Memurların Amirlerini Şikayet Etme Hakkı

Memurların amirlerini şikayet etme hakkı, Kamu kurumlarında görev yapan memurlar kurumlarında görev yapan amirlerini müdürlerini şikayet edebilir mi?

Memurların Amirlerini Şikayet Etme Hakkı

Memurların Amirlerini Şikayet Etme Hakkı

Kamu kurumlarında görev yapan memurlar bazı durumlarda çalışmış oldukları işyerlerinde amirlerince kendilerine karşı yapılmış olan kanuna yönetmeliklere aykırı iş ve işlemlerle karşı karşıya kalmaktadırlar.Bazı durumlarda mevzuata aykırı durumlardan dolayı amirlerini şikayet eden kişiler yapmış oldukları bu şikayetin mevzuata aykırı olması sebebiyle disiplin cezası alabilmektedirler.Bu yazımızda memurların amirlerini şikayet edip edemeyeceğini,memurun amirini şikayet etme hakkı varsa bunu hangi usulle yapması gerektiğini mevzuat ve kararlar çervevesinde değerlendirmeye çalışacağız.

657 sayılı Devlet Memurları kanununun Müracaat, şikayet ve dava açma başlıklı 21. maddesinde memurların amirlerini şikayet etme hakkından bahsedilmiştir. İlgili maddeye göre;

-Çalışmış olduğu kurumca memura uygulanmış olan idari işlemler ile yine memurun amirlerince memura karşı uygulanmış olan iş ve işlemler hakkında memur şikayet etme hakkına sahiptir.

-Memurun amirini şikayet etmesi gereken bir durum oluştuğunda müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılır." hükmüne yer verilmiştir.Yine ilgili kanun maddesinde memurun müracaat ve şikayet hakkına ilişkin usul ve esasların yönetmelikle belirleneceği hususunda düzenleme bulunmaktadır.İlgili maddeye istinaden  memurların müracaat ve şikayet işlemlerinin nasıl olacağı hususunda "Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik" yayınlanmıştır.

İlgili yönetmelikte yer alan hususlara göre ;

-Memur kendisine karşı yapılan iş ve işlemler nedeniyle  amirlerini yazılı veya sözlü olarak şikayet edebilecektir.

-Sözlü olarak yapılan şikayetler, şikayeti yapanın istemi halinde yapıldıkları anda şikayetçi ile şikayeti kabul eden amir tarafından birlikte imzalanan bir tutanakla tespit olunur ve iki tarafa verilir. Amir de şikayetin tutanağa geçirilmesini isteyebilir. Şikayetçi tutanak düzenlenmesinden kaçınırsa şikayet yapılmamış sayılır.

-Şikayet hakkında karar verme yetkisi şikayet edilenin ilk disiplin amirine aittir.

-Şikayeti kabul eden ancak karar verme yetkisi bulunmayan amirler bunları silsile yolu ile ve kendi görüşlerini de ilave etmek suretiyle birinci fıkrada belirtilen amirlere 3 gün içinde intikal ettirmek zorundadır.

-Şikayetlerin incelenmesi ve bir karara bağlanarak şikayet sahiplerine tebliğ edilmesi ile ilgili bütün işlemlerin en geç şikayet dilekçesinin karar merciine intikal ettiği tarihi izleyen 30 gün içinde tamamlanması zorunludur.

-Şikayet haklarını kullanan Devlet Memurlarına şikayetlerinden dolayı bir ceza verilemez. Ancak, şikayet haklarını bu Yönetmelikte tespit edilen usul ve esaslara aykırı surette kullananların veya her ne surette olursa olsun bu haklarını kullanırken bir suç işleyenlerin sorumlulukları saklıdır.


Hükümlerine yer verilmiştir.

Kanun ve yönetmelik hükümlerine göre memurun amirlerini şikayet etme usul ve esasları hakkında ayrıntılı olarak açıklamalar yapılmıştır.Ancak mevzuat hükümlerine göre şikayet müessesesini kullanmayan memurlar amirlerini şikayet ederken kendilerinin  disiplin cezası ile karşı karşıya kalmaları mümkündür.

657 sayılı Kanunun 125 maddesinin Uyarma başlıklı bendinde yer alan d fıkrasındaki "Usulsüz müracaat veya şikayette bulunmak," fiilinden dolayı memurlar disiplin cezası alabilmektedirler.Yine yapılan şikayette yer alan hususlarla alakalı olarak memurlara farklı cezalarda verilebilmektedir.Bu nedenle memurların özellikle yönetmelikte yer alan mevzuat hükümlerine uymaları gerekmektedir.İlgili yönetmelik ekinde yer alan ve memurların şikayet için kullanabileceği dilekçe aşağıdaki gibi olmalıdır.

