Limited Şirkete Ortak Olan Memur Suç İşlemiş Olurmu?

Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. hükmü yer almaktadır. İlgili hükme göre memurların limited şirketlere ortalık durumunu bu yazımızda değerlendireceğiz

Limited Şirkete Ortak Olan Memur Suç İşlemiş Olurmu?

Limited Şirkete Ortak Olan Memur Suç İşlemiş Olurmu?

Memur olarak görev yapan kişilerin memur olarak çalışmaya devam ettikleri sürece yapamayacakları işlerden biriside ticaret yapma yasağıdır.Memurların yapmış oldukları hangi işlerin ticaret yapma yasağı çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği hususu ise Devlet Memurları kanununun 28 . maddesinde açıklanmıştır.

İlgili madde de yapılan açıklamaya göre  “Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. hükmü yer almaktadır.

İlgili hüküm incelendiğinde memurların kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamayacağı kanun hükmünde açıkça anlatıldığı halde memurun limited şirketlerde ortak olup olmayacağı  hususunda bir açıklama yer almamaktadır.Bu nedenle Limited Şirketlerin yapılarının ne olduğu hakkında bilgi edinmek için Ticaret Kanununda yer alan düzenlemelere bakmamız gerekecektir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun kanunun 125 inci maddesinin birinci fıkrasında “Ticaret şirketleri tüzel kişiliği haizdir.” hükmü yer almaktadır. İlgili  hükme göre    limited şirket tüzel kişi tacir sayılmakla bununla birlikte limited şirketin  sermaye hissedarları bu sıfatlarından dolayı tacir sayılmamaktadır.
6102 sayılı  Kanunun 623 üncü maddesinin birinci fıkrasında Limited şirketle alakalı  “Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir.” hükümlerine yer verilmiştir.İlgili hükümlerin birlikte değerlendirdiğimizde;

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre görev yapan memurlar limited şirketin şirket sözleşmesinde şirketi idare ve temsil edecek kişiler arasında sayılmamak ve bu şirketlerin yönetimi ile denetiminde de görev almamak kaydıyla 657 sayılı Kanuna tabi Devlet memurunun  limited şirket ortağı olmasında yasal açıdan bir sakınca olmadığı anlaşılmaktadır.

Konuya ilişkin olarak daha önceki yıllarda verilmiş olan bir Danıştay Kararında da limidet şirket ortağı olduğu için disiplin cezası verilen memurun cezası iptal edilmiştir.

Danıştay 12. Dairesi’nin 28/4/2003 tarihli ve 2002/3538 Esas, 2003/1197 sayılı kararında limited şirket ortağı olan memurun disiplin cezası almasının hukuka uygun olmadığına karar vermiştir. “Limited şirket ortağı olmanın ticaretle uğraşmak sayılamayacağından, 657 sayılı Kanun’un 12/D-h maddesine göre disiplin cezası verilemez. Davacının şirkette sadece ortak konumunda olduğundan ve 657 sayılı Kanun’da limited şirket ortağı olmayı yasaklayan bir hüküm de bulunmadığından ticaretle uğraştığı gerekçesiyle davacının bir yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasında hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2019, 14:33
YORUM EKLE