Doğum bağlı aylıksız izinlerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi

aylıksız izinler kazanılmış hak aylığında değerlendirilir mi, doğuma bağlı alınan aylıksız izinlerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi

Doğum bağlı aylıksız izinlerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi

Doğum nedeniyle alınan aylıksız izinlerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi 

36/C-8 Madde hükmü; “108. maddenin (B) fıkrası uyarınca kullanılan aylıksız izin süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.” şeklindedir. Söz konusu 108. maddenin (B) fıkrası ise şu şekildedir. “Doğum yapan memura, 104. madde uyarınca verilen doğum sonrası analık izni süresinin veya aynı maddenin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin bitiminden; eşi doğum yapan memura ise, doğum tarihinden itibaren istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilir.”

 Doğum yapan memur ile eşi doğum yapan memura istekleri üzerine yirmidört aya kadar aylıksız izin verilecektir. Doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi, doğum sonrası analık izni süresinin (Doğum yapan memura verilen doğum sonrası analık izni süreleri (Memura beklenen doğum tarihinden önce sekiz ve doğum yapmasından sonra sekiz hafta olmak üzere toplam on altı hafta süreyle verilecek izin analık izni olarak) ifade edilmektedir)

veya yararlanılması halinde 657 sayılı Kanunun 104. maddesinin (F) fıkrası uyarınca verilen izin süresinin (Günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışma hakkının olduğu dönem (Memurun yarım gün izin süresi, doğum sonrası analık izninin bitiminden itibaren birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı aydır. Yarım gün izin süresinin tespitinde memurun doğum yapması esas alınacak olup, bu süre memurun yaşayan çocuğunun sayısına göre belirlenmeyecektir. Örnek: Memurun ölü doğum yapmasını müteakip bir çocuğunun doğması ve yarım gün izin talep tarihinde çocuğunun hayatta olması halinde bu memurun yarım gün izin süresi dört aydır.)

bitimi; eşi doğum yapan memura verilecek aylıksız iznin başlangıç tarihi ise doğum tarihidir.

Eşi doğum yapan memura, eşinin Devlet memuru olup olmadığına bakılmaksızın isteği halinde yirmidörtaya kadar aylıksız izin verilecektir. Eşlerin her ikisinin de memur olması halinde, doğum sebebiyle verilen aylıksız iznin, süreleri içerisinde her iki eşe aynı dönemde veya birbirini takip edecek şekilde kullandırılması mümkündür.

Doğum sebebiyle verilen aylıksız iznin, yirmidört aylık sürenin aşılmaması kaydıyla, kısım kısım kullanılması mümkündür.

İşte bu şekilde kullanılacak ücretsiz izinde geçen her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilmesi öngörülmektedir.

YORUM EKLE