Memura yazılı olarak yapılan uyarılar özlük dosyasına konulabilir mi?

Memurlara bazen disiplin hükümleri ile ilişkilendirilmeksizin yazılı uyarılar yapılmaktadır.Yazılı yapılan uyarıların memurun özlük dosyasında saklanıp saklanmayacağı ve memura yazılı yapılan uyarıların dava edilip edilemeyeceğini açıklamaya çalışacağız.

Memura yazılı olarak yapılan uyarılar özlük dosyasına konulabilir mi?

Memura yazılı olarak yapılan uyarılar özlük dosyasına konulabilir mi?

Memur olarak görev yapanların görev yapmış oldukları süreler içinde çeşitli nedenlerle amirleri tarafından gerek yazılı gerekse sözlü olarak yapmış oldukları iş ve işlemlerle alakalı olarak uyarılmaları veya ikaz edilmeleri mümkündür.Amirlerin mahiyetinde çalışan memurların  görev ve sorumluluklarını  yerine getirirken iş ve işlemlerin mevzuat çerçevesinde yürütülmesi bakımdan yönetim sorumlulukları bulunmaktadır.

Memurların mevzuata aykırı olarak  yapmış oldukları iş ve işlemler 657 sayılı Kanunun 125 maddesinde sayılan fiilerden ise ilgili memurlar hakkında ayrıca disiplin soruşturması yapılması ve gerekiyorsa ilgili memurun disiplin cezası ile tecziye edilmesi gerekmektedir.

Bunun yanında bazı durumlarda memurlara disiplin cezası niteliğinde olmayıp işlerinde daha dikkatli olması işleri daha düzenli yapması v.b şekillerde amirlerince yazılı uyarılarda yapılmaktadır.Bu şekilde yapılan yazılı uyarıların mahiyetini danıştay ve anayasa mahkemesi kararı çerçevesinde incelemeye çalışacağız.

Memurların Özlük Dosyasında  Hangi Bilgi ve  Belgeler Bulunmalı ?

Memurların özlük dosyalarına ilişkin düzenleme 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 109.maddesinde yapılmıştır. 657 Sayılı Kanunun 109 uncu maddesinde; “Memurlar, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası esas alınarak kurumlarınca tutulacak personel bilgi sistemine kaydolunurlar. Her memur için bir özlük dosyası tutulur. Özlük dosyasına, memurun mesleki bilgileri, mal bildirimleri; varsa inceleme, soruşturma, denetim raporları, disiplin cezaları ile ödül ve başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler konulur. Memurların başarı, yeterlik ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya hizmetle ilişkilerinin kesilmesinde, hizmet gerekleri yanında özlük dosyaları göz önünde bulundurulur. Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin usûl ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir.” hükmüne yer verilmiştir.

Görüleceği üzere kanun maddesinde özlük dosyasına ilişkin genel bilgi verilmiş gerekli düzenlemenin ise DPB tarafından belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Konuya ilişkin olarak yayımlanan 2 seri nolu Kamu Personeli Genel Tebliğinde özlük dosyasının içeriği ayrıntılı olarak anlatılmıştır.

İlgili tebliğde özlük dosyasında olacak belgeler aşağıdaki gibidir.

1.BÖLÜMDE;ilk defa–yeniden-naklen atamaya ilişkin belgeler,
2.BÖLÜMDE; öğrenim durumu, bildiği yabancı diller ve derecesi, yaptığı lisansüstü eğitim-staj ve incelemeleri ile ilgili belgeler, katıldığı her türlü eğitim faaliyetine ilişkin belgeler, kendisi tarafından verilen yayın ve eserlerine ilişkin bilgiler,
3.BÖLÜMDE;memurun kullandığı izinlere ilişkin belgeler,
4.BÖLÜMDE; memur hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına ilişkin evraklar ile verilen disiplin cezaları, yargı organlarınca memur hakkında verilmiş karar örnekleri, görevden uzaklaştırmaya ilişkin belgeler ile varsa inceleme, soruşturma ve denetim raporları,