Memurların Amirlerini Şikayette Kullanılacak Örnek Dilekçe 

..../.../2018


GÖREVİ :
ÜNVANI :
ADI SOYADI :
BABA ADI :
MEMLEKETİ :
DOĞUM TARİHİ :

MEMURİYETE BAŞLAMA TARİHİ :
SİCİL NO :
DİLEKÇENİN ÖZÜ :
DİLEKÇENİN VERİLDİĞİ MAKAM :

.............................BAKANLIĞINA
(İLGİLİ MAKAMIN ADI)

.....

.........................................................................................................

............................................................................................................


                                                                                                         İsim- İmza
 

Amirini şikayet eden memurlar bazen yanlış başvuru yaptıkları için bazen de amirlerinin kendilerini şikayet eden memura karşı kin ve nefret beslemesinden dolayı ilgili şikayet işlemleri davalara konu olmuştur.Amirlerini yapmış olduğu mevzuata aykırı işlemlerden dolayı şikayet etmek isteyen memurlara örnek olması açısından ilgili kararlardan bir kaçını yayımlıyoruz.

Memurun Amirini Şikayet Etmesi İle Alakalı Mahkeme Kararları 


Danıştay 12. Daire  Esas No: 2009/9102 Karar No : 2013/8032

Özeti: Davacının, yasalarla kendisine tanınan şikayet hakkını kullanmak suretiyle şikayet dilekçesi vermesinde, ilgiliyi haksız yere şikayet etmek maksadı bulunmadığından, şikayet hakkının etkin bir şekilde kullanılmasını engelleyecek şekilde disiplin cezası ile cezalandırılmayacağı hakkında.


..............İdare Mahkemesince; davacının da aralarında bulunduğu polis memurlarının Emniyet Amiri...'den şikayetçi olmaları nedeniyle bu kişi hakkında soruşturma açıldığı, soruşturma sonucunda amir hakkında ceza tayinine mahal olmadığı sonucuna varıldığı, adı geçen amir tarafından yapılan şikayet sonucu açılan soruşturma sonucunda ise söz konusu şikayetlerin dayanaksız olduğu ve davacının ve diğer polis şikayetçi polis memurlarının amirlerini haksız yere şikayet ettikleri kanaatine varılarak dava konusu işlemin tesis edildiğinin anlaşıldığı, söz konusu soruşturma raporlarının incelenmesinden, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı sonucuna varıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir..............

................Her ne kadar..., hakkında yapılan yargılama sonucu beraat etmiş ise de; savcılıkça kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilmeksizin dava açılması için yeterli delil olduğu sonucuna varılarak ceza davasının açıldığı ve davacının verdiği şikayet dilekçesinde, suç isnat etme kastı olan veya hakaret içeren ibarelere yer vermediği görülmüş olup, bir haksızlığa uğradığını samimi olarak düşünerek şikayet hakkını kullandığı sonucuna varılan davacının, şikayet dilekçesi üzerine sicil amiri hakkında yapılan inceleme neticesinde "Ceza Tayinine Mahal Olmadığına" karar verilmesinin tek başına davacının üstlerini haksız yere şikayet etmek suçunu işlediği savıyla cezalandırılmasınıgerektirmediği açıktır.

Bu durumda; davacının yasalarla kendisine tanınan şikayet hakkını kullanmak suretiyle şikayet dilekçesi vermesinde, ilgiliyi haksız yere şikayet etmek maksadının bulunmadığı anlaşıldığından, davacının şikayet hakkının etkin bir şekilde kullanılmasını engelleyecek şekilde disiplin cezası ile cezalandırılmasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddi yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.


Danıştay 12. Daire Esas No:2012/10156 Karar No:2016/218

......Olayda, davacının usulsüz müracaat veya şikayette bulunduğu gerekçesiyle cezalandırıldığı, bu fiilinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (a) alt bendinde yer alan Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kayıtsızlık göstermek veya düzensiz davranmak fiili kapsamına girmediği anlaşıldığından, davacının fiilinin yanlış nitelendirilerek söz konusu filinin karşılığı olmayan Kanun hükmü uygulanmak suretiyle tesis edilen dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.


Öte yandan, davacının okul idaresi hakkında soruşturma açılması istemiyle adli ve idari makamlara şikayetçi olduğu, dava konusu cezanın okul müdürü tarafından verildiği anlaşılmakta olup, okul müdürünün disiplin amiri sıfatıyla ceza vermesi objektif ve tarafsız değerlendirmeyi olumsuz yönde etkileyeceğinden bunun sonucunda verilen disiplin cezasının da hukuka uygun olmayacağı tartışmasızdır

Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2019, 08:20

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.