Eşi Avon v.b Firmaların Ürününü Satan Memur Aile Yardımı Alır mı?

Eşi Avon v.b Firmaların Ürününü Satan Memur Aile Yardımı Alır mı? Eşi parfüm zayıflama ürünü v.b şekilde özel firmaların ürünlerini pazarlayan memurların eşlerinin yapmış olduğu işler ticaret gelir getirici faaliyet sayılır mı

Eşi Avon v.b Firmaların Ürününü Satan Memur Aile Yardımı Alır mı?

Eşi Avon v.b Firmaların Ürününü Satan Memur Aile Yardımı Alır mı?

Bilindiği üzere ülkemizde avon v.b firmalar  temizlik malzemesi,kozmetik ürünleri,giysi gibi ürünlerini üyeleri aracılığı satmakta ve satış bedelleri üzerinden üyelerine belli oranlarda kar payı veya komisyon v.b adlarla ödemeler yapmaktadırlar.Yapılan bu ödemeler nedeniyle bu ürünleri satanlar gelir elde etmektedirler.

Öte yandan devlet memuru olarak görev yapanların belli ticari ve gelir getirici faaliyetlerde bulunması 657 sayılı kanunun 28. maddesine göre yasaklanmış,yasaklanan faaliyetlerin memurun eşi tarafından yapılması halinde ise bu durumun 15 gün içinde memurun kurumuna bildirilmesi zorunlu kılınmıştır.

Yine Devlet memuru olarak görev yapan kişiler 657 sayılı yasanın ilgili maddelerinde yer alan düzenlemelere göre çalışmayan veya herhangi bir geliri olmayan eşleri için aile yardımından faydalanmaktadırlar.

Çeşitli firmaların ürünlerini  katalog üzerinden satarak gelir elde eden eş için memurun aile yardımı alıp alamayacağı hususunda Devlet personel başkanlığınca önceki yıllarda verilmiş olan bir görüşte " Memurun  Eş veya Çocuğununda bu gibi firmalar vasıtası ile satış yapması halinde yapılan faaliyetin gelir getirici faaliyet olması nedeniyle yapılan bu faaliyetlerden dolayı memurun aile veya çocuk yardımıda alamayacağı yönünde görüş verilmiştir.


Bu nedenle memurun eşinin çeşitli firmalar aracılığı ile yapmış olduğu satışların gelir getirici faaliyet kapsamında olması nedeniyle memura aile yardımı ödenmemesi gerekmektedir.

ÖZET: Amway Limited Şirketi ile sözleşme yapmak suretiyle yürütülen serbest girişimcilik faaliyetinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olup olmadığı ile Devlet memurunun aile yardım ödeneğine müstahak çocuğunun Amway serbest girişimcisi olması durumunda aile yardım ödeneğinin verilip verilemeyeceği hk. (09/04/2010-5663)

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı” başlıklı 28 inci maddesinde; “Memurlar Türk Ticaret Kanununa göre (Tacir) veya (Esnaf) sayılmalarını gerektirecek bir faaliyette bulunamaz, ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alamaz, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak veya komandit şirkette komandite ortak olamazlar. (Görevli oldukları kurumların iştiraklerinde kurumlarını temsilen alacakları görevler hariç). Memurların üyesi oldukları yapı, kalkınma ve tüketim kooperatifleri ile kanunla kurulmuş yardım sandıklarının yönetim ve denetim kurulları üyelikleri görevleri ve özel kanunlarda belirtilen görevler bu yasaklamanın dışındadır. Eşleri, reşit olmayan veya mahcur olan çocukları, yasaklanan faaliyetlerde bulunan memurlar bu durumu 15 gün içinde bağlı oldukları kuruma bildirmekle yükümlüdürler,” hükmü, “Aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme” başlıklı 205 inci maddesinde, “Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder.” hükmü, “Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller” başlıklı 206 ncı maddesinde ise, “Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez:

1. Evlenen çocuklar,

2. 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.

3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),

4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar.” hükmü yer almaktadır.

Diğer taraftan, Amway Limited Şirketinin web sitesi olan “www.amway.com.tr” adlı sitede söz konusu Şirketin ürünlerinin doğrudan satış adı verilen bir yöntemle satıldığı belirtilmekte ve doğrudan satış yöntemi ise mal ve hizmetlerinin, genellikle tüketicilerin kendi evlerinde veya başkalarının evlerinde, veya sabit perakende satış yerlerinin dışında başka yerlerde, tüketicilerle yüz yüze gelerek doğrudan pazarlanması şeklinde tanımlanmaktadır. Ayrıca, adı geçen sitede bahsi geçen Şirketin ürünlerinin yalnızca Amway serbest girişimcileri aracılığı ile satıldığı, serbest girişimcilerin kazançlarının son kullanıcılara satılan ürün miktarı ile doğru orantılı olduğu ve satış kār marjı ile satış hacmine bağlı olarak verilen primlerden oluştuğu, Şirket ile işbirliği yapılması durumunda esnek çalışma programı sayesinde serbest girişimcilerin bu işle esas işlerini isterlerse birlikte yürütmelerine imkan verildiği, Amway serbest girişimcilerinin Amway Limited Şirketi ile sözleşme yapmış bağımsız yükleniciler olduğu da belirtilmektedir.

Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde, -Başkanlığınızda görev yapan personelin Amway Limited Şirketi ile sözleşme yaparak serbest girişimci sıfatıyla söz konusu Şirketin ürünlerini sattığı, ürün satışından kar elde ettiği hususları dikkate alındığında, bahsi geçen Şirket ile sözleşme yapmak suretiyle yürütülen serbest girişimcilik faaliyetinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesinin kapsamında olduğu,

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 206 ncı maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendine göre “gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar” için aile yardımı ödeneğinin verilmeyeceğinin belirtilmesi sebebiyle, Devlet memurunun aile yardımı ödeneğine müstahak çocuğunun Amway serbest girişimcisi olması durumunda söz konusu çocuk için aile yardımı ödeneğinin ödenemeyeceği, mütalaa edilmektedir

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2019, 19:18
YORUM EKLE