5.BÖLÜMDE; kurumlarca gerekli görülmesi halinde memurun maaş, ücret, harcırah ve sair parasal haklarına ilişkin belgeler, emeklilik durumuna ilişkin belgeler, bakmakla yükümlü olduğu kişilere ilişkin bildirimler, mal beyannameleri ile sendika üyeliğine ilişkin belgeler,
6.BÖLÜMDE; memurun adaylık ve asli memurluğa atanmasına ilişkin belgeler, derece ve kademe ilerlemeleri, sınıf, yer, unvan, görev değişiklikleri ile ilgili belgeler, geçici görevlendirilmesine ilişkin belgeler,
7.BÖLÜMDE; ödül, başarı ve üstün başarı belgesi verilmesine ilişkin bilgi ve belgeler,

8.BÖLÜMDE; askerlik durumu, mecburi hizmet yükümlülüğü ve özürlülük durumuna ilişkin belgeler ile yukarıdaki
bölümler kapsamına girmeyen memurun hizmet durumuna ilişkin diğer mesleki bilgi ve belgeler, saklanır…

Görüleceği üzere özlük dosyasının içeriğinde memura yapılan yazılı ikaz veya uyarılara ilişkin bir belgeye ilişkin hüküm bulunmamaktadır.

Özlük dosyasına ilişkin dördüncü bölümde disiplin işlemleri ile ilgili belgelerden bahsetmekte ancak yazılı uyarı veya ikaz işlemleri disiplin soruşturması kapsamında olmadığından ilgili bölümde yer almasına gerek yoktur.

Yazılı İkaz veya Uyarı  Şeklinde Bir Disiplin Cezası Olabilir mi?

Devlet memurlarının işlemiş oldukları fiilere ilişkin olarak verilebilecek olan cezalar 657 sayılı kanunda sayılmıştır.657 Sayılı Kanunda  yazılı olarak ikaz edilme şeklinde bir disiplin cezasından yahut başkaca bir müeyyideden bahsedilmemiştir.Bu nedenle yazılı ikaz veya uyarı işlemi bir disiplin cezası değildir.

Memura Yapılan Yazılı İkaz ve Uyarı İşlemeleri Dava Edilebilir mi?

Daha önceki yıllarda kendisine yapılan yazılı uyarının özlük dosyasına konması işlemini dava eden memur hakkında Danıştayca verilmiş olan bir kararda yazılı uyarı veya ikaz işlemlerinin dava edilebileceği yönünde karar verilmiştir.

Danıştay 12. Dairesinin 2007/4720 E., 2010/1065 K. sayılı Kararında; “Davacının tutum ve davranışlarında daha dikkatli ve tutarlı davranması hususunda ikaz edilmesine ilişkin işlem her ne kadar disiplin cezası niteliği taşımasa da, davacının özlük dosyasına konulması karşısında davacı hakkında davalı idarenin takdir yetkisini kullanacağı çeşitli işlemlerde dikkate alınması olasılığı karşısında; davacının hukuki durumuna ciddi etkiler yapabileceği görüldüğünden söz konusu işlemin idari davaya konu olacak kesin ve yürütülmesi gereken bir işlem olduğu açıktır.” şeklinde ifade edilmiştir.

Memura Yapılan Yazılı İkaz ve Uyarılar Özlük Dosyasına Konubilir mi?

Konuya ilişkin olarak kendisine yazılı ikaz verilen bir memur önce idare mahkemesinde daha sonra ise Bölge İdare Mahkemesinde yapmış olduğu yazılı ikaz yazısının özlük dosyasından çıkarılması yönündeki başvurusunun red edilmesi nedeniyle  Anayasa Mahkemesine başvurmuş,  Anayasa Mahkemesi "yazılı ikazın" memurun özlük dosyasına konulduğu, bu yönüyle taltif, ceza, görevlendirme gibi işlemlerde dikkate alınabileceği yönündeki Danıştay kararlarına atıfta bulunarak, Bölge İdare Mahkemesinin verdiği kararın hak ihlali oluşturduğuna karar vermiştir.

İlgili karara göre memura yapılan yazılı ikaz ve uyarılar memurun özlük dosyasına konamaz.

Başvuru Yapan Ali DİREN

Başvuru No: 2015/13108

Karar Tarihi : 18/04/2018

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2019, 12:23
YORUM EKLE