Kamu davası açılmasının ertelenmesi kararı verilenler özel güvenlik görevlisi olabilir mi?

Kamu davası açılmasının ertelenmesi kararı verilenler özel güvenlik görevlisi olabilir mi?

Kamu davası açılmasının ertelenmesi kararı verilenler özel güvenlik görevlisi olabilir mi?

Kamu davası açılmasının ertelenmesi kararı verilenler özel güvenlik görevlisi olabilir mi?

Danıştay Onuncu Dairesi, hakkında 5 yıl süreyle kamu davası ertelemesi kararı bulunan kişinin güvenlik görevlisi sertifikasının yenilenmemesinin iptali istemiyle açılan davayı reddeden ilk derece mahkemesinin kararını onadı.

Kamu davasının açılmasının ertelenmesi; hakkında kamu davası açılması için yeterli şüphe bulunan failin, kişiliği ve üzerine atılı suçun önemi göz önünde bulundurularak, açılması gereken davadan, bir takım koşulların varlığı halinde, belirlenecek bir süre boyunca göstereceği iyi hal dikkate alınarak, vazgeçilmesidir. Şüpheli, erteleme süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemediği takdirde, hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir. Erteleme süresi içerisinde kasıtlı bir suçun işlenmesi halinde ise şüpheli hakkında kamu davası açılır. Erteleme süresince zamanaşımı işlemez"İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONUNCU DAİRE
Esas No : 2020/2570
Karar No : 2020/3283

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVALI) : …Valiliği
VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN_KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Özel güvenlik görevlisi olarak çalışan davacı tarafından, kimlik kartının yenilenmesi istemiyle yapılan başvurunun reddedilmesine, davacının çalışma izninin ve kimlik kartının iptal edilmesine ilişkin … Valiliği Özel Güvenlik Komisyonunun … tarih ve … sayılı kararının iptali istenilmektedir.


İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: … İdare Mahkemesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararı ile davacı hakkında … Cumhuriyet Başsavcılığının … soruşturma numaralı dosyasında …tarihli kararla "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alamak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçu nedeniyle beş yıl süreyle kamu davası açılmasının ertelenmesine karar verildiği, henüz beş yıllık sürenin tamamlanmadığı ve bu bakımdan davacının özel güvenlik görevlisi olma şartını kaybettiği anlaşıldığından dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: …Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesince; istinaf başvurusuna konu … İdare Mahkemesi kararının hukuka ve usûle uygun olduğu ve davacı tarafından ileri sürülen iddiaların söz konusu kararın kaldırılmasını sağlayacak nitelikte görülmediği belirtilerek 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 45. maddesinin 3. fıkrası uyarınca istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, düşme kararının beklenilmesinin idari mevzuata aykırı olduğu, dava konusu işleme neden olan mevzuat hükmünün özel güvenlik görevlisi olarak çalışmaya başladığı 2013 yılından sonra, 2017 yılında getirildiği, bu nedenle kazanılmış hakkının bulunduğu, dava konusu işlemin ve Bölge İdare Mahkemesi kararının hukuka ve mevzuata aykırı olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN SAVUNMASI : Davalı idare tarafından, temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usûl ve yasaya uygun olan Bölge İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onuncu Dairesince; Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, davacının yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin işin esasına geçildi, gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME :
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usûl ve hukuka uygun olup dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Davanın reddine ilişkin … İdare Mahkemesi kararına yönelik olarak yapılan istinaf başvurusunun reddi yolundaki temyize konu … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesinin … tarih ve E:…, K:… sayılı kararının ONANMASINA,
3. Kullanılmayan … TL yürütmeyi durdurma harcının ve artan posta ücretinin istemi hâlinde davacıya iadesine,
4. 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi … İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın … İdare Mahkemesine gönderilmesine, 28/09/2020 tarihinde oy birliğiyle kesin olarak karar verildi.

YORUM EKLE