Sınıf Değiştiren Memurların Önceki Ek Göstergeden Faydalanması

Sınıf Değiştiren Memurların Önceki Ek Göstergeden Faydalanması Kamu kurumlarında özellikle mühendis,öğretmen veya sağlık hizmetleri sınıfında olmak üzere bazı unvanlarda görev yapan kişiler Genel İdari hizmetler sınıfında Müdür kadrolarına naklen atanmaktadırlar.Bu şekilde müdür kadrolarına hizmet sınıfı değişikliği yaparak ataması yapılan kişilerin önceki unvanlarına ait ek gösterge rakamları yeni atanmış olduğu unvanın ek gösterge rakamından fazla olması halinde eski mesleklerine ait ek göstergeden faydalanma hakları bulunmaktadır.Bu şekilde ataması yapılan memurların önceki mesleklerine ait ek göstergeden hangi şekilde yararlanacağına ilişkin açıklamaları bu yazımızda yapacağız.

Sınıf Değiştiren Memurların Önceki Ek Göstergeden Faydalanması

Sınıf Değiştiren Memurların Önceki Ek Göstergeden Faydalanması

Kamu kurumlarında özellikle mühendis,öğretmen veya sağlık hizmetleri sınıfında olmak üzere bazı unvanlarda görev yapan kişiler Genel İdari hizmetler sınıfında Müdür kadrolarına naklen atanmaktadırlar.Bu şekilde müdür kadrolarına hizmet sınıfı değişikliği yaparak ataması yapılan kişilerin önceki unvanlarına ait ek gösterge rakamları yeni atanmış olduğu unvanın ek gösterge rakamından fazla olması halinde eski mesleklerine ait ek göstergeden faydalanma hakları bulunmaktadır.Bu şekilde ataması yapılan memurların önceki mesleklerine ait ek göstergeden hangi şekilde yararlanacağına ilişkin açıklamaları bu yazımızda yapacağız.

657 sayılı Kanunun 43/B maddesinde ; Kurumların 1, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergelerin, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamayacağı hükme bağlanmıştır.

Bu konuyla ilgili olarak 148 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde çok sayıda örnekler de verilmiştir.657 sayılı kanun maddesinde yer alan düzenleme ile 148 nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde  yer alan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde çalışmış olduğu  kariyer sınıfı dışındaki sınıflara ataması yapılan kişiler aşağıdaki durumların varlığı halinde eski görevlerindeki ek göstergelerinden faydalanmaya devam edebileceklerdir.

-Önceki sınıfındaki ek göstergeden faydalanabilmesi için atanmış olduğu kurumlarda 1,2,3 ve 4 üncü derecedeki kadrolara atanmış olma şartı bulunmaktadır.

-1,2,3 ve 4 . derecedeki kadrolara atanma ilk atama esnasında yapılmalıdır.

Sınıf Değiştirme Suretiyle Yapılan Atamalarda Ek Göstergeden Faydalanma İle İlgili Genel Tebliğ

Sınıf değiştirerek yapılan atamalarda ek göstergeden faydalanma ile ilgili açıklamalar 148 sıra nolu devlet memurları genel tebliğinde yapılmıştır.

148 Sıra Nolu Devlet Memurları Genel Tebliği 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesi ikinci paragrafında yer alan; "Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların l, 2, 3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli (I) sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz" hükmünün uygulanmasına ilişkin Bakanlığımıza intikal eden tereddütlerin giderilmesi ve uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılması gerekli görülmüştür.

Anılan hükmün uygulanmasına ilişkin olarak Bakanlığımızca verilen görüşlerde; kurumların 1-4 dereceli kadrolarında görevli olanların ilk atamalarının 1-4. dereceli kadrolara yapılmış olup olmadığına bakılmaksızın yararlanacakları ek göstergelerin daha evvel görevli oldukları kariyerleri ile ilgili sınıfta kazanılmış hak aylığı itibariyle yararlanabilecekleri ek göstergeden az olamayacağı belirtilmekte idi.

Ancak gerek Danıştay Onuncu Dairesinin 25.3.1990 tarih ve 1989/845 Esas, 1990/750 sayılı Kararı gerekse Sayıştay Temyiz Kurulunun 22.6.1994 tarih ve 7508 sayılı ilamında; atama yoluyla kariyer sınıfının dışında bir sınıfta çalışmak durumunda kalanların, kariyer sınıfta kazanılmış hak aylıklarına göre alacakları ek göstergeden düşük olmamak üzere ek göstergeden yararlandırılarak mağdur edilmemelerinin amaçlanmış olması nedeniyle madde hükmünün kariyer hizmet sınıfının dışında bir hizmet sınıfının ilk dört dereceli kadrolarına atananları kapsamakta olduğu belirtilmektedir.

