Kalkınma ajansları iç denetçi istihdam etmeyecek

Kalkınma ajansları iç denetçi almayacak,

Kalkınma ajansları iç denetçi istihdam etmeyecek

Kalkınma ajansları iç denetçi almayacak

;Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklikle kalkaınma ajanslarında iç denetçi istihdamından vazgeçildi. Mevcut iç denetilerden taleepte bulunanlar, bu Yönetmelikte yer alan sınav ve yabancı dil şartına tabi olmaksızın görev yaptığı Ajansta, Ajansın insan kaynakları ihtiyacı da gözetilerek, uzman kadrosunda istihdam edilebilecek. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından:

KALKINMA AJANSLARI PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 29/5/2019 tarihli ve 30788 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) ve (i) bentlerinde yer alan “iç denetçi,” ibareleri ile aynı fıkranın (d) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin başlığı “Uzman personel ve hukuk müşaviri için aranan özel şartlar” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin ikinci ve altıncı fıkralarında yer alan “ve iç denetçi” ibareleri ile dördüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “iç denetçi,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ile iç denetçi” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Ajanslarda, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 25 inci maddesine göre geçici görevlendirme yapılabilir. Bu şekilde görevlendirilecek personel sayısı toplam personel sayısının yüzde otuzunu aşamaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“İç denetçi olarak istihdam edilen personel

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte Ajanslarda iç denetçi olarak istihdam edilenlerden talepte bulunanlar, bu Yönetmelikte yer alan sınav ve yabancı dil şartına tabi olmaksızın görev yaptığı Ajansta, Ajansın insan kaynakları ihtiyacı da gözetilerek, uzman kadrosunda istihdam edilebilir.

(2) Ajanslarda iç denetçi kadrolarının herhangi bir şekilde boşalması halinde bu kadrolar hiçbir surette kullanılamaz.”

MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2021, 08:58
YORUM EKLE