Uzman çavuşluğa atanan sözleşmeli erlere ikramiye ödenir mi?

Uzman çavuşluğa atanan sözleşmeli erlere ikramiye ödenir mi?

Uzman çavuşluğa atanan sözleşmeli erlere ikramiye ödenir mi?

Uzman çavuşluğa atanan sözleşmeli erlere ikramiye ödenir mi?

Sözleşme süresini tamamlamadan uzman erbaşlık temel eğitimine katılmak üzere ataması yapılması sebebiyle sözleşmesi  feshedilen kişiye, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki görevine devam ettiği ve anılan Kanunda öngörülen Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılma şartının gerçekleşmediği için herhangi bir ödeme yapılamayacağı hakkında.

Danıştay 12. Daire Başkanlığı         2020/3742 E.  ,  2020/2963 K."İçtihat Metni"

T.C.
D A N I Ş T A Y
ONİKİNCİ DAİRE
Esas No : 2020/3742
Karar No : 2020/2963

TEMYİZ EDEN (DAVACI) : …
VEKİLİ : Av. …
KARŞI TARAF (DAVALI) : … Bakanlığı
VEKİLİ : Av. …
İSTEMİN KONUSU : … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarihli ve E:…, K:…, Temyiz No:… sayılı, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 48. maddesinin altıncı fıkrası uyarınca verilen temyiz isteminin reddine ilişkin kararının temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :
Dava konusu istem: Sözleşmeli er olarak görev yapmakta iken uzman erbaş temel eğitimine atanması sebebiyle sözleşmesi feshedilen davacının, Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu'nun 7. maddesinin beşinci fıkrasında düzenlenen sözleşmeli er ikramiyesinin ödenmesi talebiyle yapılan 16/11/2018 tarihli başvurunun zımnen reddine ilişkin işlemin iptali ile sözleşmeli er olarak görev yaptığı döneme ilişkin ikramiyenin faiziyle birlikte ödenmesine karar verilmesi istenilmiştir.
İlk Derece Mahkemesi kararının özeti: ... İdare Mahkemesince verilen … tarih ve E:…, K:… sayılı kararda; davacının 19/08/2013 tarihinde Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde sözleşmeli er olarak göreve başladığı, 18/06/2018 tarihinde sözleşme süresini tamamlamadan uzman erbaşlık temel eğitimine katılmak üzere …'ya atamasının yapılması sebebiyle sözleşmesinin feshedildiği, dolayısıyla Türk Silahlı Kuvvetlerindeki görevine devam ettiği ve anılan Kanunda öngörülen Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılma şartının gerçekleşmediği, bu durumda Türk Silahlı Kuvvetlerinden ayrılmadığı, sadece statü değiştirdiği ve Kanunda ödeme yapılabilmesi için öngörülen şartları taşımadığı anlaşılan davacıya sözleşmeli er olarak görev yaptığı döneme ilişkin ödeme yapılmamasına ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Bölge İdare Mahkemesi kararının özeti: … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarihli ve E:…, K:… sayılı kararıyla istinaf başvurusunun reddine karar verilmiştir.
Davacı tarafından, anılan kararın temyiz edilmesi üzerine, Bölge İdare Mahkemesinin temyize konu kararıyla; temyizin kesin bir karar hakkında olması halinde kararı veren mercinin, temyiz isteminin reddine karar vereceğine ilişkin düzenleme uyarınca davacı tarafın temyiz isteminin reddine karar verilmiştir.

TEMYİZ EDENİN İDDİALARI : Davacı tarafından, kendi kusuru ile sözleşmesinin feshedilmediği , bu nedenle sözleşmeli erlikten doğan parasal haklarının ödenmesi gerektiği belirtilerek temyiz isteminin kabulüne karar verilmesi gerektiği ileri sürülmektedir.
DANIŞTAY TETKİK HÂKİMİ : …
DÜŞÜNCESİ : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan temyize konu kararın onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA
Karar veren Danıştay Onikinci Dairesince, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 14. maddesi uyarınca ilk inceleme ile görevli Tetkik Hâkimi …'ın açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra, yürütmenin durdurulması istemi hakkında ayrıca bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

HUKUKİ DEĞERLENDİRME:
Bölge idare mahkemelerinin nihai kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 49. maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
Temyizen incelenen karar usul ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:
Açıklanan nedenlerle;
1. Davacının temyiz isteminin reddine,
2. Yukarıda özetlenen gerekçeyle temyiz isteminin reddine ilişkin … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesinin … tarihli ve E:…, K:…, Temyiz No:… sayılı temyize konu kararının ONANMASINA,
3. Davacının adli yardım talebi kabul edildiğinden temyiz giderlerinin davacıdan tahsili için İdare Mahkemesince vergi dairesine müzekkere yazılmasına,
4. 2577 sayılı Kanunu'nun 50. maddesi uyarınca, bu onama kararının taraflara tebliğini ve bir örneğinin de … Bölge İdare Mahkemesi ... İdari Dava Dairesine gönderilmesini teminen dosyanın ... İdare Mahkemesine gönderilmesine, 24/09/2020 tarihinde kesin olarak oybirliğiyle karar verildi.

YORUM EKLE