Anne veya Babası Hasta Olan Memurun Nakil Talebi

Anne veya Babası Hasta Olan Memurun Nakil Talebi Memurun naklen atanma talebinde bakmakla yükümlü olduğu kişiler nedeniyle nakil olabilir mi, sağlık nedeniyle nakil talebi danıştay örnek karar

Anne veya Babası Hasta Olan Memurun Nakil Talebi

Anne veya Babası Hasta Olan Memurun Nakil Talebi

Memurun naklen atanmasında çalışmış olduğu kurumdan muvafakat alması gerekmektedir.Memurun çalışmış olduğu kurumdan muvafakat almasında amirinin takdir hakkı bulunmakla birlikte Danıştay Başkanlığınca çeşitli tarihlerde verilmiş olan kararlarda memura muvafakat verilmemesi işlemleri eğitim,sağlık,üst göreve atanma gibi durumlarda iptal edilmektedir.Danıştay Başkanlığı vermiş olduğu bir kararda memurun bakmakla yükümlü olduğu annesinin %98 özürlü olması nedeniyle annesine bakmak amacıyla yapmış olduğu nakil talebini reddeden kurumun muvafakat vermeme işlemini yerinde görmeyerek ilgili işlemi iptal etmiştir.

Muvafakat verilmemesi işleminin gerekçesi ilgili kararda "Dosyanın incelenmesinden, %98 oranında engelli, haftada üç kez diyalize girecek derecede ağır kronik böbrek yetmezliği, hipertansiyon, diyabet ve katarakt hastalıkları nedeniyle bakıma muhtaç olan davacının annesinin, günlük aktivitelerini yerine getirmede güçlük çektiği, yaşı nedeniyle de alışkın olduğu çevre dışında bakımının son derece zor olduğu ve yaşamını sürdürebilmesi için tek bekar kız çocuğu olan davacının bakımına ihtiyaç duyduğu anlaşıldığından, davacının …………Üniversitesi Rektörlüğü emrine atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir" şeklinde yer almıştır.

Danıştay 2. Daire  Esas No : 2016/5955 Karar No : 2016/6069

TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay İkinci Dairesi’nce; Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay dava daireleri arasındaki işbölümünün belirlendiği Danıştay Başkanlık Kurulu’nun 01/08/2016 gün ve K:2016/32 sayılı kararına istinaden Dairemize iletilen dosyada işin gereği düşünüldü:

Dava, …… Üniversitesinde bilgisayar işletmeni olarak görev yapan davacının, ……….. Üniversitesi Rektörlüğü emrine atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin işlemin iptali istemiyle açılmıştır.

Zonguldak İdare Mahkemesi’nce verilen 25/12/2013 günlü, E:2013/650, K:2013/1607 sayılı kararla; her ne kadar davacının, %98 oranında ağır özürlü olan annesinin davacının bakımına muhtaç olduğu açık ise de; davacının görev yaptığı Karabük ilinde bakıma muhtaç aile fertlerinin hastalığının takip ve tedavisinin mümkün olmadığı yönünde iddianın bulunmaması ve salt annesinin davacının bakımına ihtiyacının bulunmasının da muvafakat verilmesini gerektirecek bir sebep olmaması karşısında, muvafakat verme konusunda takdir yetkisine sahip olan ve bu husustaki başvuruları olumlu sonuçlandırma yönünde işlem tesis etmeye yargı kararı ile zorlanamayacak olan idare tarafından kadro, ihtiyaç ve hizmet gerekleri dikkate alınarak, davacının …….. Üniversitesine atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin dava konusu işlemde kamu yararı ve hizmet gerekleri yönünden hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmedilmiştir.

Davacının temyiz başvurusu üzerine Danıştay Beşinci Dairesinin 15/12/2015 günlü, E:2014/962, K:2015/10442 sayılı kararıyla İdare Mahkemesi kararı onanmıştır.

Davacı, dava konusu işlemin hukuka aykırı olduğunu öne sürerek, Danıştay Beşinci Dairesince verilen kararın kaldırılarak İdare Mahkemesi kararının bozulmasını istemektedir.

Kararın düzeltilmesi dilekçesinde ileri sürülen nedenler, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 54. maddesi hükmüne uygun bulunduğundan, karar düzeltme isteminin kabulü ile Danıştay Beşinci Dairesince verilen 15/12/2015 günlü, E:2014/962, K:2015/10442 sayılı karar kaldırılarak uyuşmazlığın esasına geçildi:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74. maddesiyle memurların kurumlararasında naklen atanmaları konusunda idareye tanınan takdir yetkisinin, mutlak ve sınırsız nitelik taşımadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleriyle sınırlı ve bu açıdan yargı denetimine tabi olduğu İdare Hukukunun bilinen ilkelerindendir.

Dosyanın incelenmesinden, %98 oranında engelli, haftada üç kez diyalize girecek derecede ağır kronik böbrek yetmezliği, hipertansiyon, diyabet ve katarakt hastalıkları nedeniyle bakıma muhtaç olan davacının annesinin, günlük aktivitelerini yerine getirmede güçlük çektiği, yaşı nedeniyle de alışkın olduğu çevre dışında bakımının son derece zor olduğu ve yaşamını sürdürebilmesi için tek bekar kız çocuğu olan davacının bakımına ihtiyaç duyduğu anlaşıldığından, davacının …………Üniversitesi Rektörlüğü emrine atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık, davanın reddine ilişkin İdare Mahkemesi kararında ise hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle, davacının temyiz isteminin kabulüyle, Zonguldak İdare Mahkemesinin 25/12/2013 günlü, E:2013/650, K:2013/1607 sayılı kararının, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun temyize konu kararın verildiği tarih itibariyle yürürlükte olan haliyle 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Kanunla değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen hususlar da gözetilerek yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 19/12/2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi

Güncelleme Tarihi: 08 Ekim 2019, 17:36
YORUM EKLE