Bu nedenle;
1- Anılan hükmün uygulanmasında ilgililerin kariyerleri ile ilgili ek göstergeden yararlanabilmeleri kariyerleri dışındaki görevlere ilk atamalarının kurumların 1-4 dereceli kadrolarına olması halinde mümkün olabilecektir. Bu şekilde atanmamış olanların anılan madde gereğince kariyerleri ile ilgili ek göstergeden yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır.

ÖRNEK : 1- Teknik Hizmetler Sınıfında kazanılmış hak aylığı 5 inci derecede bulunan bir Mühendisin Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 4 üncü dereceli "Şube Müdürü" kadrosuna atanması durumunda; yararlanacağı ek gösterge I sayılı ek gösterge cetvelinin II- Teknik Hizmetler Sınıfı bölümü (a) sırasında 5 inci dereceden aylık alan bir mühendisin yararlandığı ek göstergeden az olmayacak ilgili Şube Müdürü olarak I sayılı Ek Gösterge Cetvelinin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı i/1 sırasında yer alan (1997 yılında 800 puan) ek göstergeden değil, 5 inci dereceden aylık almakta olan bir mühendisin 1997 yılında yararlanmakta olduğu 1300 ek göstergeden yararlandırılacaktır.

ÖRNEK : 2- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında kazanılmış hak aylığı 8 inci derecede bulunan yüksekokul mezunu bir öğretmen Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 8 inci dereceli bir memur kadrosuna atanıp yıllar sonra terfi etmek suretiyle 4 üncü dereceye ulaştığında, I sayılı Ek Gösterge Cetvelinin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı i/1 sırasında 4 üncü derece için öngörülen ek göstergeden yararlanacaktır.

İlgilinin Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfından Genel İdare Hizmetleri Sınıfına ilk atamasının 1-4 dereceli kadroya olmaması nedeniyle Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında kazanılmış hak aylığı 4 üncü derecede bulunanlar için öngörülen ek göstergeden yararlanması mümkün olmayacaktır.

ÖRNEK : 3- Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfındaki bir öğretmenin Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki "Şube Müdürü" kadrosuna atanması durumunda; ilgilinin yararlanacağı ek gösterge, kariyer hizmet sınıfı olan Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında kazanılmış hak aylığı için öngörülen ek göstergeden daha düşük olmayacaktır.

Buna göre;
- İlgilinin kazanılmış hak aylığının 4, atandığı kadronun 2 nci derecede olması halinde; I sayılı Ek Gösterge Cetvelinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında 4 üncü derece için öngörülen ek gösterge 1997 yılı için 1100, Genel İdare Hizmetleri Sınıfı i/1 sırasında 2 nci derece için öngörülen ek gösterge ise 1997 yılı için 1600 olduğundan ilgilinin yararlanacağı ek gösterge 1600 olacaktır.
- İlgilinin kazanılmış hak aylığının 3, atandığı kadronun 2 nci derecede olması halinde;
Kariyer hizmet sınıfı olan Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında 3 üncü derece için 1997 yılında 1600, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 2 nci dereceli Şube Müdürü için öngörülen ek gösterge de 1997 yılında 1600 olduğundan yararlanacağı ek gösterge 1600 olacaktır.
- İlgilinin kazanılmış hak aylığı ve atandığı kadronun 2 nci derecede olması halinde;
Kariyer hizmet sınıfı olan Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında 2 nci derece için 1997 yılında 2200, Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 2 nci dereceli Şube Müdürü için 1997 yılında 1600 ek gösterge belirlenmiştir. İlgilinin yararlanacağı ek gösterge kazanılmış hak aylığı için öngörülen ek göstergeden az olamayacağından kazanılmış hak aylığı için öngörülen ek gösterge görev aylığı için öngörülen ek göstergeden de fazla olduğundan kazanılmış hak aylığı için öngörülen 2200 ek göstergeden yararlandırılacaktır.

2- Bu tebliğ tarihinden itibaren yukarıda belirtilen şekilde uygulama yapılacak, daha evvel verilmiş ve bu tebliğe aykırı olan görüşler dikkate alınmayacaktır. Ayrıca eski görüşlere istinaden yapılmış olan ödemeler de ilgililerden tahsil edilmeyecektir.

