8 yıla kademe uygulaması hakkında DPB görüşü

8 yıla kademe uygulaması hakkında DPB görüşü , 8 yıl hizmeti olan memura kademe ilerlemesi uygulaması hakkında görüş, 657 37 ve 64 maddeye göre kademe ilerlemesi

8 yıla kademe uygulaması hakkında DPB görüşü

 657 sayılı Devlet Memurlarının Kanununun 37 nci maddesi ile 64 üncü maddesinin dördüncü bendinin uygulanmasına ilişkin görüş

2011 yılında yapılan düzenleme ile memurların sicil notuna göre kademe ilerlemesi alması uygulaması sonlandırılmış bunun yerine son sekiz yıllık hizmetinde disiplin cezası almayan memurlara 8 yıla bir kademe verme uygulamasına geçilmiştir.Uygulamada kurumlarca farklı uygulamalar yapılabilmektedir.DPB verilmiş olan bir görüşte uygulamada tereddüt yaşanan hususlarla ilgili geçmiş yıllarda verilmiş olan bir görüşü yazımız ekinde yayımlıyoruz.

 (05/11/2013-20587) “6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra göreve başlayan Devlet memurları hakkında, 
 
- 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra kamu kurum ve kuruluşlarında Devlet memuru olarak istihdam edilen personelde herhangi bir sicil notu uygulaması söz konusu olmadığından göreve başlamalarını müteakip sekizinci yılını doldurmaları ve herhangi bir disiplin cezası almamaları durumunda bir kademe ilerlemesi uygulanacağı,

- 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin 5 inci bendinde de belirtildiği üzere kademe ilerlemesi başkaca bir işleme gerek kalmaksızın personelin sekiz yılı tamamlaması durumunda, hak kazandığı tarihten itibaren geçerli olmak üzere uygulanacağı, yani tüm personelin yılbaşında toplu olarak herhangi bir kademe ilerlemesi almasının söz konusu olmadığı,

- 657 sayılı Kanunun 159 uncu maddesinde adaylık süresi sonunda asil memurluğa atananların adaylıkta geçirdikleri süreler, kademe ilerlemelerinde ve derece yükselmelerinde değerlendirileceği hüküm altına alındığından, sekiz yıllık sürenin hesabında adaylıkta geçen sürelerinde dahil edilmesi gerektiği,

- 657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin 2 nci bendinde memurun kademe ilerlemesinin yapılabilmesi için bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması hüküm altına alındığından, sekiz yıllık hizmet süreleri hesaplanırken Devlet memurlarının fiilen hizmette bulunmadığı aylıksız izin döneminde geçirdikleri süreler kadar sekiz yıllık süreye ilave yapılması gerektiği,

- Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna göre Devlet memuru olarak istihdam edilmekteyken herhangi bir sebeple görevinden ayrılan personelin tekrar Devlet memurluğuna dönmesi halinde, sekiz yılın hesaplanmasında daha önceki görev sürelerinin de dahil edilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir. 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden önce görevde olan Devlet memurları için, - 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 37 inci ve 64 üncü maddelerinde değişiklik yapan 6111 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 25/02/2011 tarihinden önce son altı yıllık sicil notu ortalaması 90 ve üzeri olan personele, 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının eski halinin uygulanması gerektiği, - 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 25/02/2011 tarihinden önce son bir, iki, üç, dört, beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve yukarı olan personelin yedi, altı, beş, dört, üç yıllık sürelerinin bu Kanunun yürürlük tarihinden itibaren başlatılması gerektiği,

- 6111 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 25/02/2011 tarihinden önce sicil notu ortalaması doksan ve yukarı olmayanlar ile sicili bulunmayanların sekiz yıllık sürelerinin başlangıcı, bu Kanunun yürürlük tarihi olduğu mütalaa edilmektedir.”

ÖRNEK 1: 3. derece kadroda olup bu derecede kalma süresi olan 3 yılını tamamlayarak terfi tarihi olan 03/03/2011 tarihi itibariyle, aynı derecenin 4’üncü kademesinden aylık almaya hak kazanan lise mezunu memur hakkında bu maddenin değişiklikten önceki hükmü uygulanacağından yani son 6 yıllık sicil notu ortalamasının 90 ve yukarısı olması, son sicil notunun (2010 yılı) da olumlu olması halinde kadrosu aynı kalmak kaydıyla kazanılmış hak aylığı 2. derecenin 1. kademesine yükseltilecektir.  
 

ÖRNEK 2: 3. dereceli kadroda olup, lise mezunu olan bir memur, terfi tarihi olan 03/03/2014 tarihi itibariyle, 3. derecenin 4. kademesinden aylık almaya hak kazandığında, hakkında 6111 sayılı Kanun ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa eklenen “Geçiş Hükümleri” başlıklı Geçici 36 ncı maddesi hükmü gereğince, maddenin yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl geçmiş olduğundan, bu tarihten önceki son 5 yıllık sicil notu ( 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 yılları) ortalamasının 90 veya daha yukarı olması ve son üç yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almamış olması kaydıyla, kazanılmış hak aylığı 2. derecenin 1. kademesine yükseltilecektir.  
Ancak, bu memurun kadrosunun ikinci dereceye yükseltilmesini gerektirecek bir durum olmadıkça (memuriyetine uygun bir yükseköğrenimi bitirmesi gibi) kazanılmış hak aylığı memuriyete devam ettiği sürece 2. derecenin son kademesine kadar ilerletilecek, hiçbir şekilde birinci dereceye yükseltilemeyecektir. 
 
 

Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2019, 11:43

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.