Memurluğa engel suçlar hangileridir?

hangi suçlardan ceza alanlar memur olamazlar, memurluğa engel olan suçlar nelerdir?

Memurluğa engel suçlar hangileridir?

Memurluğa engel suçlar hangileridir?

657 sayılı devlet memurları kanunun 48. maddesinde sayılan suçlardan ceza alanlar memurluğa atanamazlar, memur olduktan sonra ilgili suçlardan hüküm giyenlerde memurluğa atanma şartlarını kaybettiklerden dolayı memurlukla ilişikleri kesilir. İlgili suçlar aşağıda başlıklar halinde gösterilmiştir.

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;

-kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alanlar 

-affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlardan dolayı ceza alanlar 

-Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan dolayı ceza alanlar , 

-zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olanlar 

Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar;

Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (5237/md.302), Düşmanla işbirliği yapmak (5237/md.303), Devlete karşı savaşa tahrik (5237/md.304), Temel millî yararlara karşı faaliyette bulunmak için yarar sağlama (5237/md.305), Yabancı devlet aleyhine asker toplama (5237/md.306), Askerî tesisleri tahrip ve düşman askerî hareketleri yararına anlaşma (5237/md.307) ve Düşman devlete maddi ve mali yardım (5237/md.308) Suçlarıdır.

Anayasal Düzene ve Bu Düzenin İşleyişine Karşı Suçlar;

Anayasayı ihlal (5237/md.309), Cumhurbaşkanına suikast ve fiilî saldırı (5237/md.310), Yasama organına karşı suç (5237/md.311), Hükûmete karşı suç (5237/md.312), Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetine karşı silâhlı isyan (5237/md.313), Silâhlı örgüt (5237/md.314), Silâh sağlama (5237/md.315) ve Suç için anlaşma (5237/md.316) Suçlarıdır.

Milli Savunmaya Karşı Suçlar;

Askerî komutanlıkların gasbı (5237/md.317), Halkı askerlikten soğutma (5237/md.318), Askerleri itaatsizliğe teşvik (5237/md.319), Yabancı hizmetine asker yazma, yazılma (5237/md.320), Savaş zamanında emirlere uymama (5237/md.321), Savaş zamanında yükümlülükler (5237/md.322), Savaşta yalan haber yayma (5237/md.323), Seferberlikle ilgili görevin ihmali (5237/md.324) ve Düşmandan unvan ve benzeri payeler kabulü (5237/md.325) Suçlarıdır.  

Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk;

Devletin güvenliğine ilişkin belgeler (5237/md.326), Devletin güvenliğine ilişkin bilgileri temin etme (5237/md.327), Siyasal veya askerî casusluk (5237/md.328), Devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama (5237/md.329), Gizli kalması gereken bilgileri açıklama (5237/md.330), Uluslararası casusluk (5237/md.331), Askerî yasak bölgelere girme (5237/md.332), Devlet sırlarından yararlanma, Devlet hizmetlerinde sadakatsizlik (5237/md.333), Yasaklanan bilgileri temin (5237/md.334), Yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini (5237/md.335), Yasaklanan bilgileri açıklama (5237/md.336), Yasaklanan bilgileri siyasal veya askerî casusluk maksadıyla açıklama (5237/md.337), Taksir sonucu casusluk fiillerinin işlenmesi (5237/md.338) ve Devlet güvenliği ile ilgili belgeleri elinde bulundurma (5237/md.339) Suçlarıdır. 

YORUM EKLE