Mal bildirimi formu nasıl doldurulur

2020 yılında kamuda çalışan tüm memurlar genel mal bildirimi yapacaklar, mal bildirim formunun doldurulması konusunda nelere dikkat edileceğini, mal bildirim formunun nasıl verileceğini bu yazımızda açıklamaya çalışacağız.

Mal bildirimi formu nasıl doldurulur

 Mal Bildirimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler 

Özellikle memur olarak göreve başlayan kişilerin en fazla dikkat etmesi gereken hususlardan biriside mal bildirimi konusudur.657 sayılı kanun ve 3628 sayılı kanun kapsamında mal bildirimi yapılmasına ilişkin düzenlemeler yapılmış zamanında ve doğru olarak mal bildirimi vermeyen memurlar hakkında ise çeşitli yaptırımlar öngörülmüştür.Bu yazımızda Mal Bildirimi Kanunu ve Mal bildirimi yönetmeliği kapsamında mal bildirimi nedir?Mal bildirimi beyannamesi nasıl doldurulur?Mal bildirim süresi ne kadardır? Hangi mallar için mal bildirimi yapılması gerekir gibi soruları mevzuat hükümleri doğrultusunda cevaplamaya çalışacağız.Yazımızda yer alan hususlar özellikle memurların dikkat etmesi gereken hususlar dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Mal Bildirimi Mevzuat

Mal Bildirimine İlişkin Olarak asıl mevzuatsal düzenlemeler 3628 Sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile yapılmıştır. İlgili kanunun uygulanmasını göstermek için ise Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik çıkarılmıştır.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Ödevler ve Sorumluluklar” başlıklı maddesinde "Devlet memurları, kendileriyle, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait taşınır ve taşınmaz malları, alacak ve borçları hakkında, özel kanunda yazılı hükümler uyarınca, mal bildirimi verirler" şeklinde düzenleme yapılarak mal bildirimi vermenin memurlar açısından bir zorunluluk olduğu hüküm altına alınmıştır.

Yine 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Disiplin Cezalarının anlatıldığı 125 maddesinde yer alan "belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak"  hüküm doğrultusunda zamanında mal bildirimi vermeyen memurlar için kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ön görülmüştür.

Ayrıca Mal Bildirimi verecek olan memurlar kendileri ile birlikte varsa   eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait mallarında bildirimini yapmak zorundadırlar.

Memurlar Mal Bildirimini Nereye Verirler?

3628 sayılı kanun ve buna istinaden çıkarılan mal bildirimi yönetmeliğinde hangi görevi yapanların hangi makama mal bildirimi yapacağı ayrıntılı olarak anlatılmıştır.İlgili mevzuatta yer alan hükümlere göre   657 sayılı Kanunda belirtilen istihdam türlerinden işçiler hariç olmak üzere memur, sözleşmeli personel ve geçici personel ile diğer kamu görevlilerinin özlük işleri ile ilgili birime belirlenen zamanlarda mal bildirimi beyannamesini vermeleri gerekmektedir.

Mal Bildirimi Ne Zaman Verilir?

Memur, sözleşmeli personel ve geçici personel ile diğer kamu görevlilerinin hangi zamanda mal bildirimi vermesi gerektiği 3628 sayılı kanunun 6 . maddesinde belirlenmiştir.6 .madde de yer alan hükme göre memurların mal bildirim beyannamesi doldurup kurumlarına vermesi gereken durum ve süreler  aşağıda başlıklar halinde gösterilmiştir.

a) Memur, sözleşmeli personel ve geçici personel olarak atanan personeller Göreve İlk Girişlerde Göreve Başlamadan Önce Göreve Giriş İçin Gerekli Belgeler ile birlikte İlk Mal Bildirimi Beyannamelerini vermek zorundadırlar.

b) Memur, sözleşmeli personel ve geçici personel olarak görev yapanlar Mal Varlığında Kanun Kapsamında öngörülen bir değişiklik olduğunda 1 Ay içinde Mal Bildirimi vermek zorundadırlar.

c) Ayrıca sonu 0 ve 5 ile biten senelerde Memurların genel beyan kapsamında Mal Bildirim formu vermeleri gerekmektedir.

