il içi atamada mehil müddeti

il içi atamada mehil müddeti il içi atama mehil süresi hesaplama

il içi atamada mehil müddeti

il içi atamada mehil müddeti 

Memurların il içinde yapılan atamalarında atamanın yapıldığı yerin durumuna göre mehil müddeti 15 gün veya 1 gün olmaktadır. Konuya ilişkin mevzuat hükümlerine göre il içindeki atamalarda mehil müddetini açıklamaya çalışalım.

Bilindiği gibi; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun, "Atamalarda Görev Yerine Hareket ve İşe Başlama Süresi" alt başlıklı 62 nci maddesinde;

" İlk defa veya yeniden veyahut yer değiştirme suretiyle;

a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü,

b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden

itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket ederek belli yol süresini, İzleyen iş günü içinde başlamak zorundadırlar. Savaş ve olağanüstü hallerde bu süre

Bakanlar Kurulu Kararı ile kısaltılabilir.

Yukarıdaki süreler;

1- Kanuni izinlerin kullanılması veya geçici bir görevin yapılması sırasında başka bir göreve atanan memurlar için iznin veya geçici görevin bitimi,

2- Hesaplarını, yerlerine gelenlere devir zorunda bulunan sayman ve sayman mutemetleri için devrin sona ermesi,

3- Eski görevlerine devamları kurumlarınca yazılı olarak tebliğ edilenler için yerlerine atanan memurların gelmesi veya yeni görev yerlerine hareketlerinin kurumlarınca tebliği tarihinde başlar.

...

Bu maddede geçen "yer" deyiminin kapsamı İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte belirtilir." hükmü yer almaktadır.

Diğer yandan, 18/02/1954 tarih ve 8637 Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6245 sayılı Harcırah Kanununun "Tarifler" başlıklı 3 üncü maddesinde "yer" deyimi tarif edilmiş olup, anılan maddenin (g) bendinde;

 "Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgâhının bulunduğu ilçe belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan  taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;" şeklinde,

Aynı maddenin (h) bendinde de "Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri; ifade eder." şeklinde tanımlanmıştır.

Anılan mevzuat hükümleri doğrultusunda memuriyet mahallinden başka yere naklen atanan personelin 15 gün mehil müddetinin bulunduğu, memuriyet mahalli içinde bir yere naklen atanan personelin atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününü izleyen iş günü göreve başlamaları gerektiği, memuriyet mahallinin belirlenmesi için 39 Seri No'lu Harcırah Kanunu Genel Tebliğinde yer alan düzenlemelere göre işlem yapılması gerekmektedir.

YORUM EKLE