Memurların ve sözleşmeli personelin yemek ücreti belli oldu

Devlet memurları yiyecek yardımı yönetmeliği uygulama tebliği, Memurların 2020 yılı asgari yemek ücreti tutarı, Memurların yemek ücreti ne kadar arttı.

Memurların ve sözleşmeli personelin yemek ücreti belli oldu

Devlet memurlarının 2020 yılı yemek ücreti belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2020 yılında memurlarlardan alınacak asgari yemek ücretleri belirledi. Yemek ücreti fiyatları geçen yıla göre ortalama yüzde 8,5 arttı

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİ

UYGULAMA TEBLİĞİ

(SIRA NO: 1)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2020 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgâri yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerindeki memurlar ile sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Alınacak bedeller

MADDE 4 – (1) Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere kurum bütçelerine konulan ödeneklerle karşılanır. Yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmı yemek yiyenlerden alınır.

(2) 2020 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az Ek-1’de belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınır.

(3) Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak Ek-1’de belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 5 – (1) 15/1/2019 tarihli ve 30656 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Alınacak Bedeller

Memurlardan;

15/1/2020 tarihinden 14/1/2021 tarihine kadar

1)

Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan

1,48 TL

2)

1100’e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

2,50 TL

3)

2200’e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

3,09 TL

4)

3600’e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

3,99 TL

5)

4800’e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

5,30 TL

6)

4800’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan

5,92 TL

Sözleşmeli personelden;

15/1 /2020 tarihinden 14/1/2021 tarihine kadar

D

Aylık brüt sözleşme ücretleri 4.040 TL’ye kadar (4.040 TL dahil) olanlardan

1,79 TL

2)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 6.815 TL’ye kadar (6.815 TL dahil) olanlardan

3,09 TL

3)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 9.415 TL’ye kadar (9.415 TL dahil) olanlardan

5,59 TL

4)

Aylık brüt sözleşme ücretleri 9.415 TL üzerinde olanlardan

7,10 TL

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2020, 12:58
YORUM EKLE