Hangi Mallar İçin Mal Bildirimi Yapılması Gerekmektedir?

Mal bildiriminin konusu yani hangi mallar için mal bildirimi yapılması gerektiği  3628 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde ve Mal Bildirimine İlişkin  Yönetmeliğin ise 8 inci maddesinde düzenlenmiştir. İlgili mevzuat hükümlerine bakıldığında bazı mallarda parasal sınır olmaksızın yani malın parasal değerine bakılmaksızın mal bildirimi yapılması zorunlu kılınmış bazı mallarda ise edinilen malın  memurun almış olduğu net maaşın 5 katını aşması durumunda mal bildirimi yapılması öngörülmüştür.Buna göre ; Memurlar Kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait mallardan;

Malın Parasal Değerine Bakılmaksızın Mal Bildirimi Verilecek Mallar 

-Taşınmaz Mal kapsamında olan arsa,bina,tarla v.b mallar ile yapı kooperatif hisseleri dahil olmak üzere edindikleri malların değeri ne olursa olsun edinme tarihinden itibaren 1 ay içinde mal bildirimi formu ile kurumlarına bildirmek zorundadırlar.

Malın Parasal Değerine Göre Mal Bildirimi Verilecek Mallar 

Aşağıda başlıklar halinde sayılan mallar için mal bildirimi yapılması için malın elde edildiği tarihteki değerinin memurun  net aylık tutarının beş katından fazla değer ve tutarında olması gerekmektedir.

- Para ve para hükmündeki kıymetli kağıtları,

- Hisse senedi ve tahvilleri,

- Altın ve mücevheratı,

- Her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçları, traktör, biçer-döver, harman makinası ve diğer ziraat makinaları, inşaat ve iş makinaları, hayvanlar, koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır malları,

- Hakları,

- Alacakları,

- Borçları,

- Gelirleri, bildirmek zorundadırlar.

Bildirimlerde, malların bildirim tarihindeki değerleri esas alınır.

Mal Bildirimi Verilmesine İlişkin Örnek 

Aylık Net maaşı 3000 TL olan bir memur maaşının 5 katı tutarı olan 15.000 TL üzerinde mal edinmesi veya borçlanması durumunda mal bildirimi vermek zorundadır.Yukarıda sayılan başlıklardan da anlaşılacağı üzere mal bildirimi yapılırken sadece alınan mallar değil elde bulunulan malların satılması durumunda da memur mal bildirimi vermek zorundadır.Ayrıca memurun maaşının 5 katını aşan borçlanmaları da mal bildiriminde bildirilmek zorundadır.

Ek Mal Bildirimi Hangi Durumlarda Verilir ?

Ek mal bildirimi, ilgili Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükme göre; 3628 sayılı Kanun kapsamında sayılan görevlerde bulunanlar, kendileri, eşleri ve velayeti altındaki ergin olmayan yani onsekiz yaşını doldurmayan çocuklarının şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadırlar. Yönetmelik maddesinde önemli değişiklik olarak ifade edilen durum memurun almış olduğu net maaş tutarının 5 katını aşan tutarları ifade etmektedir.

Yönetmelik hükmünde belirtilen “mahiyet ve miktardaki malın iktisabı” ifadesinden ek mal bildirimi verilmesinde malın mahiyetinin ve miktarının birlikte aranması gerektiği anlaşılmaktadır. Bu hükümden hareketle, taşınmaz veya taşınır mal fark etmeksizin net aylık tutarının beş katından az tutardaki mal edinimlerinin beyan zorunluluğu bulunmamaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus; taşınmazlar için genel beyan döneminde değerine bakılmaksızın beyan zorunluluğu varken ek mal beyanında bu zorunluluğun bulunmadığıdır. Veraset yoluyla edinilen mallar içinde ek mal bildiriminde bulunulması gerekmektedir.

