Memur amirini usulsüz olarak şikayet ederse ne ceza alır?

Memurların kurumları ile alakalı veya kendileri ilgili durumları üst amirlerine şikayet etme hakları vardır. Şikayette silsile uymadan amirini şikayet eden memurun disiplin cezası alması mümkündür

Memur amirini usulsüz olarak şikayet ederse ne ceza alır?

Memur amirini usulsüz olarak şikayet ederse ne ceza alır?

Memurların müracaat ve şikayet etme hakları ile ilgili düzenleme 657 sayılı kanunun 21 maddesinde yapılmıştır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Müracaat, şikayet ve dava açma" başlıklı 21inci maddesinde şu hüküm yer almaktadır: "Devlet memurları kurumlarıyla ilgili resmi ve şahsi işlerinden dolayı müracaat; amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkına sahiptirler. Müracaat ve şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlayarak silsile yolu ile şikayet edilen amirler atlanarak yapılırMüracaat ve şikayetler incelenerek en kısa zamanda ilgiliye bildirilir. Müracaat ve şikayetlerle ilgili esas ve usuller Cumhurbaşkanınca hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir." hükmüne yer verilmiştir.

28/11/1982 tarihli ve 8/5743 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren "Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkındaki yönetmelikte memurun şikayet hakkı ile alakalı düzenlemeler yapılmıştır.

İlgili yönetmelikte  memurun Şikayet Hakkı yönetmeliğin 3. maddesinde "Devlet Memurları amirleri veya kurumları tarafından kendilerine uygulanan idari eylem ve işlemlerden dolayı şikayet hakkına sahiptirler şeklinde tanımlanmıştır. 

Memur kurumunda şikayeti nasıl yapmalıdır?

Kamu kurumlarında memurlar tarafından yapılacak olan şikayetler söz veya yazı ile en yakın amirden başlanarak silsile yolu ile ve şikayet edilen amirler atlanarak yapılır.Sözlü olarak yapılan şikayetler, şikayeti yapanın istemi halinde yapıldıkları anda şikayetçi ile şikayeti kabul eden amir tarafından birlikte imzalanan bir tutanakla tespit olunur ve iki tarafa verilir

Memurca kurumuna yapılan şikayetler ne kadar sürede sonuçladırılmalıdır?

Memurlarca kurumlarına yapılan şikayetlerin incelenmesi ve bir karara bağlanarak şikayet sahiplerine tebliğ edilmesi ile ilgili bütün işlemlerin en geç şikayet dilekçesinin karar merciine intikal ettiği tarihi izleyen 30 gün içinde tamamlanması zorunludur.

Şikayet eden memura ceza verilir mi?

Şikayet haklarını kullanan Devlet Memurlarına şikayetlerinden dolayı bir ceza verilemez.Ancak yapılan şikayette belirlenen usul ve esaslara uyulmamış veya asılsız iddialar iftira v.b durumlara yer verilmiş ise memurun yapmış olduğu şikayetten dolayı ceza alması mümkündür.

Usulsüz Şikayete hangi disiplin cezası verilir?

 şikayet ve müracaat haklarının kullanılmasında yönetmelikte belirlenen usullere uyulmaması halinde ilgili Devlet memuru Uyarma (657 sayılı Kanun 124/a) cezası ile alabilecektir.


 

YORUM EKLE