Memura fazla çalışma yapılacağına dair bildirim yapılmalı mı?

Memura fazla çalışma yapılacağına dair bildirim yapılmalı mı?, Bildirim yapılmayan memur fazla çalışmaya katılmazsa ceza verilir mi?

Memura fazla çalışma yapılacağına dair bildirim yapılmalı mı?

Kurumlarda Yapılacak Fazla Çalışmalarda Memura Yapılacak Bildirim

Kamu Kurum ve kuruluşlarınca çeşitli zamanlarda yapılan işlerin yoğunluğuna göre hafta sonları da fazla çalışma yapılabilmektedir. Yapılan fazla çalışma fazla mesai ücreti ödenmek kaydı ile yapılabileceği gibi yapılan her sekiz saatlik kısıma bir günlük izin verilmesi şeklinde de uygulanabilmektedir. Mesai sonrası veya hafta sonları cumartesi ve pazar günleri yapılacak olan çalışmalara ilişkin düzenleme  Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik de yapılmıştır. İlgili yönetmeliğin 6. maddesinde yer alan hükme göre kurumda yapılacak olan fazla çalışma hakkında memurun bir hafta önce bilgilendirilmesi ve bu bilgilendirmenin yazılı olarak yapılması gerekmektedir. Ancak acele ve özel durumlarda ise  bildirimin  aynı günde de yapılabileceği hüküm altına alınmıştır.

Daha önceki yıllarda verilmiş olan bir Danıştay Kararın da hafta sonu yapılacak olan fazla çalışmaya katılmayan memura verilmiş olan disiplin cezası yapılacak olan fazla çalışmanın bir hafta önce ve yazılı olarak bildirilmemesi gerekçesi ile iptal edilmiştir. İlgili Danıştay Kararını yazımız ekinde yayımlıyoruz.

Danıştay 8. Dairesinin 10.12.1998 tarihli ve E:1996/1213, K:1998/4166 sayılı Kararı

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince işin gereği görüşüldü:

Uyuşmazlık, hafta sonu tatilinde görevlendirildiği halde göreve gelmeyendavacının 1/30 oranında aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemden doğmuştur.

657 sayılı Yasanın 99. maddesinde, memurların haftalık çalışma süresinin genel olarak 40 saat olduğu ve bu sürenin Cumartesi ve Pazar günleri tatil olmak üzere düzenleneceği kurala bağlanmış, ancak özel yasalarla yahut bu yasaya veya özel yasalara dayanılarak çıkarılacak tüzük ve yönetmeliklerle, kurumların ve hizmetlerin özellikleri dikkate alınmak suretiyle farklı çalışma sürelerinin tespit edilebileceği belirtilmiştir.

657 sayılı Yasanın “Fazla Çalışma Ücreti” başlıklı 178. maddesinin (B) fıkrasında, kurumların gerektiği takdirde personelini günlük çalışma saatleri dışında fazla çalışma ücreti verilmeksizin çalıştırabilecekleri ve bu durumda fazla çalışmanın her sekiz saati için personele bir gün izin verileceği öngörülmüştür.

Anılan 178. madde uyarınca hazırlanan Fazla Çalışmanın Uygulama Esaslarını Gösterir Yönetmelik 13.3.1975 gün ve 15176 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu yönetmeliğin 6. maddesinde, yapılacak fazla çalışmanın amir tarafından memura bir hafta önceden yazılı olarak bildirilmesi kurala bağlanmıştır.

Bu düzenlemeler uyarınca memurların hafta tatili olan Cumartesi ve Pazar günleri usulüne uygun olarak fazladan çalıştırılabilecekleri açıktır.

Olayımızda ise, Cumartesi ve Pazar günleri yapılacak fazla çalışmaya ilişkin 2.12.1994 günlü başkanlık olurunun, davacı ve onunla birlikte fazla çalışma yaptırılacak memurlara bir hafta önceden ve yazılı olarak bildirilmesi gerekirken başkan yardımcısı tarafından çalışmadan bir gün önce ve sözlü bildirildiği anlaşılmaktadır.

Öte yandan, göreve gelmeyen davacı hakkında 657 sayılı Yasanın 128. maddesi ve Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin 19. maddesi kuralları uyarınca, bir disiplin soruşturması açılması gerekirken, doğrudan disiplin amirince savunma alınmak suretiyle aylıktan kesme cezası ile cezalandırılmasına ilişkin işlemde bu yönüyle de hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Açıklanan nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 49/1. maddesinde sayılan nedenlerden hiçbirisine uymayan temyiz isteminin reddine 10.12.1998 gününde oybirliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2019, 08:31
YORUM EKLE