ÖRNEK: Aylık net maaşı 5.000- TL olan bir memurun 01/01/2014 tarihinde 50.000 – TL tutarında bir taşınmaz edindiği, bu taşınmazı edinmek için 10.000-TL tutarında kredi çektiği ve 40.000-TL tutarındaki arabasını satması halinde; - 50.000-TL lik taşınmazın değeri ve 40.000-TL lik araba satış tutarı; memurun net maaşının 5 katını (5.000 x 5 = 25.000-TL) aştığı için hem taşınmaz hem de araba satışı için 01/02/2014 tarihine kadar ek mal bildiriminde ve 28/02/2015 tarihine kadar da genel mal bildiriminde bulunması gerekmektedir.

Ayrıca, 10.000-TL lik kredinin memurun net maaşının 5 katını (5.000 x 5 = 25.000-TL) aşmamasına rağmen aynı zaman dilimi ve aynı iş için kullanıldığı dikkate alındığında buna ilişkin bildirimde bulunulması gerektiğinden bu kredi tutarının da aynı ek mal bildirimiyle birleştirilerek diğer mallar ile bildirilmesi gerekmektedir. - Aynı kişinin her ay maaşından arttırarak bitirdiği ve net maaşının 5 katını aşacak şekilde 30.000-TL tutarında bir meblağ için de ek mal bildiriminde bulunmasına gerek bulunmamaktadır.

Çünkü bu meblağ ani bir artış olmadığı için kişinin mal varlığında önemli bir değişiklik sayılmamaktadır. - Aynı kişinin veraset yoluyla edindiği taşınmaz veya herhangi bir mal, alacak, borç bulunması halinde, veraset yoluyla edinilen mallar mal varlığında önemli bir artışı ifade edeceğinden bu mallar için de edinilen tarihten itibaren 1 ay içinde ek mal bildiriminde ve sonu (0) ve (5) ile biten izleyen genel mal beyanı döneminde de genel mal bildiriminde bulunması gerekmektedir.

Her İkisi de Memur Olan Eşlerin Mal Bildirimi?

Eşlerin her ikisinin de mal bildiriminde bulunması gereken kişiler olmaları halinde, her eş ayrı ayrı mal bildiriminde bulunur. Bildirimlerde; eşleri ile velayeti altındaki ergin olmayan yani onsekiz yaşını doldurmayan çocuklarının taşınmaz malları ile net aylık tutarının beş katını geçen taşınır mallar, hak, gelir, alacak ve borçlarını bildirirler. Memurla birlikte yaşayan ve velayet hakkı sona eren çocukların mal varlıklarının bildirilmesine gerek yoktur.

Kurum Değiştiren veya Başka Göreve Atanan Memurun Mal Bildirimi Verme Zorunluluğu Varmı?

3628 sayılı Kanunda ve ilgili Yönetmelikte kamu görevlilerinin, görevlerinin veya kurumlarının değişmesi (kurum içinden veya kurum dışından üst göreve atanma veya naklen atanma gibi hallerde) hallerinde mal bildiriminde bulunacaklarına dair herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.  Dolayısıyla, kamu görevlilerinin, görevlerinin veya kurumlarının değişmesi hallerinde mal bildiriminde bulunmalarına gerek bulunmamaktadır.

Zamanında Mal Bildirimi Vermeyen Memura Hangi Disiplin Cezası Verilir ?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Disiplin Cezalarının anlatıldığı 125 maddesinde yer alan “belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak”  hüküm doğrultusunda zamanında mal bildirimi vermeyen memurlar için kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ön görülmüştür.Memurun önceki çalışmalarının iyi olması ve memura bir alt ceza verilmesi halinde ise bir alt ceza olan aylıktan kesme cezası ile tecziye edilmesi gerekmektedir.

