Denetimli Serbestlik Cezası Alan Memurun Durumu

Memur Denetimli Serbestlik Ceza Denetimli Serbestlik Cezası Alan Memurun Durumu işlemiş oldukları suçlardan dolayı ceza almaları ve almış oldukları cezaların Denetimli Serbestlik Cezasına çevrilmesi durumunda kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili memur hakkında nasıl bir işlem yapılması gerektiği yönünde Devlet Personel Başkanlığı görüş yazısı

Denetimli Serbestlik Cezası Alan Memurun Durumu

Memur Denetimli Serbestlik Ceza

Denetimli Serbestlik Cezası Alan Memurun Durumu

Memur olarak görev yapanların memuriyetleri devam ederken işlemiş oldukları suçlardan dolayı ceza almaları ve almış oldukları cezaların Denetimli Serbestlik Cezasına çevrilmesi durumunda kamu kurum ve kuruluşlarınca ilgili memur hakkında nasıl bir işlem yapılması gerektiği yönünde Devlet Personel Başkanlığına sorulan görüş yazısına verilen cevabi yazıda

Almış oldukları cezalar nedeniyle hapis cezası alan ve almış oldukları hapis cezasının denetimli serbestlikle infazına karar verilen memurun almış olduğu ceza memuriyete engel cezalardan değil ise denetimli serbestlik süresince memurun memurluğunun askıda olacağı memurun cezasının infazını tamamladıktan sonra göreve başlayabileceği ve cezanın infazı süresince memurun özlük haklarından faydalanamayacağı yönünde görüş bildirilmiştir.

ÖZET: Yaralama suçundan hakkında 4 ay hapis cezası verilen memurun cezasının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazı aşamasında ilgili hakkında hangi işlemin yapılacağı hk. (12/10/2016-6078)

“Genel Müdürlüğünüzde memur olarak çalışmakta iken İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesinin 25.12.2015 tarih ve E:2015/573, K: 2015/627 sayılı Kararı ile, "yaralama" suçundan hakkında dört ay hapis cezası verilen …'ın cezasının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazı aşamasında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinin birinci fıkrası hükmünün nasıl uygulanacağı hususunda oluşan tereddüde ilişkin Başkanlığımız görüşünün talep edildiği ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.


657 sayılı Devlet Memurları Kanununun devlet memurluğuna alınacaklarda aranacak genel ve özel şartların düzenlendiği 48 inci maddesinin "A) Genel Şartlar" başlıklı bölümünün beşinci fıkrasında "Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak."


hükmüne yer verilmiş olup, kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına çarptırılanlar ile verilen hapis cezasının süresine bakılmaksızın affa uğramış olsalar bile yukarıda sayılan nitelikteki suçlardan hüküm giymiş olanların devlet memuru olamayacakları ifade edilmiştir.


5237 sayılı Türk Ceza Kanununun "Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma" başlıklı 53 üncü maddesinde "(1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin kanuni sonucu olarak;
a) Sürekli, süreli veya geçici bir kamu görevinin üstlenilmesinden; bu kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye, köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca verilen, atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten,

Yoksun bırakılır.
(2) Kişi, işlemiş bulunduğu suç dolayısıyla mahkûm olduğu hapis cezasının infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz..." hükmü yer almaktadır.

5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanunun "Denetimli serbestlik tedbiri uygulanarak cezanın infazı" başlıklı 105/A maddesinde "(1) Hükümlülerin dış dünyaya uyumlarını sağlamak, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini ve güçlendirmelerini temin etmek amacıyla;
a) Açık ceza infaz kurumunda cezasının son altı ayını kesintisiz olarak geçiren, … koşullu salıverilmesine bir yıl veya daha az süre kalan iyi hâlli hükümlülerin talebi hâlinde, cezalarının koşullu salıverilme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infazına, ceza infaz kurumu idaresince hükümlü hakkında hazırlanan değerlendirme raporu dikkate alınarak, infaz hâkimi tarafından karar verilebilir. …
(5) Denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle cezasının infazına karar verilen hükümlünün, koşullu salıverilme tarihine kadar;
a) Kamuya yararlı bir işte ücretsiz olarak çalıştırılması,
b) Bir konut veya bölgede denetim ve gözetim altında bulundurulması,
c) Belirlenen yer veya bölgelere gitmemesi,
d) Belirlenen programlara katılması,
yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tabi tutulmasına, denetimli serbestlik müdürlüğünce karar verilir…" hükmüne yer verilmiş olup, mezkur maddede sayılan şartlar çerçevesinde koşullu salıverilmesine 1 yıl veya daha az süre kalan hükümlülerin, cezaların koşullu salıverme tarihine kadar olan kısmının denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle infaz edilebileceği ifade edilmiş, denetimli serbestlik tedbirinin, bir infaz şekli olduğu
ve mahkumiyeti ortadan kaldırmadığı, sadece anılan maddede belirtilen şartların gerçekleşmesi halinde cezanın infaz edilmiş sayılacağı ifade edilmiştir.

Danıştay 1. Dairesinin 13/04/2004 gün ve E:2003/170, K:2004/3 sayılı kararında ise "…Devlet memuru olup da memuriyetine son verilmesini gerektirmeyen bir hürriyeti bağlayıcı ceza ile mahkum olan bir kişinin, söz konusu cezanın infazı süresince memuriyet haklarını koruma ve kullanma ehliyetinin devam ettiğinin kabulü mümkün bulunmamaktadır. Bu durumda olan Devlet memurunun hizmet ilişkisinin infaz süresince askıda olduğunun kabulüyle hükümlülük süresinin sona ermesinden sonra göreve iade suretiyle memuriyet statüsünü yeniden kazanması gerekmektedir ki bu da, memur hukukunun sonucu olan memur güvenliği ilkesinin bir gereğidir... Devlet memurlarının hükümlü bulundukları Devlet memurluğuna engel nitelik taşımayan hapis cezalarının infazı süresinde göreve devamsızlıkları nedeniyle memuriyetlerine son verilemeyeceği, bu kişilerin sözü edilen cezalarının infazı süresince hastalık ve yıllık izin kullanabilmelerine ve buna bağlı olarak maaş alabilmelerine hukuken olanak bulunmadığı" belirtilmiştir.

Yukarıda yer verilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, işlemiş olduğu suçun 657 sayılı Kanunun 48/A-5 inci maddesinde sayılan nitelikli suçlar kapsamında sayılmaması ve almış olduğu cezanın 1 yıldan az olması sebebiyle, ilgilinin, denetimli serbestlik tedbiri uygulanmak suretiyle hapis cezasının infazı süresince memuriyetinin askıda olduğu, ancak söz konusu cezanın infaz edilmesinden sonra tekrar göreve başlatılması gerektiği mütalaa edilmektedir.”

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2019, 13:54
YORUM EKLE