Görevde yükselme sınavına katılma süresinin hesabında askerlik süresi dahil edilir mi?

Görevde yükselme sınavına katılma süresinin hesabında askerlik süresi dahil edilir mi?

Görevde yükselme sınavına katılma süresinin hesabında askerlik süresi dahil edilir mi?

Görevde yükselme sınavına katılma süresinin hesabında askerlik süresi dahil edilir mi?

Kurumların görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliklerinde, bir üst kadronun görevde yükselme sınavına girebilmek için ilgili düzenlemelerde belirtilen görevlerde belli bir süre hizmet etme şartı arandığında, bu sürenin hesabında askerlik süresinin dikkate alınamayacağı hakkında karar.

Danıştay 2. Daire Başkanlığı         2020/2228 E.  ,  2020/3230 K."İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
İKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/2228
Karar No : 2020/3230

TEMYİZ EDEN (DAVACI): ...
VEKİLİ : Av. ...
KARŞI TARAF (DAVALI): ... Üniversitesi Rektörlüğü
VEKİLLERİ : Av. ..., Av. ...
İSTEMİN KONUSU : Danıştay İkinci Dairesinin 14/01/2020 günlü, E:2016/12065, K:2020/331 sayılı bozma kararına uyularak davanın reddi yolunda ... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:..., K:... sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava Konusu İstem : Dava; ... Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığında hizmetli olarak görev yapmakta iken, 28/12/2014 tarihli görevde yükselme sınavında başarılı olarak memur kadrosuna atanan, ancak İç Denetim Birimi Başkanlığının 25/06/2015 tarih 660/153 sayılı raporu ve Devlet Personel Başkanlığının 12/11/2014 tarih ve 6093 sayılı görüşü dayanak gösterilerek, atama işlemi iptal edilen davacı tarafından, Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 6. maddesinin 1/b hükmünde yer alan “en az üç yıl hizmeti bulunmak” ibaresinin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 2014/1158 YD İtiraz No'lu kararı ile yürütmesinin durdurulması sebebiyle, memur kadrosuna yeniden atanma isteğiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 31/07/2015 tarihli işlemin iptali ile bu işlem dolayısıyla uğranılan maddi hak kayıplarının tazminine karar verilmesi istemiyle açılmıştır.
İlk Derece Mahkemesi Kararının Özeti : .... İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 6. maddesinin, 1. fıkrasının, (b) bendinde yer alan ve görevde yükselme suretiyle atanacaklarda alt görevlerde toplam bulunma süresini öngören "en az üç yıl hizmeti bulunmak" ibaresinin, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu tarafından yürütülmesi durdurulmuş ise de; yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararda özetle; Genel Yönetmelik hükmünde, görevde yükselme suretiyle atanacak personel için, bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olma şartı ve süresi aranabileceğinin düzenlendiği, dava konusu düzenlemede ise, personelin kendi kurumunda geçirmesi zorunlu olan bir hizmet süresi koşulu öngörülmediğinden, personelin yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında geçirmiş olduğu hizmet süresinin hiçbir şekilde dikkate alınmaması sonucunu doğurması sebebiyle dayanak mevzuat hükmüne ve hukuka uyarlık görülmediği gerekçesiyle hüküm kurulduğu ve söz konusu düzenlemenin önceki hâlinde de üç yıllık hizmet süresine ilişkin koşulun mevcut olduğu dikkate alındığında; iş bu uyuşmazlık kendi kurumunda geçirilmesi zorunlu olan hizmet süresine ilişkin olmadığından, görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranması gereken "alt görevlerde toplam en az üç yıl hizmeti bulunmak" koşulunun dava konusu olayda uygulanması gerektiği, öte yandan, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin, hizmet süresine ilişkin hükümlerinde yer alan, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 68. maddesinin (B) bendi uyarınca; muvazzaf askerlik ile okul devresi dahil yedek subaylıkta geçen sürelerin tamamının toplam hizmet süresinin hesabında dikkate alınmasının mümkün olduğu, bu şekilde hesaplanacak olan toplam hizmet süresinin, sadece toplam hizmet süresi koşulu aranılan hâllerde dikkate alınması mümkün olup, belirli bir kadroda belirli bir süreyle görev yapma şartı aranan hâllerde değerlendirilmesinin mümkün olmadığı, bu durumda, davacının muvazzaf askerlikte geçirdiği 6 aylık sürenin, memur kadrosuna atanabilmek için 3 yıl boyunca çalışılması gereken görevlerde geçtiğinin kabulünün mümkün olmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.
TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından; askerlikte geçirdiği sürenin memuriyete esas süreden sayılması gerektiği, öte yandan; memur kadrosuna yapılan atamasının iptal edildiği 23/02/2015 tarihinde, ilgili Yönetmelik'te yer alan ''en az üç yıl hizmeti bulunmak'' ibaresinin Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun 22/01/2015 günlü, YD İtiraz No:2014/1158 sayılı kararı sebebiyle yürürlükte bulunmadığı, dava konusu işlemin sebep ve maksat unsurları yönünden hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek, Mahkeme kararının bozulması istenilmektedir.
KARŞI TARAFIN CEVABI : Temyiz isteminin reddi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Tetkik Hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
İdare ve vergi mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :
Açıklanan nedenlerle;
1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,
2. .... İdare Mahkemesince verilen ... günlü, E:..., K:... sayılı kararın ONANMASINA,
3. Temyiz giderlerinin istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına,
4. Dosyanın Mahkemesine gönderilmesine,
5. 2577 sayılı Kanun'un (Geçici 8. maddesi uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. maddesinin 1. fıkrası uyarınca bu kararın tebliğ tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04/11/2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Ocak 2021, 20:53
YORUM EKLE