Mal Bildirimini Zamanında Vermeyen Memura Ceza Verilmeden Önce 1 Aylık Ek Süre Verilmeli

Yukarıda bahsettiğimiz ceza memura verilmeden önce memurun mal bildirimi yapabilmesi için 1 ay süre verilmesi gerekmektedir.

Özeti : Mal bildiriminde bulunmadığı belirlenen davacıya ilk olarak ihtarda bulunulması, ihtara rağmen otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmadığı takdirde şartları varsa disiplin cezası tesis edilmesi yoluna gidilmesi gerektiği hakkında.

Danıştay 5.Dairesinin 9.5.2017 tarihli ve E: 2016/17722, K: 2017/12426 sayılı kararı

..........Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinin birlikte değerlendirilmesinden, mal bildiriminde bulunulmadığının idarece tespiti halinde bu hususun davacıya ihtar edilmesi gerekliliğinin bir idari usul olarak düzenlenmiş bulunduğu görülmektedir. Bu usul, aynı zamanda davacının suç işleme kastıyla hareket edip etmediğinin açığa kavuşturulması bakımından da önem arz etmektedir. Dolayısıyla, mal bildiriminde bulunmadığı belirlenen davacıya ilk olarak ihtarda bulunulması, ihtara rağmen otuz gün içinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmadığı takdirde şartları varsa disiplin cezası tesis edilmesi yoluna gidilmelidir..

Kredi İle Aldığı Evi Mal Bildiriminde Bildirmeyen Memura Verilen Ceza İptal Edildi

Danıştay 12. Dairesinin 10.9.2015 tarihli ve E:2011/2760, K:2015/4771 sayılı Kararı.

Daha önceki yıllarda kredi ile almış olduğu evi ek mal bildirimi ile zamanında kurumuna bildirmeyen memura verilen disiplin cezası Danıştay Başkanlığınca iptal edilmiştir.

Danıştay Başkanlığı vermiş olduğu kararda  “Her ne kadar davacının 2010 Mayıs ayı itibariyle bankaya olan 49.000,00-TL kredi borcu için mal bildiriminde bulunmadığı sabit ise de, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesinin birinci fıkrasının (D) bendinin (j) alt bendinde düzenlenen cezanın düzenleniş amacı dikkate alındığında ve davacının evi banka kredisi kullanarak almış olması, haksız ve geliri ile orantılı olmayan mal edindiğine veya edindiği malı gizleme maksadı taşıdığına yönelik bir iddia ve tespitin bulunmaması hususları birlikte değerlendirildiğinde, davacının suç işleme kastı ile hareket etmediği sonucuna ulaşılmaktadır.” gerekçesi ile iptal etmiştir.

Mal Bildirimi Yapacak Olanlar  Aşağıda Yer Alan Mal Bildirim  Formunu  Doldurmak Zorundadırlar

[embeddoc url="//mevzuatinyeri.com/wp-content/uploads/2017/10/mal_bildirim_formu.pdf" download="all" viewer="google"]

Mal Bildirim Formu Nasıl Doldurulur?

Devlet memuru olarak herhangi bir kuruma atanan kişilerin memurluğa başlamadan önce mal bildirim formunu doldurmaları istenir.Ancak daha önce hiç mal bildiriminde bulunmamış olanlar bu formun doldurulmasında bazı sıkıntılar yaşarlar.Bu yazımızda ilk defa memuriyete atananların ve memur olarak atandıktan sonra gerekli mevzuat hükümlerine göre  mal bildirimi vermek zorunda olan memurların mal bildirim  formunu nasıl dolduracaklarına ilişkin açıklamalarda bulunacağız.Mal bildirim formlarında 8 bölüm bulunmaktadır.Her bir bölümde farklı mallara ilişkin kısımlar bulunmaktadır.İlgili bölümlerde sayılan mallara sahip olan memurlar ilgili bölümleri dolduracak ilgili bölümlere ilişkin herhangi bir malvarlığı olmayanlar ilgili kısmı boş bırakacaklardır.

