Memurun Tek Hekimden Aldığı Rapor 40 Günü Geçerse Ne Yapılmalı

Memurun Tek Hekimden Aldığı Rapor 40 Günü Geçerse Ne Yapılmalı memur bir yıl içinde kaç gün tek hekimden doktordan rapor alırsa hakem hastaneye gitmesi gerekir, memur sağlık raporu

Memurun Tek Hekimden Aldığı Rapor 40 Günü Geçerse Ne Yapılmalı

Memurun Tek Hekimden Aldığı Rapor 40 Günü Geçerse Ne Yapılmalı

Memur olarak çalışan kamu personellerinin sağlık kurum ve kuruluşlarından almış oldukları sağlık raporlarına ilişkin usul ve esaslar Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikle belirlenmiştir.İlgili  Yönetmeliğin “Hastalık raporu ve izin süreleri”başlıklı 6 ncı maddesinde yer alan hükme göre memurların bir takvim yılında tek hekimden  alacakları sağlık raporlarının 40 günü geçemeyeceği yönünde hüküm bulunmaktadır.Memurların kırk günü geçen sağlık raporlarının ise işleme alınabilmesi yine aynı yönetmelikte yer alan hükme göre  resmî sağlık kurullarınca onaylanmasına bağlıdır.

Yıl içerisinde kırk günü aşan şekilde sağlık raporu alan memurların sağlık raporlarının sağlık iznine çevrilmesi için memurun almış olduğu sağlık raporunun  resmi sağlık kurulunca onaylanması işlemi yapılmaz ise memur izinsiz olarak işe gelmeme fiilini işlemiş olacaktır.Yıl içinde toplamda kırk günü geçecek şekilde sağlık raporu alıp kurumuna veren memur hakkında kurumlarınca Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Hastalık izni verilmesi” başlıklı 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında yer alan  “ Bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uyulmaksızın alınan hastalık raporlarına dayanılarak hastalık izni verilemez. Hastalık raporlarının bu Yönetmelik ile tespit edilen usûl ve esaslara uygun olmaması hâlinde bu durum memura yazılı olarak bildirilir. Bu bildirim üzerine memur, bildirimin yapıldığı günü takip eden gün göreve gelmekle yükümlüdür." hükmü gereği işlem yapılmalıdır.

Buna göre  memurun 40 günü aşan raporu sağlık kurulunca onaylatmadan  kamu kurum ve kuruluşlarına
vermesi halinde  kurum tarafından ilgilinin tek hekimden aldığı raporların 40 günü aştığı ve söz konusu raporun resmi sağlık kurulunca onaylanması gerektiğine dair yazılı bildirimin ilgiliye yapılması ve memur tarafından bahsi geçen tek hekim raporunun resmi sağlık kuruluna onaylattırılması sağlanmalıdır.Aldığı tek hekim raporunu sağlık kuruluna onaylatan memura hastalık izni verilmeli ,aldığı sağlık raporunu sağlık kuruluna onaylatmayan memura ise işe başlaması yönünde bildirim yapılmalıdır.

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2019, 14:01
YORUM EKLE