Aylıksız İzinde Geçen Süreler Görevde Yükselmede Dikkate Alınır mı?

Aylıksız İzinde Geçen Süreler Görevde Yükselmede Dikkate Alınır mı?

Aylıksız İzinde Geçen Süreler Görevde Yükselmede Dikkate Alınır mı?

Aylıksız İzinde Geçen Süreler Görevde Yükselmede Dikkate Alınır mı?

Kamu kurumlarında görev yapan memurların kurumlarınca açılan görevde yükselme sınavlarına girebilmeleri için ilgili unvan için kurumlarınca istenen hizmet sürelerini tamamlamaları gerekmektedir.Görevde yükselme sınavlarında dikkate alınması gereken hizmet sürelerine ilişkin genel düzenleme Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelikte yapılmış, buna istinaden de bakanlıklar ve diğer kuruluşlar kendi görevde yükselme yönetmeliklerini yayımlamışlardır.Genel Görevde yükselme yönetmeliği ve bir kaç bakanlığın çıkarmış olduğu görevde yükselme yönetmeliğinde yer alan hususlar çerçevesinde aylıksız ücretsiz izinde geçen sürelerin görevde yükselme sınavlarında istenen hizmet sürelerinin hesabında dikkate alınıp alınamayacağını açıklamaya çalışacağız.

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin hizmet süresi başlıklı 6. maddesinde "Devlet memurlarının görevde yükselme mahiyetindeki atamalarının yapılabilmesi için kurumların çıkaracakları görevde yükselme yönetmeliğinde belirtilen süre kadar bulunduğu kurumda veya diğer kurumlarda alt görevlerde çalışmış olmaları şarttır.." hükmü yer almaktadır.

Yine aynı yönetmeliğin Görevde Yükselme Yönetmelikleri başlıklı 15. maddesinde  Kurumlar, bu Yönetmeliğin kapsamına giren görevlere atanacaklarda aranacak öğrenim düzeyi ile hizmet süresi, alt görevlerde bulunma süresi, sicil ve disipline ilişkin şartlar ile bunlar için verilecek görevde yükselme eğitiminin ilanı, şekli, süresi, konuları, ağırlıkları ve kapsama dahil edilecek diğer unvanlar ve bunlara ilişkin seçme kriterlerini, yapılacak sınavlara ilişkin usul ve esaslar ile bu konulara ilişkin diğer hususları Devlet Personel Başkanlığının olumlu görüşünü alarak çıkaracakları yönetmelikle düzenlerler." denmektedir.

Bu nedenle hizmet sürelerine ilişkin hangi sürelerin görevde yükselme sınavında kabul edilip edilmeyeceği hususunda görevde yükselme sınavına başvuru yapacak olan çalışmış oldukları kurumların görevde yükselme yönetmeliklerine bakmaları gerekmektedir.

Örnek olması açısından Kamu kurum ve kuruluşlarının Genel Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre çıkarmış oldukları Görevde Yükselme Yönetmeliklerine ise baktığımızda ise 

Maliye Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinde 

i) Hizmet süresi: 8/6/1984 tarihli ve 217 sayılı Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet süresi (işçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen süreler, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 72 nci maddesi uyarınca verilen izinler ve her türlü aylıksız izin süreleri hariç) ile muvazzaf askerlikte geçen süreleri,

Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinde 

i) Hizmet süresi: Aylıksız izinli olarak geçen süreler hariç, muvazzaf askerlikte geçen süreler dahil olmak üzere, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilâtı, bağlı ve ilgili kuruluşları ile 657 sayılı Kanunun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen kamu kurum ve kuruluşlarında fiilen çalışılan süreleri,

İçişleri Bakanlığı Görevde Yükselme Yönetmeliğinde 

Hizmet Süresi: Aylıksız izinli geçen süreler hariç muvazzaf askerlik süresi dahil olmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan süreler

Görüleceği üzere örnek olması açısından çeşitli bakanlıklara ait görevde yükselme yönetmeliklerinde aylıksız izinde geçen süreler görevde yükselme eğitimine ve sınavına girebilmek için istenen hizmet sürelerinde dikkate alınmamaktadır.

Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2019, 21:57

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.