Mal bildiriminde bulunmak zorunda olanlar, 3628 Sayılı Kanunun 2 nci maddesinde ve ilgili Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde, mal bildirimin verileceği merciler ise mezkur Kanunun 8 inci maddesinde ayrıntılı olarak sayılmıştır. Kimlerin hangi makam veya merciiye mal bildirimi verecekleri ilgili mevzuatta başlıklar halinde sayılmıştır.Burada fazla ayrıntıya girmeden 657 sayılı Kanunda belirtilen istihdam türlerinden işçiler hariç olmak üzere memur, sözleşmeli personel ve geçici personel ile diğer kamu görevlilerinin özlük işleri ile ilgili birime belirlenen zamanlarda mal bildirimlerini vermeleri gerektiğini bilmemiz yeterli olacaktır.

Memurların ilk mal bildirimini verdikten sonra mal varlıklarında önemli bir değişiklik olması halinde Ek mal bildirimi vermeleri gerekmektedir.Memurlar  kendileri, eşleri ve velayeti altındaki ergin olmayan yani onsekiz yaşını doldurmayan çocuklarının şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadırlar.

Mal Bildirim Formunda Kimlik Bilgileri Kısmının Doldurulması (Bölüm 1)

Mal bildirimi formunda mal bildiriminde bulunan memurun yakınlarının bilgilerinin doldurulması istenmektedir.İlgili kısıma memur varsa eşinin ve velayetleri altındaki çocuklarına ait bilgileri dolduracaktır.Eşi olan memurun eşinin çalışıp çalışmadığı burada önemli olmayıp eş bilgileri her şartta yazılacaktır.Ancak çocuklara ilişkin kısımda velayet altında olan yani memurun bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ilişkin bilgiler yazılacaktır.Çocuğun velayeti 18 yaşının sona ermesi ile sona erer.Velayeti sona ermiş çocuklara ilişkin bilgilere burada yer verilmeyecek ve bu çocuklara ilişkin malların bildirimi yapılmayacaktır.  Eşlerin her ikisinin de mal bildiriminde bulunması gereken kişiler olmaları halinde, her eş ayrı ayrı mal bildiriminde bulunur.

BÖLÜM -1 KİMLİK BİLGİLERİ

SIRA

DOĞUM

DOĞUM

T.C. KİMLİK NO

NO

ADI VE SOYADI

TARİHİ

YERİ

YAKINLIĞI(1)

Mal Bildirim Formunda Taşınmaz Mal Bilgileri Kısmının Doldurulması (Bölüm 2)

Memurun kendisine ait olan ve 1. Bölümde isimlerini bildirdiği yakınlarına ait olan taşınmaz mallara ilişkin bilgileri bu kısma yazacaktır.Taşınmazın değeri kısmına tapu kayıtlarında yer alan edinilme değeri yazılacak ,cinsi kısmına tapu kayıtlarına göre arsa,bina,tarla v.b olarak hangi şekilde kayıtlı ise ona göre kayıt yazılacaktır.Taşınmaz hisseli değil ise hisse kısmına tam yazılacak hisseli ise tapu kaydında yer alan hisse oranı yazılacaktır.( 1/2,3/4 v.b) Taşınmaz yeni alınmış ise Edinilme tarihi kısmına taşınmazın tapuya göre alındığı tarih yazılacaktır.Aynı kısımda yer alan satış tarihi ise taşınmazın satılması halinde verilen bildirimler için geçerlidir.En son kısımda ise taşınmazın sahibi kim ise onun tc nosu yazılacaktır.Taşınmaz Mallara ilişkin bildirimlerde taşınmazın değerinin bir önemi yoktur. Genel beyan dönemlerinde taşınmazın değeri ne olursa olsun beyan edilmek zorundadır.Genel beyandan anlaşılması gereken 0 ve 5 ile biten senelerde verilen ve memuriyete girişte verilen  beyandır.

