Memuriyet mahallinde naklen atanan memur göreve başlaması

memuriyet mahallinde başka bir göreve atanan memur tebliğ tarihini takip eden gün göreve başlamaz ise memuriyetten çekilmiş sayılır mı?

Memuriyet mahallinde naklen atanan memur göreve başlaması

Memuriyet mahallinde başka bir göreve atanan memur tebliğ tarihini takip eden gün göreve başlamaz ise memuriyetten çekilmiş sayılır mı?

657 sayılı devlet memurları kanununa göre açıktan veya naklen başka yerdeki görevlere atanan memurların 15 gün içinde göreve başlamamaları durumunda memuriyetten çekilmiş sayılırlar. Naklen memuriyet mahallinde başka bir göreve atanan kişinin ise takip eden gün işe başlaması gerekmektedir. Takip eden gün işe başlamayan memurun görevden çekilmiş sayılıp sayılmayacağı hususunda danıştay başkanlığınca verilen karar yazımız ekindedir.

Danıştay

5. Daire

Esas No                                : 1981 / 294

Karar No                             : 1985 / 319

Karar Tarihi                        : 12.02.1985

ÖZÜ: AYNI YERDE BİR BAŞKA GÖREVE NAKLEN ATANAN DAVACININ, ATAMA EMRİNİN TEBLİĞİNİ İZLEYEN İŞ GÜNÜ YENİ GÖREVİNE BAŞLAMAMASI HALİNDE DEVLET MEMURLARI KANUNUNUN 63.MADDESİ UYARINCA GÖREVDEN ÇEKİLMİŞ SAYILAMIYACAĞI HAKKINDA

Dava, Eğitim Enstitüsü marangozluğundan aynı yerde Milli Eğitim Müdürlüğü müstahdemliğine naklen atanan davacının, 657 sayılı kanunun 62/a maddesinde belirtilen süre içinde yeni görevine başlamadığı gerekçesiyle görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atamalarda görev yerine hareket ve işe başlama süresi başlıklı 62.maddesinde "İlk defa yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle a) Aynı yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü içinde işe başlamak zorundadırlar" hükmü yer almış olup, aynı kanunun işe başlamama halinde yapılacak işlem başlıklı 63.maddesinde ise "Bir göreve ilk defa veya yeniden atananlardan belge ile isbatı zorlayıcı sebepler olmaksızın 62.maddedeki süre içinde işe başlamayanların atanmaları iptal edilir. Bunların belge ile isbatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamca iptal edilir.

Başka yerdeki bir göreve atananlardan 62.maddedeki süre içinde hareket ederek belli yol süresi sonunda yeni görevlerine başlamayanlara memuriyetten çekilmiş sayılır" denilmektedir.

İncelenen dosyada, aynı yer içinde görev yeri değiştirilen davacının hükmü yukarıda yazılı 62.maddenin (a) bendindeki süre içinde yeni görev yerine başlamadığı gerekçesiyle görevden çekilmiş sayıldığı anlaşılmaktadır.

Yukarıda belirtildiği gibi 63.maddede, bir göreve ilk defa veya yeniden atananlar ile başka yerdeki bir göreve atananların, 62.maddede belirtilen süre içinde göreve başlamama hali düzenlenmiş olup, aynı yerdeki göreve atama halinde nakillerinin tebliğ gününü izleyen iş günü işe başlamama hali düzenlenmemiştir. Nitekim 62.maddede aynı yerdeki göreve atama ile başka yerdeki göreve atamada, işe başlamak için farklı başlıklar altında farklı süreler düzenlenmiştir.

Belirtilen nedenlerle, aynı yerdeki bir başka göreve atanan davacının atama emrinin tebliğini izleyen iş günü yeni görevine başlamadığı gerekçesiyle görevden çekilmiş sayılmasına ilişkin işlemde hukuka uyarlık görülmediğinden iptaline karar verildi.

YORUM EKLE