Din hizmetleri uzmanı naklen şube müdürü olabilir mi

Diyanet İşleri Başkanlığında "din hizmetleri uzmanı" kadrosunda bulunanlar     "şube  müdürü"  unvanlı  kadroya,  sınavsız, genel  hükümlere  göre  naklen  atanıp  atanamayacağı  hususunda  görüş  talep  eden  ilgi  yazı incelenmiştir.

Din hizmetleri uzmanı naklen şube müdürü olabilir mi

Din hizmetleri uzmanı naklen şube müdürü olabilir mi

93546-045.02-E.1102368 13.05.2020 Konu : Görüş Talebi YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINA İlgi : 24.02.2020 tarihli ve 39492672-900-E.14249 sayılı yazınız. Diyanet İşleri Başkanlığında "din hizmetleri uzmanı" kadrosunda görev yapmakta olan ilgilinin,  Sinop  Üniversitesinde  münhal  bulunan  "şube  müdürü"  unvanlı  kadroya,  sınavsız, genel  hükümlere  göre  naklen  atanıp  atanamayacağı  hususunda  görüş  talep  eden  ilgi  yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek  18/04/1999 tarihli  ve  23670  sayılı Resmi  Gazete'de  yayımlanan  "Kamu  Kurum  ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik" in  2'nci  maddesinin  birinci  fıkrasında,  bu  Yönetmeliğin  190  sayılı  Genel  Kadro  ve  Usulü Hakkında  Kanun  Hükmünde  Kararname'nin  eki  (I)  ve  (III)  sayılı  cetvellerde  yer  alan kadrolarda,  il  özel  idareleri  ve  belediyeler  ile  bunların  kurdukları  birlik,  müessese  ve işletmelere  ait  memur  kadrolarında,  düzenleyici  ve  denetleyici  kurumlara  ait  memur kadrolarında,  özelleştirme  kapsam  ve  programında  bulunan  kuruluşlar  da  dâhil  olmak  üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam  edilen  personelin, müdür  ve  daha  alt  görevlere  görevde  yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu  ihraz  edilen  unvanlara  ilişkin  unvan  değişikliği  mahiyetindeki  asaleten  atamaları hakkında uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Aynı Genel Yönetmeliğin ek 1 inci maddesinde; "Kurumlar  aynı  unvana  veya  bu  unvanın  bulunduğu  aynı  alt  gruptaki  diğer  unvanlara  veya daha alt unvanlara naklen atama yapabilir." hükmüne yer verilmiştir.

Diğer  taraftan,  "Yükseköğretim  Üst  Kuruluşları  ile  Yükseköğretim  Kurumları Personeli  Görevde  Yükselme  ve  Unvan  Değişikliği  Yönetmeliği"nin  "Görevde  grupları" başlıklı 5 inci maddesinde; "…(2) Görevde yükselmeye tabi kadrolar: a) Yönetim Hizmetleri Grubu;  1) Çiftlik müdürü,  yurt müdürü,  hastane müdürü, müze müdürü,  şube müdürü, …" hükmüne, 6 ncı maddesinde görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aranacak genel şartlara yer  verilmiş  olup,  "Görevde  yükselme  sınavı  sonucu  atanacaklarda  aranacak  özel  şartlar" başlıklı  7  nci  maddesinde,  "(1) Bu  Yönetmeliğe tabi  kadrolara  görevde  yükselme  suretiyle yapılacak  atamalarda  aranacak  özel  şartlar  aşağıda  belirtilmiştir.  a)  Çiftlik  müdürü,  yurt müdürü, hastane müdürü, müze müdürü, şube müdürü kadrolarına atanabilmek için; 1) En az dört  yıllık  yüksek  öğrenim  mezunu  olmak,  2)  İlan  edilen  kadrolar  için  belirlenen  başvuru süresinin son günü itibarıyla, yükseköğretim üst kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarında şef,  koruma  ve  güvenlik  şefi,  uzman,  sivil  savunma  uzmanı,  araştırmacı,  basın  ve  halkla ilişkiler  müşaviri,  müze  araştırmacısı,  çözümleyici,  başhemşire,  müdür  yardımcısı kadrolarından birinde veya en az lisans düzeyinde öğrenim gerektiren unvan değişikliğine tabi kadrolardan birinde çalışıyor olmak, …" hükmü ve yine aynı Yönetmeliğin "Kurum dışından yapılacak  atamalar"  başlıklı  21'inci  maddesinin  ikinci  fıkrasında;  "Diğer  kamu  kurum  ve kuruluşlarından  kuruma  naklen  atanacaklar  için,  aynı  düzeyde  unvanlı  kadrolarda  görev yapmış  olmak  şarttır.  Bunların  atanmış  oldukları  unvanlardan  daha  üst  unvanlara yükselebilmeleri bu Yönetmelik hükümlerine tabidir." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, "Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği"nin "Görevde yükselmeye tabi görev grupları" başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında; "...b) Araştırma ve Planlama Hizmetleri Grubu; 1) Eğitim uzmanı, din hizmetleri uzmanı, ..." hükmü düzenlenmiştir. Yukarıda  belirtilen  hükümler  çerçevesinde,  Diyanet  İşleri  Başkanlığı  bünyesinde, görevde yükselmeye tabi bir görev olan "din hizmetleri uzmanı" kadrosunda bulunan ilgilinin, Sinop Üniversitesinde münhal bulunan ve din hizmetleri uzmanı unvanına göre daha üst bir görev  niteliğindeki  "şube  müdürü"  kadrosuna  genel  hükümlere  göre  naklen  atanmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir. Rica ederim.

YORUM EKLE