Ancak genel beyandan sonra ek mal bildirimi verilmesi gereken durumlarda Mal varlığındaki “önemli değişiklik”,olması gerekmektedir.

Önemli değişiklik ise memurun aldığı net aylığın 5 katını aşan tutardır.

Ek mal bildiriminde  taşınmaz veya taşınır mal fark etmeksizin net aylık tutarının beş katından az tutardaki mal edinimlerinin beyan zorunluluğu bulunmamaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus; taşınmazlar için genel beyan döneminde değerine bakılmaksızın beyan zorunluluğu varken ek mal beyanında bu zorunluluğun bulunmadığıdır.

BÖLÜM -2 TAŞINMAZ MAL BİLGİLERİ

SIRA

TAŞINMAZIN

HİSSE

EDİNME/SATIŞ

MALİKİN T.C. KİMLİK NO

NO

DEĞERİ

CİNSİ (2)

ADRESİ (mahal,ada,parsel nosu dahil)

MİKTARI

TARİHİ

Mal Bildirim Formunda Kooperatif  Bilgileri Kısmının Doldurulması (Bölüm 3)

Kooperatif Bilgileri kısmının doldurulmasında da 2. bölümde anlatılan açıklamalar geçerlidir.Yapı kooperatif üyeliklerinde genel beyan döneminde değerine bakılmaksızın bildirim yapılacaktır.Ancak ilgili hissenin satılması nedeniyle ek mal bildirimi verilecekse hissenin değerinin memurun maaşının 5 katını aşıp aşmadığına bakılacaktır.5 katını aşmıyor ise bildirim yapılmayacak bir daha ki genel beyanda satış işlemi gösterilecektir.

BÖLÜM -3 KOOPERATİF BİLGİLERİ

SIRA

HİSSE

HİSSE

ÜYELİK/AYRILMA

HİSSEDARIN T.C. KİMLİK NO

NO

KOOPERATİFİN ADI VE YERİ

DEĞERİ

ORANI

TARİHİ

Mal Bildirim Formunda Taşınır Mal   Bilgileri Kısmının Doldurulması (Bölüm 4)

Bu bölümde taşıt bilgileri kısmına  kara,deniz veya hava ulaşım araçları yazılacaktır.

Diğer taşınır mallar kısmına ise Silah, pul, diğer kolleksiyonlar, antikalar, kıymetli tablolar, hayvanlar vs yazılacaktır.

İlgili bölümde yazılacak olan malların değerinin memurun maaşının 5 katını geçmesi halinde bildirim yapılacaktır.

BÖLÜM -4

TAŞINIR MAL BİLGİLERİ

A-TAŞIT BİLGİLERİ

SIRA

PLAKA

TAŞITIN

TAŞITIN

MODEL

EDİNME/SATIŞ

 SAHİBİNİN

NO

NO

CİNSİ (3)

MARKASI

EDİNME DEĞERİ

YILI

TARİHİ

T.C. KİMLİK NO

B-DİĞER TAŞINIR MALLAR

SIRA

MODEL

EDİNME/SATIŞ

 SAHİBİNİN

NO

TAŞINIR MALIN CİNSİ(4)

EDİNME DEĞERİ

YILI

TARİHİ

T.C. KİMLİK NO

Mal Bildirim Formunda Banka ve Menkul Değerlere Ait  Bilgiler Kısmının Doldurulması (Bölüm 5)

Yurtiçindeki veya yurt dışındaki bankalar ile özel finans kuruluşlarında bulunan para ve menkul değerler bu bölümde yazılacaktır.

İlgili bölümde yazılacak olan malların değerinin memurun maaşının 5 katını geçmesi halinde bildirim yapılacaktır.