Sınıf Değiştiren Memurların Ek Göstergesi ile İlgili  Devlet Personel Başkanlığı Görüşleri 

ÖZET:İlgililerin kariyerleri ile ilgili ek göstergeden yararlanabilmeleri için; kariyerleri dışındaki görevlere ilk atamalarının kurumların 1-4 dereceli kadrolarına olması halinde mümkün olabileceği hk.     (13.10.2003- 23 sayılı bülten, 42. sayfa

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/B maddesinin uygulanması ile ilgili tereddütleri içeren ilgi yazınız incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Kanunun değişik 43 üncü maddesi (B) bendinin 2 nci fıkrasında, “Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından  kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli  kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel  İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelere göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz”. hükmüne  yer verilmektedir. Diğer yandan, 23.09.1997 tarih ve 23124 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 148 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunun Genel Tebliğinde, “Anılan hükmün uygulanmasında ilgililerin kariyerleri ile ilgili ek göstergeden yararlanabilecekleri kariyerleri dışındaki görevlere ilk atamalarının kurumların 1-4 dereceli kadrolarına olması halinde mümkün olabilecektir. Bu şekilde atanmamış olanların anılan madde gereğince kariyerleri ile ilgili ek  göstergeden yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır.” denilmektedir.

Bu itibarla, Sağlık Hizmetleri Sınıfında Sosyal Hizmetler Uzmanı unvanı ile görev yapmakta iken Genel İdare Hizmetler Sınıfında 3 üncü derece Müdür Yardımcısı kadrosuna  atanan ve bilahare Kuruluşunuzda sözleşmeli statüde görev yaptıktan sonra 1 inci derece Şube Müdürü kadrosuna atanan ilgilinin yukarıda yer verilen hükümler doğrultusunda  kariyerine ait ek  göstergeden yararlanabileceği düşünülmekte olup, ilgi yazınızda ifade edilen diğer personel hakkında ise T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünden alınacak  görüş doğrultusunda işlem yapılmasının uygun olacağı mütalaa  edilmektedir

ÖZET: Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında görev yaptıktan sonra halen Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki 1 inci derece müdür kadrosuna atanan personelin Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ek göstergesinden yararlanacağına ilişkin. (16042,18/08/2004)

Daha önce Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında görev yaptıktan sonra halen Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki 1 inci derece müdür kadrosuna atanan personelin Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı ek göstergesinden yararlanıp yararlanamayacağı hususundaki ilgi yazınız incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin (B) bendinin 2 nci fıkrasında “Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz.

Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz. ” hükmü yer almaktadır
İlgi yazınıza konu edilen personelin, daha önce Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında öğretmen olarak görev yaptığı dikkate alınarak, Kurumunuzda Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki 1 inci derece müdür kadrosuna atanmış olmakla beraber, kazanılmış hak aylık derecesi itibariyle kariyeri ile ilgili ek göstergeden yararlanabileceği düşünülmektedir.

ÖZET: Mülki idare amirliği Hizmetleri Sınıfında Kaymakam olarak görev yaptıktan sonra Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçen ilgilinin kaymakamlık görevi için öngörülen ek gösterge rakamının uygulanması gerektiği hk. (21/10/1993-8.Bülten.28.Sayfa)

Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında Kaymakam olarak görev yaptıktan sonra Genel İdare Hizmetleri Sınıfına geçen ve bu hizmet sınıfında halen şube müdürü olarak görev yapmakta olan personelin kazanılmış ak aylık derecesine hangi ek gösterge rakamının uygulanacağına dair ilgi (c)’de kayıtlı yazınız incelenmiştir. Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 43/B maddesinin ikinci fıkrasında; “Bu ek göstergeler, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp terfi bakımından kazanılmış hak sayılmaz. Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli 1 sayılı cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergeden düşük olamaz” hükmüne yer verilmektedir.
Yukarıda yer verilen fıkrada da açıkça ifade edildiği gibi 1,2,3 ve 4 üncü dereceden kadrolara atananların, evvelce kariyerleri ile ilgili kazanılmış hak aylığı itibariyle almakta oldukları ek gösterge rakamlarının atandıkları görev için tespit edilmiş ek göstergeden fazla olması halinde kariyerleri ile ilgili ek göstergeden yararlandırılmaları gerekmektedir. Bu sebeple, evvelce Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfında fiilen Kaymakamlık görevi yaptığı ifade edilen söz konusu personelin kazanılmış hak aylık derecesine kaymakamlık görevi için öngörülen ek gösterge rakamının uygulanması gerektiği mütalaa edilmektedir.

