657 EK 8 maddeye göre memur geçici görevlendirilmesi

657 EK 8 maddeye göre memur geçici görevlendirilmesi , 657 sayılı kanununa göre memurların kurumlar arası görevlendirme işlemleri

657 EK 8 maddeye göre memur geçici görevlendirilmesi

657 EK 8 maddeye göre memur geçici görevlendirilmesi 

Memurların kurumlarasında geçici olarak görevlendirilmesinde uygulanan kanun maddelerinden biriside 657 sayılı kanunun ek 8 maddesine göre yapılan görevlendirmelerdir.

Kurumlararası Geçici Süreli Görevlendirme (Ek md 8) Memurlar; geçici görevlendirme yapmak isteyen kurumun talebi ve çalıştıkları kurumun izni ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında aşağıda belirtilen şartlarla geçici süreli olarak görevlendirilebilir:

Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, memurun görevlendirileceği kurumda göreve ilişkin 4. ve daha yukarı bir dereceden boş bir kadronun bulunması şarttır.

- Geçici süreli görevlendirilen memurlar, geçici süreli olarak görevlendirildikleri kurumların mevzuatına uymakla yükümlüdür.

- Geçici süreli olarak görevlendirilen memurlar, yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri hariç olmak üzere, aylıkları ile diğer malî ve sosyal haklarını kurumlarından alır. Bu memurların kadroları ile ilişkileri, kendi sınıf ve derecelerindeki terfi ve emeklilik hakları devam eder.

- Geçici süreli görevlendirme süresi bir yılda altı ayı geçemez. Yurtdışında görevlendirilen güvenlik görevlileri için geçici görevlendirme süresi en çok iki yıldır; gerekli görülmesi hâlinde bu süre bir katına kadar uzatılabilir.

- Geçici süreli görevlendirmenin, memurların göreviyle ilgili olması şarttır.

-Geçici süreli görevlendirmede memurun muvafakati aranır.

YORUM EKLE