Üniversitede Hazırlık Sınıfı Okuyan Memura Kademe İlerlemesi Verilebilir mi?

Üniversitede Hazırlık Sınıfı Okuyan Memura Kademe İlerlemesi Verilebilir mi? Üniversite de okuduğumuz Hazırlık için 1 derece almamız gerekirmi, üniversite hazırlık sınıf kademe ilerlemesi danıştay kararı

Üniversitede Hazırlık Sınıfı Okuyan Memura Kademe İlerlemesi Verilebilir mi?

Üniversitede Hazırlık Sınıfı Okuyan Memura Kademe İlerlemesi Verilebilir mi?

657 sayılı kanununun 36 maddesinde yer alan hükümler doğrultusunda memurların kademe ilerlemesi almaları mümkündür.Bu durumlardan biriside memurların liselerde ve ortaokullarda  hazırlık sınıfı okumaları durumudur.Memurların liselerde ve ortaokullarda  okudukları hazırlık sınıfı için alabilecekleri kademe ilerlemesini Üniversitelerin hazırlık sınıfı içinde alıp alamayacakları hususunda verilmiş olan bir Danıştay Kararında Üniversitelerde okunan hazırlık sınıfının 657 sayılı yasanın 36.maddesi kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı yönünde karar verilmiştir.

DANIŞTAY E: 2005/107 - K: 2007/1602

ESAS NO: 2005/107

KARAR NO: 2007/1602

E: 2005/107 - K: 2007/1602

İÇTİHAT METNİ

ÖZETİ:

657 sayılı D. Memurları Kanunu´nun 36/A-6-b maddesi hükmü uyarınca; Üniversitelerin hazırlık sınıfı için bir kademe ilerlemesi verilemeyeceği gibi, aynı maddenin ortak hükümler bölümünde yer alan hüküm hazırlık sınıfını kapsamamaktadır.

Öte yandan, Üniversitelerin hazırlık sınıflarında geçen sürelerin intibakta değerlendirileceği yolunda bir düzenleme de bulunmamaktadır.

İSTEĞİN ÖZETİ : Ankara 8. İdare Mahkemesi´nin 25.6.2004 günlü, E:2003/1722, K:2004/1043 sayılı kararının dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

CEVABIN ÖZETİ : Cevap verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi A.Alpat´ın Düşüncesi : Üniversitelerin hazırlık sınıflarında geçen sürelerin intibakta değerlendirileceği yolunda bir düzenleme bulunmadığından dava konusu işlemin iptali yolunda verilen Mahkeme kararında hukuki isabet görülmediğinden anılan kararın bozulması gerektiği düşünülmektedir.

Danıştay Savcısı S.Ü.´ın Düşüncesi : İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi´nce işin gereği düşünüldü:

Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünde çalışmaktayken 4046 sayılı Yasanın 22.maddesi uyarınca Bağ-Kur Genel Müdürlüğü Teftiş Kuruluna Müfettiş olarak atanan davacı, yeniden yapılan intibakının düzeltilmesi için yaptığı başvurusunun reddine ilişkin 16.10.2003 günlü işlemin iptali ve yoksun kaldığı parasal haklarının yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedilmesi istemiyle dava açmıştır.

Ankara 8. İdare Mahkemesi´nin 25.6.2004 günlü, E:2003/1722, K:2004/1043 sayılı kararıyla, 657 sayılı Yasanın 36/A-6-b maddesinde, ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların normal öğrenim süresinden fazla olması halinde başarılı her öğrenim yılı için bir kademe ilerlemesinin uygulanacağının, bunlardan teknik öğretim okulları mezunlarına, meslekleri ile ilgili görevlerde çalışmaları halinde ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verileceğinin hükme bağlandığı, aynı maddenin ( A ) bölümünde 5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerin memuriyete 9. derecenin 2.kademesinden başlayacağının belirtildiği; 4046 sayılı Kanunun geçici 9. maddesinde de özelleştirilen kurumlardan geçenlerin intibaklarının nasıl yapılacağının açıklandığı; davacının Türkiye Halk Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünde müfettiş olarak görev yapmakta iken davalı idareye 7. derecenin 3. kademesinden naklen atandığı, adı geçenin özlük dosyasının yeniden incelenmesi sonucunda sözleşmeli statüde geçen 3 yıl 9 ay 18 gün ile askerlikte geçen 8 ayla birlikte bu hizmetlerinin kazanılmış hak aylığından değerlendirildiği, kazanılmış hak aylığının 12.5.2003 tarihinde 7. derecenin 2. kademesine getirildiği; yukarıda belirtilen yasa maddelerinin birlikte değerlendirilmesinden; davacının Erciyes Üniversitesi İktisat Fakültesine 10.9.1992 tarihinde kayıt yaptırdığı, 4 yıllık lisans eğitimi dışında bir yıl İngilizce hazırlık okuduğu anlaşılmakta olup, adı geçenin göreve başlangıç derecesinin 9. derecenin 2. kademesi kabul edilerek hizmet süresi ve 657 sayılı Kanunun 36/A-11. maddesi ile verilen bir derece ile birlikte 7. derecenin 3. kademesine intibak ettirilmesi gerekirken 7. derecenin 2. kademesine yapılan intibak işleminde hukuka uygunluk bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlem iptal edilmiştir.

Davalı idare, işlemin hukuka uygun olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

657 sayılı D. Memurları Kanununun 36/A-6-b maddesi hükmü, ortaokul ve dengi, lise ve dengi okulların normal öğrenim süresinden fazla olmaları haline özgü bir düzenleme getirmiştir. Ortaokul veya liselerde normal eğitime hazırlamak amacıyla okutulan bir yıllık hazırlık sınıfının bu madde kapsamında kabul edilmesine olanak bulunmamaktadır.

Öte yandan üniversitelerin hazırlık sınıflarında geçen sürelerin intibakta değerlendirileceği yolunda bir düzenleme de bulunmadığından dava konusu işlemin iptali yolunda verilen Mahkeme kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Danıştay Beşinci Dairesinin 17.1.1999 günlü, E: 1987/882, K: 1989/21, Danıştay İkinci Dairesinin 28.11.2006 günlü, E:2004/5048, K:2006/3559 sayılı kararları da bu yöndedir.

657 sayılı Yasanın 36. maddesinin "Ortak Hükümler" ( a ) Bölümünde yer alan, 5 yıl süreli yüksek öğrenimi bitirenlerin 9. derecenin 2. kademesinden memuriyete başlatılacağı yolundaki hükmünde geçen yüksek öğrenimin hazırlık sınıfıyla değil, normal öğrenimi beş yıl olan yüksek öğrenimi kapsadığı açıktır.

Açıklanan nedenlerle; davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle Ankara 8. İdare Mahkemesi´nce verilen 25.6.2004 günlü, E:2003/1722, K:2004/1043 sayılı kararın 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu´nun 49. maddesinin 1/b. fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanun´la değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkeme´ye gönderilmesine, 10.04.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2019, 10:06

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.