Memurun 8 Yılda 1 Aldığı Kademe Uygulaması

Memurun 8 Yılda 1 Aldığı Kademe Uygulaması, Memurlara Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır. 8 yıla bir kademe uygulamasına ilişkin açıklamalarımıza bu yazımızda yer verdik

Memurun 8 Yılda 1 Aldığı Kademe Uygulaması

Memurun 8 Yılda 1 Aldığı Kademe Uygulaması

Bilindiği üzere daha önceki yıllarda 657 sayılı Devlet Memurları kanununa tabi olarak çalışan memurlar 6 yıllık sicil notlarının ortalamasının 90 ve üzeri olması halinde 1 kademe alıyorlardı.25.02.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6111 sayılı yasa ile devlet memurlarında sicil notu uygulaması kaldırılmıştır.Sicil notuna göre memura kademe ilerlemesi yapılması uygulaması yerine ise son sekiz yıllık hizmeti içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memura bir kademe verilmesi uygulamasına geçilmiştir.Konuya ilişkin olarak 657 sayılı kanunun 64. maddesinde yer alan hüküm "Son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır." şeklindedir.Yine aynı düzenleme ile kanununun yürürlüğe girdiği yılda daha önceki süreler için memurun hak kaybına uğramaması için geçiş süreci öngörülmüştür.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 36. maddesinde yer alan düzenlemesi

"C) Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki;

a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl,

b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl,

c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl,

d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl,

e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl, olarak uygulanır." şeklindedir.

Yapılan düzenleme ile 2011 yılından önce memuriyeti olanların 8 yıla 1 kademe uygulamasından nasıl yararlanacağı düzenlenmiştir.Buna göre 2010 yılında memuriyete giren bir kişi 2010 yılında almış olduğu sicil notunun 90 üzeri olması ve 2011-2018 yılları  dahil olmak üzere herhangi bir disiplin cezası almaması halinde bu sene 1 kademe uygulamasından faydalanacaktır.2011 yılında memuriyete giren bir kişi ise 2011 kademe ilerlemesini 8 yıllık hizmet ve disiplin cezası almamış olması kaydı ile 2019 yılında memuriyete başlamış olduğu tarihe göre hak edecektir.Burada dikkat edilmesi gereken husus memura 2010 yılı için sicil verilmesi gerektiği hususudur.2010 yılında göreve başlamak ile birlikte 2010 yılı için sicil notu alamamış olanlar için 8 yıla 1 kademe uygulaması 25.02.2011 tarihinden itibaren işleyecek olan 8 yıllık hizmete göre belirlenecektir.2010 yılında göreve başlayan memurların göreve başlama tarihi ocak ve şubat olanların kanunun yürürlüğe girdiği 25.02.2011 tarihten önce 1 yıllık hizmet süreleri dolduğu için 2010 yılı için sicil notu alanlar 2018 yılı içinde 8 yıla bir kademe uygulamasından faydalanabileceklerdir.

Memura 8 yıllık hizmetine karşılık 1 kademe verilmesi uygulamasında memurun aylıklı izinlerde geçirdiği sürelerin,daha önceki kurumunda 657 sayılı yasaya göre memur olarak geçirmiş olduğu sürelerin,aday memur olarak geçirilen sürelerin dikkate alınması gerekmektedir.

Ancak bu sekiz yıllık memurluk süresi içinde bulunan aylıksız izinlerin,işçi ve sözleşmeli olarak geçirilen sürelerin,askerlikte geçen sürelerin dikkate alınmaması gerekmektedir.

Memurun görevden uzaklaştırma tedbiri çerçevesinde görevden uzak kaldığı dönemler görevden uzaklaştırılan memurun görevden uzaklaştırma tedbiri sonunda disiplin cezası alıp almadığına göre değerlendirmeye alınacaktır.Görevden uzaklaştırılan memur bu süre sonunda suçlu bulunarak disiplin cezası almış ise bu süreler kademe ilerlemesinde dikkate alınmayacak,eğer disiplin cezası almamış ise görevden uzak kalınan süreler kademe ilerlemesinde dikkate alınacaktır.

657 sayılı kanununun 64. maddesine göre 8 yıllık hizmete karşılık verilecek 1 kademe uygulamasının hizmet birleştirilmesi nedeniyle kademe ilerlemesi yapılması hususu ile karıştırılmaması gerekmektedir.8 yıla bir kademe verilirken memurun fiilen memur olarak görev yapmış olduğu süreler dikkate alınmaktadır.Kazanılmış hak aylık derece ve kademesinde değerlendirilen sürelerin, disiplin cezası almaksızın geçirilen sekiz yıllık sürenin hesabında özel bir hüküm olmaması halinde dikkate alınmaması gerekmektedir.

8 yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almış ve cezası kesinleşmiş olan kişiler için 8 yıllık hizmet süresi disiplin cezasının alınmış olduğu tarihten itibaren yeniden başlayacak daha önce işlemiş olan süreler ise dikkate alınmayacaktır.Konuya bir örnekle açıklamak gerekirse 2012 yılında memurluğa başlayan bir kişi 2015 yılında disiplin cezası almış ise bu memur için 8 yıllık süre yeniden 2015 yılında başlamış olacaktır.2012-2015 yıllarındaki hizmet süresi disiplin cezasından dolayı dikkate alınmayacaktır.2015 yılında disiplin cezası alan bir memur bir daha disiplin cezası almamış olmak kaydı ile 2023 yılında 8 yıla bir kademe uygulamasından faydalanabilecektir.

Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2019, 13:47
YORUM EKLE