Mahkemenin İptal Ettiği Disiplin Cezasına İlişkin Soruşturma Raporları Hakkında Yapılacak İşlem

Mahkemenin İptal Ettiği Disiplin Cezasına İlişkin Soruşturma Raporları Hakkında Yapılacak İşlem ,Disiplin Cezası Mahkemece İptal Edilirse Soruşturma Raporu Özlük Dosyasından Çıkarılır mı?

Mahkemenin İptal Ettiği Disiplin Cezasına İlişkin Soruşturma Raporları Hakkında Yapılacak İşlem

Mahkemenin İptal Ettiği Disiplin Cezasına İlişkin Soruşturma Raporları Hakkında Yapılacak İşlem

Bilindiği üzere devlet memuru olarak görev yapanlar bazen çeşitli soruşturmalarla karşı karşıya kalmakta ve yapılan soruşturmalar neticesinde ilgili memurlara bazen ceza verilmemekte bazende verilen cezalar daha sonra mahkemelerce iptal edilerek memura verilen ceza iptal edilmektedir.Mahkemece verilen kararlar neticesinde ilgili memurun ceza almış olduğu suçu işlemediği yönünde kararlarla cezalarının iptal edilmiş olabileceği gibi ,idarelerce mevzuat hükümlerinin yanlış uygulanmasından dolayıda (zamanaşımı v.b)  cezalar iptal edilebilmektedir.Bu gibi durumlarda cezaları iptal olan memurlar hakkında yapılan soruşturmaya ilişkin olarak düzenlenmiş olan soruşturma raporunun özlük dosyalarından çıkarılmasını isteyebilir mi? Ya da idareler mahkeme kararına istinaden  memurun sicilinden ilgili disiplin cezasını silerken soruşturmaya ilişkin rapor,yazı v.b belgeleri de memurun özlük dosyasından çıkarması gerekir mi?

Konuya ilişkin olarak daha önceki yıllarda verilmiş olan Devlet Personel Başkanlığı görüşünde ilgili husus açıklığa kavuşturulmuştur.Devlet personel başkanlığı görüşünde 2 Seri No'lu Kamu Personeli Genel Tebliği'nin "Özlük Dosyası Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar" başlıklı (D) bölümünün 5 numaralı bendinin dördüncü alt bendine atıfta bulunularak ilgili kısımda yer alan "Dördüncü bölümde; memur hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına ilişkin evraklar ile verilen disiplin cezaları, yargı organlarınca memur hakkında verilmiş karar örnekleri, görevden uzaklaştırmaya ilişkin belgeler ile varsa inceleme, soruşturma ve denetim raporları saklanır" hükmüne göre mahkemece iptal edilen disiplin cezalarına ilişkin soruşturma raporlarının ceza iptal edilmiş olsa bile memurun özlük dosyasında kalması gerektiği bildirilmiştir.

İptal Edilen Disiplin Cezalarına İlişkin Soruşturma Raporlarının Özlük Dosyasında Tutulması Gerektiği Hakkında DPB Görüşü yazımız ekinde yer almaktadır.

ÖZET: Mahkeme kararları ile iptal edilen disiplin cezalarının özlük dosyasından nasıl silineceği hk. (31.10.2016 - 6351)


Mahkeme kararları ile iptal edilen disiplin cezalarının özlük dosyasından nasıl silineceği hususunda tereddüte düşüldüğünü belirterek Başkanlığımız görüşünü talep ettiğiniz ilgi yazı incelenmiştir. Bilindiği üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Memur bilgi sistemi, özlük dosyası" başlıklı 109 uncu maddesinde; "Özlük dosyalarının tutulma esasları ile özlük dosyalarında yer alacak belgelere ilişkin usûl ve esaslar Devlet Personel Başkanlığınca belirlenir." hükmüne yer verilmiştir.
Diğer yandan, 15 Nisan 2011 tarihli ve 27906 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2 Seri No'lu Kamu Personeli Genel Tebliği'nin "Özlük Dosyası Tutulmasına İlişkin Usul ve Esaslar" başlıklı (D) bölümünün 5 numaralı bendinin dördüncü alt bendinde; "Dördüncü bölümde; memur hakkında yapılan disiplin soruşturmalarına ilişkin evraklar ile verilen disiplin cezaları, yargı organlarınca memur hakkında verilmiş karar örnekleri, görevden uzaklaştırmaya ilişkin belgeler ile varsa inceleme, soruşturma ve denetim raporları saklanır." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklama çerçevesinde;


-Disiplin cezasına karşı iptal istemiyle açılan davada, verilen cezanın mahkeme tarafından iptal edilmiş olmasının söz konusu disiplin cezasını hükümsüz kılacağı açık olmakla birlikte, soruşturma sürecindeki işlemler ile verilen disiplin cezasının ve yargı organlarınca verilmiş karar örneklerinin özlük dosyasında bulundurulması gerektiği,
- Mahkeme kararı ile iptal edilen, dolayısıyla yok hükmünde bulunan disiplin cezasına memurun hizmet belgesinde yer verilmemesi gerektiği, mütalaa edilmektedir.

YORUM EKLE