Anayasa Mahkemesinin İptal Kararını Gerekçe Göstererek Eski Göreve Atanma

Anayasa Mahkemesinin İptal Kararını Gerekçe Göstererek Eski Göreve Atanma, Davacının, Eğitim Uzmanlığına atanmasına ilişkin işlemin, sonuçlarını doğurup kesinlik kazanmasından sonra, Anayasa Mahkemesinin ilgili iptal kararına dayalı olarak önceki görevine iade edilmesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

Anayasa Mahkemesinin İptal Kararını Gerekçe Göstererek Eski Göreve Atanma

Anayasa Mahkemesinin İptal Kararını Gerekçe Göstererek Eski Göreve Atanma

Davacının, Eğitim Uzmanlığına atanmasına ilişkin işlemin, sonuçlarını doğurup kesinlik kazanmasından sonra, Anayasa Mahkemesinin ilgili iptal kararına dayalı olarak önceki görevine iade edilmesi için yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı hakkında.

T.C.

DANIŞTAY

İkinci Daire

Esas No : 2016/13500

Karar No : 2016/5196

TÜRK MÎLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi'nce dosyanın tekemmül ettiği anlaşıldığından, davalı idarenin yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği düşünüldü:

Dava, Tekirdağ ili, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapmakta iken, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine eğitim uzmanı olarak atanan davacının, işlemin dayanağı olan ve 652 sayılı KHK'ya 6528 sayılı Yasanın 25. maddesi ile eklenen Geçici 10. maddenin 3. fıkrasının Anayasa Mahkemesinin 13/07/2015 tarih ve E:2014/88, K:2015/68 sayılı kararıyla iptal edildiğinden bahisle, Tekirdağ ili, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine iade edilmesi için yaptığı 13/08/2015 tarihli başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Tekirdağ İdare Mahkemesinin 15/04/2016 günlü, E:2015/1544, K:2016/455 sayılı kararıyla; davacının, Anayasa Mahkemesi kararı uyarınca İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü kadrosuna atanmasının gerektiği; adı geçenin, eski görev yeri olan Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü kadrosuna atamasının yapılması ve maddi hak kayıplarının yasal faziyle birlikte ödenmesi istemiyle yaptığı başvurunun cevap verilmemek suretiyle reddine yönelik işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline karar verilmiştir.

Davalı idare, Anayasa Mahkemesi kararlarının yine Anayasal bir ilke olarak geriye yürümeyeceğini, davacının Müdürlük görevinin Kanunla sona erdiğini ileri sürerek Mahkeme kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

.....

Anayasa Mahkemesinin bireysel başvuru kararlarında, " Anayasa'nın 153. maddesinin ikinci fıkrası gereği, Anayasa Mahkemesince iptal edilen kanun hükmü, iptal kararının Resmî Gazete'de yayımlandığı tarihte, Anayasa Mahkemesince daha ileri bir tarih belirlenmiş ise o tarihte yürürlükten kalkacaktır. Aynı maddenin dördüncü fıkrası gereği ise Anayasa Mahkemesi iptal kararları geriye yürümeyecektir. Dolayısıyla, Anayasa Mahkemesince iptal edilen bir kanun hükmü, iptal kararının yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yürürlükten kalkacak ve iptal kararları geriye yürümeyeceği için de, bu kanun hükmüne göre tesis edilmiş işlemler geçerliliklerini sürdüreceklerdir. Nitekim AİHM de, hukuki kesinlik ilkesi gereği Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının geriye dönük olarak haklar tesis etmeyeceğini belirtmiştir (Benzer yöndeki AİHM kararları için bkz. H.R./Almanya, B. No: 17750/91, 30/6/1992; J.R./Almanya, B. No: 22651/93, 18/10/1995; Mika/Avusturya, B. No: 26560/95, 26/6/1996)." gerekçesinin yerleşik olduğu görülmüştür. (Selçuk Emiroğlu Başvurusu 20/03/2014 tarih ve Başvuru Numarası: 2013/5660; Rabia Kocaaku Başvurusu 07/07/2015 tarih ve Başvuru Numarası: 2013/5053, vb.)

Anılan düzenlemeler, Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ile birlikte değerlendirildiğinde; bir yasal düzenlemenin tamamının veya bir kısmının Anayasa Mahkemesi kararı ile iptal edilmiş olmasının, kesinlik kazanıp sonuçlarını doğuran idari işlemlerin, salt bu nedenle geçerliliğini etkilemeyeceğini ortaya koymaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, Tekirdağ ili, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü olarak görev yapmakta iken, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürlüğü emrine Eğitim Uzmanı olarak atanan davacının, 6528 sayılı Kanunun 25. maddesiyle 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen Geçici 10. maddenin 3. fıkrasında yer alan düzenlemeye dayalı olarak tesis edilen 14/03/2014 tarihli işleme karşı yaptığı idari bir başvurusunun veya açmış olduğu bir davasının olmadığı, dolayısıyla atama işleminin kesinleştiği; Anayasa Mahkemesinin 13/07/2015 tarih, 2014/88 Esas, 2015/68 Karar sayılı iptal kararından sonra, önceki görevine iade edilme istemiyle idari başvuru yaptığı, başvurunun cevap verilmemek suretiyle reddi üzerine; işlemin iptali istemiyle temyizen İncelenmekte olan davayı açtığı anlaşılmıştır.

Bu durumda, iptal kararlarının geriye yürümeyeceğine ilişkin Anayasanın amir hükmü karşısında ve 14/03/2014 tarihinde Eğitim Uzmanlığına yapılan atama işleminin sonuçlarını doğurup kesinlik kazanmasından sonra, davacının, Anayasa Mahkemesinin 13/07/2015 tarih, E:2014/88, K:2015/68 sayılı iptal kararına dayalı olarak önceki görevi olan Tekirdağ ili, Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne iade edilmesi istemiyle yaptığı 13/08/2015 tarihli başvurunun cevap verilmemek suretiyle reddedilmesine ilişkin işlemde hukuka aykırılık, aksi yöndeki Mahkeme kararında ise hukuki isabet bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulü ile Tekirdağ İdare Mahkemesince verilen 15/04/2016 günlü, E:2015/1544, K:2016/455 sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun temyize konu kararın verildiği tarih itibariyle yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin l/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun'la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzer dosyanın adı geçen Mahkeme'ye gönderilmesine, tebliğ tarihini izleyen onbeş gün içinde Danıştay'a kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 29/11/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2020, 09:41
YORUM EKLE