ÖZET:Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve benzeri unvanlı üst düzey görevlerde çalışmakta iken bu görevlerinden alınarak başka unvanlı kadrolara atananlardan; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin (B) bendinin üçüncü alt bendinde belirtilen unvanlı kadrolara atanmış olanlara, bu kadrolarda bulundukları sürece daha önceki görevleri itibariyle almış oldukları en yüksek ek gösterge rakamları üzerinden ödeme yapılması gerektiği hk. (12.9.2003 -23 sayılı bülten, 39. sayfa)

Bakanlığınızda Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür , Bakanlık Müşaviri, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı, İl Müdürü ve benzeri unvanlarda görev yapmakta iken bu görevlerinden alınarak Şube Müdürü, APK Uzmanı, Mühendis veya benzeri diğer unvanlara atanan personele eski veya yeni görev unvanlarından hangisinin esas alınarak ek gösterge ödemesi yapılacağı hususunda tereddüte düşüldüğünden bahisle Başkanlığımız
görüşünün istendiği ilgi yazı incelenmiştir.
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinin (B) bendinin birinci alt bendinde; bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıklarının; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu Kanuna ekli (I) ve (II) sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi
suretiyle hesaplanacağı hükme bağlanmış, ikinci alt bendinde de; bu ek göstergelerin, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmayacağı belirtilmiştir.
Bahse konu maddenin (B) bendinin üçüncü alt bendinde ise; “Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri, Müşavir ve 1 inci dereceden uzman unvanlı kadrolara atananlara, bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır.” denilmek suretiyle daha önce bulunmuş oldukları görevleri itibariyle yararlanmış oldukları en yüksek ek göstergelerden, hangi görevlere atanmış olanların yararlanabilecekleri hükme bağlanmış bulunmaktadır. Bu itibarla, Bakanlığınızda Müsteşar Yardımcısı, Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Daire Başkanı ve benzeri unvanlı üst düzey görevlerde çalışmakta iken bu görevlerinden alınarak başka unvanlı kadrolara atananlardan; 657 sayılı Devlet Memurları
Kanununun 43 üncü maddesinin (B) bendinin üçüncü alt bendinde belirtilen unvanlı kadrolara atanmış olanlara, bu kadrolarda bulundukları sürece daha önceki görevleri itibariyle almış oldukları en yüksek ek gösterge rakamları üzerinden ödeme yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.

657 43/B Maddesine Göre Ek Göstergeden Faydalanma Danıştay Kararı 

İDARİ DAVA DAİRELERİ GENEL KURULU E. 2014/1604 K. 2015/5106 T. 10.12.2015

İstemin Özeti : Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 25/12/2013 günlü, E:2013/1699, K:2013/1674 sayılı ısrar kararının temyizen incelenerek bozulması, davacı tarafından istenilmektedir.
Savunmanın Özeti : İdare Mahkemesince verilen ısrar kararının usul ve hukuka uygun bulunduğu ve temyiz dilekçesinde öne sürülen nedenlerin, kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı belirtilerek temyiz isteminin reddi gerektiği savunulmaktadır.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca dosya incelendi, gereği görüşüldü:

Dava; sağlık hizmetleri sınıfında tıbbi teknolog kadrosunda görev yapmakta iken, genel idare hizmetleri sınıfında 2. dereceli hastane müdür yardımcısı kadrosuna atanan davacının, daha önce sağlık bilimleri lisansiyeri olarak görev yapması nedeniyle 657 sayılı Yasa'nın 43/B maddesinin ikinci fıkrası uyarınca kariyeri ile ilgili ek gösterge oranından yararlandırılması amacıyla yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali ile aylıklarını 1. dereceden alan sağlık bilimleri lisansiyerlerine ödenen 3000 ek gösterge rakamı esas alınarak tarafına ödeme yapılmasına karar verilmesi istemiyle açılmıştır.

