Avukatlık stajını tamamlayan memur kurumunda avukat olarak atanabilir mi?

Avukatlık stajını tamamlayan memur kurumunda avukat olarak atanabilir mi? Memurken avukat olan kişi boş bulunan avukat kadrosuna nasıl atanır

Avukatlık stajını tamamlayan memur kurumunda avukat olarak atanabilir mi?

Avukatlık stajını tamamlayan memur kurumunda avukat olarak atanabilir mi?

Kamu kurumlarında memur olarak çalışmakta iken hukuk fakültesini bitirdikten sonra avukatlık stajını da tamamlayarak avukatlık ruhsatı alan memurların çalışmış oldukları kurumlarda direk avukatlık kadrolarına atanıp atanamaycağı merak konusu olmaktadır Memurların görevleri sırasında avukatlık ruhsatı almış olmaları nedeniyle gerek kendi kurumlarında gerekse diğer kurumlarda direk sınavsız olarak avukat olarak atanmaları mümkün değildir. Bu şekilde avukatlık ruhsatı alan memurların kamu kurumlarına avukat olarak atanmaları için farklı yöntemler bulunmaktadır. Bunlardan birincisi memurun kurumunda unvan değişikliği sınavı açılması ve memurun bu sınavda başarlı olmasıdır. İkincisi memurun tekrardan kpss sınavına girerek kpss sonucu avukat olarak atanmasıdır. Son yöntem ise memurun daire başkanı ve v.b üst göreve atandıktan sonra bu görevden feragat ederek alt görev olan avukatlık kadrosuna atanmasıdır.

Bu durumlar haricinde memurun avukatlık ruhsatı almış olması nedeniyle direkt avukatlık kadrosuna atanmaası mümkün değildir.

Bu durumda olan memurlar kendi bakanlıklarıının Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği ve Yer Değiştirme Suretiyle Atanması Hakkında Yönetmeliği hükümlerini incelediklerinde unvan değikliği sınavında başarılı olmak kaydı ile  avukatlık hizmetleri sınıfına atanabileceklerini tespit edebileceklerdir.

Konuya ilişkin örnek dpb görüşü 

ÖZET: Lise mezunu olarak memuriyete başlayan, daha sonra hukuk fakültesini bitirerek avukatlık stajınızı tamamlamak için memuriyetten istifa eden ve avukatlık stajını tamamlayan kişinin, herhangi bir kamu kurumunda boş bulunan avukat kadrosuna unvan değişikliği sınavı ile atanmasının mümkün bulunduğuna ilişkin 16/11/2008-19657

Lise mezunu olarak memuriyete başladığınız, daha sonra hukuk fakültesini bitirerek avukatlık stajınızı tamamlamak için memuriyetten istifa ettiğiniz ve avukatlık stajını tamamladığınızdan bahisle, herhangi bir kamu kurumunda boş bulunan avukat kadrosuna açıktan veya naklen sınavsız olarak atanıp atanamayacağınıza ilişkin ilgi başvuru incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 15/03/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilerek 18/04/1999 tarihli ve 23670 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ve 21/09/2004 tarihli ve 2004/8246 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilen “Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik” in 2’nci maddesinde; bu Yönetmeliğin, 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki (I) ve (III) sayılı cetvellerde yer alan kadrolarda, il özel idareleri ve belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelere ait memur kadrolarında, özelleştirme kapsam ve programında bulunan kuruluşlar da dahil olmak üzere kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarına ait memur kadroları ile sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin, müdür ve daha alt görevlere görevde yükselme mahiyetindeki asaleten atamaları ile en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin unvan değişikliği mahiyetindeki asaleten atamaları hakkında uygulanacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı Yönetmeliğin ek 3’üncü maddesinde ise; “Bu Yönetmelik kapsamındaki personelin, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanmaları, bu Yönetmeliğin üçüncü bölümünde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonundaki başarısına göre gerçekleştirilir.” hükmüne yer verilmiştir.

Yukarıda yer verilen hükümler çerçevesinde, mezkur Yönetmeliğin ek 3 üncü maddesine göre avukat unvanlı görev, en az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlar arasında olduğu için, herhangi bir kamu kurum veya kuruluşunda fiilen çalışıyor olmanız ve yapılacak unvan değişikliği sınavında başarılı olmanız halinde, avukat unvanlı kadroya atanmanızın mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

Güncelleme Tarihi: 13 Mayıs 2021, 00:21
YORUM EKLE