Koronavirüs sebebiyle idari izinli olan memurlar il dışına çıkabilir mi?

Cumhurbaşkanlığı genelgesine göre kamu çalışan memur ve işçilerden idari izinli olanlar idari izin süresinde il dışına çıkabilirlermi, idari izinde ikametgah ve memuriyet mahalli dışında geçirilmesi

Koronavirüs sebebiyle idari izinli olan memurlar il dışına çıkabilir mi?

Koronavirüs sebebiyle idari izinli olan memurlar il dışına çıkabilir mi?

Covid-19 hastalığı nedeniyle koronavirüsle mücadele kapsamında kamuda çalışan memur ve işçilerin idari izinli sayılması kurumlarda yeteri kadar personel bulundurulması uygulamasına geçilmiştir. Koronavirüs nedeniyle idari izinli sayılan memur ve işçilerin memuriyet mahalli dışına çıkıp çıkamayacakları çalışanlar arasında tereddüt konusuna sebep olmaktadır.Memurların idari izinli sayılmaları hususu Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile düzenlenmiş olup ilgili genelgede "İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevine dönmek zorundadır."  şeklinde hüküm bulunduğu görülmektedir. Bu nedenle idari izinli sayılan memurlar idari izinlerini memuriyet mahallinde geçirmek zorundadırlar. Kurumlarınca göreve çağrıldıkları takdirde ise görevlerinin başına dönmelidirler.

Cumhurbaşkanlığından:

Konu: COVID-19 Kapsamında Kamu Çalışanlarına Yönelik İlave Tedbirler

GENELGE

2020/4

COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza indirilmesi amacıyla, bu salgınla mücadeleyi ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik faaliyetleri zafiyete uğratmayacak ve kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde, ihtiyacı karşılayacak kadar asgari sayıda personelin bulundurulması şartıyla;

Çalıştırılma biçimine bakılmaksızın kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlara uzaktan çalışma, dönüşümlü çalışma gibi esnek çalışma yöntemleri uygulanabilir. Buna dair usul ve esaslar Cumhurbaşkanlığı, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için üst yönetici; bakanlıklar, bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları için bakan; taşra teşkilatları (bakanlıklarca belirlenmemiş ise) ile mahalli idareler, bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri için ilgisine göre vali veya belediye başkanı; diğer kamu kurum ve kuruluşları için üst yönetici tarafından belirlenir. Bu belirleme yetkisi devredilebilir.

Bu kapsamda dönüşümlü çalışanlar fiilen göreve gelmedikleri süre zarfında idari izinli sayılır.

Bu Genelge kapsamında esnek çalışma yöntemlerinden faydalanan çalışanlar ile idari izinli sayılanlar bu sürede istihdamlarına esas görevlerini fiilen yerine getirmiş sayılırlar. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile görev yerinde çalışanlar hizmetin yürütülmesi sorumluluğu açısından eşittir. Uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar ile idari izinli sayılanların mali ve sosyal hak ve yardımları ile diğer özlük hakları saklıdır.

İdari izinliler, uzaktan veya dönüşümlü çalışanlar amirlerinin izni dışında görev mahallerinden ayrılamazlar ve hizmetine ihtiyaç duyulanlar çağrıldıkları anda görevine dönmek zorundadır.

Daha önce, COVID-19 kapsamında idari izinli sayılanlar, yeni bir karar verilinceye kadar idari izinli sayılmaya devam edecekler; yıllık veya mazeret izni kullanabilecekleri belirtilen çalışanlar da bu genelge kapsamında belirlenecek usul ve esaslar dâhilinde idari izinli sayılabileceklerdir.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim

YORUM EKLE