68 B Kadroya Atanacak Memurlar Nasıl Belirlenir?

68 B Kadroya Atanacak Memurlar Nasıl Belirlenir? 657 sayılı devlet memurları kanununa göre idarelerin belli şartları taşıyan memurları bulunmuş oldukları derece üzerindeki derecelere atama hakkı bulunmaktadır.Bu şekilde 68/B kapsamında üst dereceli kadrolara atanan memurlar atanmış oldukları kadroya ait aylık ve diğer mali haklarından faydalanabilirler.68/B ye göre yapılan atamalar nedeniyle memurun atama yapılmış olunan derece üzerinden maaş alması atama yapılan unvan ve kadronun özlük haklarına göre bazı durumlarda memurlara önemli mali haklar sağlamaktadır.

68 B Kadroya Atanacak Memurlar  Nasıl Belirlenir?

68 B Kadroya Atanacak Memurlar Nasıl Belirlenir?

657 sayılı devlet memurları kanununa göre idarelerin belli şartları taşıyan memurları bulunmuş oldukları derece üzerindeki derecelere atama hakkı bulunmaktadır.Bu şekilde 68/B kapsamında üst dereceli kadrolara atanan memurlar atanmış oldukları kadroya ait aylık ve diğer mali haklarından faydalanabilirler.68/B ye göre yapılan atamalar nedeniyle memurun atama yapılmış olunan derece üzerinden maaş alması atama yapılan unvan ve kadronun özlük haklarına göre bazı durumlarda memurlara önemli mali haklar sağlamaktadır.

Örneğin kazanılmış hak aylığı 5.derecede olan memurun kadrosu 68/B ile 2. derecelik kadroya  atandığında  memurun bu yapılan atamadan dolayı maaşında 300-350 TL arasında bir artış olmaktadır.Daha üst görevlerde ise maaş farkı 1000-1500 TL gibi rakamlara ulaşabilmektedir.

Mali haklarda sağlamış olduğu artışlar nedeniyle memurların 68/B ile üst dereceleri kadrolara atanma talepleri olmaktadır.Ancak memurların bu talepleri her zaman karışılık bulmamaktadır.İşte bu noktada 68 B ye göre yapılacak olan atamalarda atanacak olan kişilerin nasıl tespit edildiği önem arz etmektedir.

657 sayılı kanunun 68/B maddesinde "Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ile Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı hariç, sınıfların 1, 2, 3 ve 4 üncü derecelerindeki kadrolarına, derece yükselmesindeki süre kaydı aranmaksızın, atanmasındaki usule göre daha aşağıdaki derecelerden atama yapılabilir." şeklinde hüküm yer almakta olup ilgili hükümden 68/B ye göre yapılacak olan atamalarda idarelerin takdir yetkisi olduğu anlaşılmaktadır.

İdareler 68/B kadrolarına memurlar arasından yapacakları atamalarda kamu yararını ve hizmetin gereklerini gözetmek zorundadırlar. Danıştay idarenin takdir yetkisine bırakılmış olan işlemlerin kamu yararına veya hizmet gereklerine aykırı yapılması  halinde dava konusu edilebileceğine veya iptal edilebileceğine  karar vermiştir.

Konuya ilişkin olarak Danıştay’ın 5. Dairesinin 17/05/1999 tarih, E: 1997/1899, K: 1999/1526 sayılı kararı da; “  68 inci maddedeki esaslar çerçevesinde daha üst kurum içinde aynı veya başka yerlerdeki diğer kadrolara naklen atayabilirler." hükmüne yer verilmiştir. Anılan maddelerle memurların sınıflarının da değiştirilmesi suretiyle naklen atanmaları konusunda idareye takdir yetkisi tanındığı açık olup bu yetkinin ancak kamu yararı ve hizmet gerekleri gözardı edilerek kullanıldığının kanıtlanması ya da idari yargı merciince saptanması halinde, sözü edilen bu durumun dava konusu idari işlemin sebep ve maksat yönlerinden hukuka aykırılığı nedeniyle iptalini gerektireceği yerleşmiş yargısal içtihatlarla kabul edilmiş bulunmaktadır.” şeklindedir.

İdare takdir yetkisi çerçevesinde daha önce e 68/ B ye göre atamasını yapmış olduğu kişiyi daha sonra daha alt kadroya atayabilir.Yani idarenin  yapılacak olan atamalarda memurları ilgili kadrolara atama zorunluluğu bulunmamaktadır.Önce 68/B ye göre üst dereceye atanan sonra tekrar başka göreve atandığı için  1. dereceli kadrodan maaş alma imkanı sona eren memurun başvuru üzerine tekrardan 1.derecelik kadroya atanmak isteyen memur hakkında danıştay başkanlığı  idarenin yetkisini  memuru 68/B göre atamama şeklinde de kullanabileceğine hükmetmiştir.

12. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun 13/10/2000 tarih E:2000/444, K:2000/1000 sayılı ilamı;  davacı da, anılan ısrar kararının kendisinin görevden alındığı tarihte boş 1. dereceli APK Uzmanı kadrosuna idarenin sahip olduğunu, boş kadro olmasa bile kendisiyle aynı durumda başka kişilerinde bulunduğundan bunlar arasında objektif bir değerlendirme yapılarak işlem tesis edilmesinin gerektiğini öne sürerek temyiz etmiştir. Temyiz dosyanın incelenmesinden bozulması istenen kararın usul ve hukuka uygun olduğu ve dilekçede ileri sürülen temyiz sebeplerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından davacının temyiz isteminin reddi ile Mahkemenin ısrar kararının onanmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir.” şeklindedir

Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2019, 21:57
YORUM EKLE