Ankara 4. İdare Mahkemesinin 29/05/2008 günlü, E:2007/439, K:2008/1460 sayılı kararıyla; davacının sağlık bilimleri lisansiyeri kadrosunda 2. derecede görev yapmaktayken, yine 2. derecede hastane başhekim yardımcılığı kadrosuna atandığı ve davalı idarece davacıya hastane başhekim yardımcısı kadrosunda görev yapanlara ödenen 1600 ek gösterge rakamı yerine atamadan önceki 2. dereceli sağlık bilimleri lisansiyerlerine ödenen 2200 ek gösterge rakamı üzerinden ödeme yapıldığının görüldüğü, her ne kadar davacı tarafından, 1. derecede görev yapan sağlık bilimleri lisansiyerlerine 3000 ek gösterge rakamı üzerinden ödeme yapıldığı, kendisine de 657 sayılı Kanun'un 43/B maddesi uyarınca 3000 ek gösterge rakamı üzerinden aylık ödemesi yapılması gerektiği ileri sürülmekte ise de, sağlık bilimleri lisansiyeri olarak 1. derecede görev yapmadığı ve dolayısıyla 3000 ek gösterge rakamını iktisap etmemiş bulunduğu açık olan davacı hakkında atama zamanındaki derecesi üzerinden 2200 ek gösterge rakamının uygulanmasına ve 3000 ek gösterge rakamının uygulanması talebiyle yaptığı başvurunun zımnen reddine yönelik dava konusu işlemde hukuka aykırılık görülmediği gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.

Anılan karar, taraflarca temyiz edilmesine üzerine Danıştay İkinci Dairesi'nin 31/12/2012 günlü, E:2008/7389, K:2012/11131 sayılı kararıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 43/B maddesinde; bu Kanuna tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylıklarının; hizmet sınıfları, görev türleri ve aylık alınan dereceler dikkate alınarak bu kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde gösterilen ek gösterge rakamlarının eklenmesi suretiyle hesaplanacağı, II sayılı cetvelde yer alan unvanlarda değişiklik yapmaya ve yeni unvanlar ilave etmeye Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu, bu ek göstergelerin, ilgililerin belirtilen sınıf ve görevlerde bulundukları sürece ödemelere esas alınıp, terfi bakımından kazanılmış hak sayılmayacağı, kurumların 1., 2., 3. ve 4. dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergelerin, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamayacağının hükme bağlandığı, Hacettepe Üniversitesi Sağlık İdaresi Yüksek Okulundan 19/07/1993 tarihinde mezun olan davacının, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü emrinde Sağlık Hizmetleri Sınıfında 2. derecenin 2. kademesinin aylığı ile 3. dereceli Tıbbi Teknolog kadrosunda görev yapmakta iken 2.9.2004 günlü Bakanlık Oluru ile ...Devlet Hastanesine Genel İdare Hizmetleri Sınıfında 2. dereceli Hastane Müdür Yardımcılığı kadrosuna atandığı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 43/B maddesi uyarınca da aylıklarını 2. dereceden alan Sağlık Bilimleri Lisansiyerleri için öngörülen 2200 ek gösterge rakamından faydalandırıldığı, 22/01/2007 günlü dilekçe ile, maaşının 1. dereceye yükselmesine rağmen ek gösterge rakamının yükseltilmediğinden bahisle 657 sayılı Yasa'nın 43/B maddesinin ikinci fıkrası uyarınca kariyeri ile ilgili ek gösterge rakamından yararlandırılma talebiyle yaptığı başvurunun zımnen reddedildiği, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 43/B maddesinde açıkça kurumların 1 ila 4. dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergenin, ilgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıfta kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamayacağının hüküm altına alındığı, Sağlık Hizmetleri Sınıfından, Genel İdare Hizmetleri Sınıfındaki 2. derece kadrolu bir göreve naklen atanan davacının idareye başvurduğu tarihte, daha önce bulunduğu kariyeriyle ilgili hizmet sınıfında alabileceği ek gösterge (3000), Genel İdare Hizmetleri Sınıfında aldığı ek göstergeden (2200) yüksek olduğundan, davacının 657 sayılı Yasa'nın 43/B maddesinin ikinci fıkrası uyarınca kariyeri ile ilgili ek gösterge rakamından yararlandırılmak amacıyla yaptığı başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle bozulmuş ise de; İdare Mahkemesi, Daire kararına uymayarak ilk kararında ısrar etmiştir.

Davacı, Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 25/12/2013 günlü, E:2013/1699, K:2013/1674 sayılı ısrar kararını temyiz etmekte ve bozulmasını istemektedir.

Temyiz edilen kararla ilgili dosyanın incelenmesinden; Ankara 4. İdare Mahkemesince verilen ısrar kararının usul ve hukuka uygun bulunduğu, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenlerinin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, davacının temyiz isteminin reddine, Ankara 4. İdare Mahkemesi'nin 25/12/2013 günlü, E:2013/1699, K:2013/1674 sayılı kararının ONANMASINA, kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (onbeş) gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 10.12.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2019, 10:12
YORUM EKLE