veya memur olacak kişinin kasten işlemiş olduğu suçlara ilişkin tek seferde almış olduğu ceza bir yıllık süreyi aşarsa memuriyete engel olurken farklı kasten işlenen suçlardan 3 ay , 5  ay şeklinde alınan 1 yıl altı suçlar açısından memuriyete bir engel bulunmamaktadır. Farklı zamanlarda işlenmiş suçlardan alınan cezaların toplam süresinin 1 yılı aşması halinde de bu durum memuriyete engel değildir.

Danıştay

5. Daire

Esas No                                : 1981 / 2351

Karar No                             : 1985 / 1308

Karar Tarihi                        : 16.05.1985

ÖZÜ: DÖRT AYRI EYLEM SONUNDA VERİLEN CEZALAR BİRLEŞTİRİLEREK MEMURİYETEALINMA KOŞULLARININ KAYBEDİLDİĞİ GEREKÇESİYLE DAVACININ GÖREVİNE SONVERİLEMEYECEĞİ HAKKINDA

Davacı, göreve son verilmesine ilişkin işlemin iptalini istemektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinin (A) bölümünün 5 numaralı bendinde, "Devlet Memurluğuna alınacaklarda aranacak genel şartlar arasında, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak şartı sayılmıştır. Aynı kanunun 98.maddesinin (b) bendinde ise, "Memurluğa alınma şartlarından herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan herhangi birini kaybetme"hali memuriyetin sona ermesi sebebi olarak belirtilmiş bulunmaktadır.

Madde metninden de açıkça anlaşılacağı üzere anılan hükümle mahkumiyet kararındaki cezanın nevinin ağır hapis, mahkumiyet kararı verilmesine neden olan fiil maddede sayılan yüz kızartıcı veya benzeri bir fiil ise cezanın süresine bakılmaksızın ve yüz kızartıcı olmayan fiiller dolayısıyle verilen hapis cezası süresinin ise 6 aydan fazla olması koşulu ile memuriyete alınma şartının kaybedileceği hükme bağlanmıştır.

Dosyanın incelenmesinden Asliye Ceza Mahkemesinin kararı ile davacının mesken mahsuniyetini ihlal suçundan 5 ay, kavgada korkutmak maksadıyla silah boşaltma suçundan 1 ay 20 gün, mütecaviz sarhoşluk suçundan 1 ay 20 gün, itidal ve muvazene harici harekette bulunmak suçundan bir gün hapis ve hafif hapis cezalarına mahkum edildiği, bu cezalar içtima ettirilerek neticeden 6 ayı aşan hapis cezasına mahkum olduğu gerekçesiyle davacının görevine son verildiği anlaşılmaktadır.

Devlet Memurları Kanununun 48/5 ve 98/B maddelerindeki hükümlerde cezaların infaz süresinin değil suçun ve eylemin ağırlığının ön planda tutulduğu anlaşılmaktadır.

Davacı hakkında verilen hapis cezaları ise tek eylemden ötürü verilmiş olmayıp 4 ayrı eylem sonunda verilmiş olduğundan, hapis cezaları idarece içtima ettirilmek suretiyle tesis edilen göreve son verme işleminde yasaya uyarlık saptanamamıştır.

Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline karar verildi.

YORUM EKLE