Memurların yemek yardımı yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Memurların yemek yardımı yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Memurların yemek yardımı yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Memurların yemek yardımı yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

Bilindiği üzere, yemek servisi, yiyecek yardımından faydalanabilecek personel sayısının asgari 50 olması ve yemekhane için elverişli yer bulunması şartıyla atamaya yetkili amirin onayı ile kurulabiliyor. Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle bu kurala bir istisna getirildi. Yapılan değişiklikle kara hudut kapılarında çalışan personele yemek servisi kurulabilmesi için asgari 50 personel bulunması şartı aranmayacak.

15 Temmuz 2020 ÇARŞAMBA


 

YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 2764

Ekli “Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2 nci ve 212 ııci maddeleri gereğince karar verilmiştir.

 

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1- 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğine ek 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 4- Yemek servisi kurulabilmesine ilişkin 5 inci maddenin ikinci fıkrasında yer alan asgari personel sayısına ilişkin şart, kara hudut kapıları için uygulanmaz.”

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- Bu Yönetmelik hükümlerim Cumhurbaşkanı yürütür.

YORUM EKLE