BÖLÜM-5 BANKA VE MENKUL DEĞERLERE AİT BİLGİLER

SIRA

MİKTARI

 SAHİBİNİN

NO

PARA VE MENKUL DEGERİN NİTELİĞİ (5)

CİNSİ

T.C. KİMLİK NO

Mal Bildirim Formunda Altın ve Mücevherata  Ait  Bilgiler Kısmının Doldurulması (Bölüm 6)

İlgili bölümde cinsleri kısmana  altın, külçe altın, altın ziynet eşyası ile her çeşit mücevherat çeşitleri (Reşat, beşibiyerde, cumhuriyet beşibiyerde, yüzlük altın, lira çeyreği, küpe, altın bilezik, elmas, elmas iğne, pırlanta küpe gibi) cinsleri yazılır.

İlgili bölümde yazılacak olan malların değerinin memurun maaşının 5 katını geçmesi halinde bildirim yapılacaktır.

BÖLÜM -6

ALTIN VE MÜCEVHERAT BİLGİLERİ

SIRA

DEĞERİ

 SAHİBİNİN

NO

CİNSİ

MİKTARI

T.C. KİMLİK NO

Mal Bildirim Formunda Borç ve Alacaklara   Ait  Bilgiler Kısmının Doldurulması (Bölüm 7)

Memurun kişi ve kurumlara bankalara olan borçları ile kişilerin kişi ve kurumlardan olan alacakları bu bölümde yazılacaktır.

İlgili bölümde yazılacak olan malların değerinin memurun maaşının 5 katını geçmesi halinde bildirim yapılacaktır.

BÖLÜM -7

BORÇ-ALACAK BİLGİLERİ

SIRA

BORÇ/ALACAK

NO

BORÇLUNUN ADI VE SOYADI (6)

ALACAKLININ ADI VE SOYADI (6)

TUTARI

Mal Bildirim Formunda Haklar ve Beyanı Gerekli Görülen Diğer   Bilgiler Kısmının Doldurulması (Bölüm 8)

Menkul mallara ait ihtira beratı,alameti farika ve telif hakkı gibi haklar yazılacaktır.

BÖLÜM -8

HAKLAR VE BEYANI GEREKLİ GÖRÜLEN DİĞER SERVET UNSURLARI

SIRA

HAK VEYA BEYANI GEREKLİ GÖRÜLEN

EDİNME ŞEKLİ

 SAHİBİNİN

NO

DİĞER SERVET UNSURLARI (7)

T.C. KİMLİK NO

Mal Bildirim Formunda Edinilen Malların Kaynağına İlişkin Açıklamalar Kısmının Doldurulması (Bölüm 9)

Edinilen malların kaynağına ilişkin açıklama yazılacaktır.Örneğin Miras, borç v.b şeklinde.

BÖLÜM -9 EDİNİLEN MALLARIN KAYNAĞINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR (8)

Mal Bildirim Formunda Açıklamalar Kısmının Doldurulması

AÇIKLAMALAR

BİLDİRİM SAHİBİNİN

1)Yakınlığı sütununa "kendi","eşi" veya "çocuğu" ibaresi yazılacaktır.

ADI :

2) Bu bölüme "bina","arsa" veya "arazi" yazılacaktır.

3) Bu bölüme kara,deniz veya hava ulaşım araçları yazılacaktır,

SOYADI :

4) Silah, pul, diğer kolleksiyonlar, antikalar, kıymetli tablolar, hayvanlar vs.

5) Yurtiçindeki veya yurt dışındaki bankalar ile özel finans kuruluşlarında bulunan para veya menkuldeğerler yazılacaktır.

TARİH :

6) Tüzel kişilerde unvan yazılacaktır.

İMZA

7) Menkul mallara ait ihtira beratı,alameti farika ve telif hakkı gibi haklar yazılacaktır.

8) Edinilen malların kaynağına ilişkin açıklama yazılacaktır.

Diğer güncel makalelerimizden haberdar olmak için Facebook Grubumuza üye Olabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 02 Ocak 2020, 09:43
YORUM EKLE