Üniversitelerde sınavsız atama hakkında mahkeme kararı

Üniversitelerde sınavsız atama mahkeme kararı

Üniversitelerde sınavsız atama hakkında mahkeme kararı

Üniversitelerde sınavsız atama mahkeme kararı

Üniversitelerde sınavsız atama hakkında mahkeme kararı

Üniversitelerde sınavsız atama hakkında mahkeme kararı 

Üniversitede hizmetin kesintisiz yürütülmesi amacıyla liyakat ilkelerine dikkat edilerek ilgililerin önce atanmak için sınav gerektirmeyen Yüksekokul ya da Enstitü Sekreterliği kadrolarına, sonra da sınavsız olarak şube müdürlüğü kadrolarına atandıkları, her bir personelin atanmış oldukları birimlerde uzun yıllardır hizmet verdikleri, asaleten atamalarının yapıldığı tarihe kadar atandıkları kadrolarda vekaleten veya görevlendirme yoluyla görev yaptıkları, bu atama işlemleri nedeniyle kamunun zararına, kişilerin mağduriyetine ya da üçüncü kişilere haksız menfaat sağlanmasına neden olunmadığı, bu nedenlerle mevcut delillerin, atılı suçlardan dolayı şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı 

T.C.

DANIŞTAY

1. DAİRE

E. 2020/834

K. 2020/719

K A R A R

Şüpheliler :

1- ) ........Üniversitesi Rektörü

2- ) ........ Aynı Üniversitede Rektör Vekili

3- ) .........Aynı Üniversitede Genel Sekreter

4- ) .......... Aynı Üniversitede Personel Daire Başkanı

Suçları : ... Meslek Yüksekokulunda Şef ...... Yüksekokulu Sekreterliğine, Tekniker ....... Meslek Yüksekokulu Sekreterliğine, Tekniker ...... Fakültesi Sekreterliğine, Ankara Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğünde VHKİ ....... Ç... Meslek Yüksekokulu Sekreterliğine atayıp sınav gerektirmeyen bu kadrolara atamaları gerçekleştirilen bu kişilerden ........... Üniversitedeki şube müdürlüğü kadrolarına, ......... Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında şube müdürlüğü kadrosuna atanmasını sağlamak suretiyle görevi kötüye kullanmak.

Suç Tarihi : 2013 -2014 Yılları.

İncelenen Karar : Şüphelilerden ... men-i muhakemesine, diğer şüphelilerin lüzum-u muhakemelerine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Kurulun 21.10.2019 tarih ve 2019/57 Sayılı kararı.

Karara İtiraz Edenler : Haklarında lüzum-u muhakeme kararı verilenlerin tümü.

İnceleme Nedeni : İtiraz üzerine ve Yasa gereği kendiliğinden.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 15.5.2020 tarih ve 3332 Sayılı yazısı ekinde gönderilen soruşturma dosyası ile yukarıda belirtilen Kurul kararı ve bu kararın lüzum-u muhakemeye ilişkin kısmına haklarında lüzum-u muhakeme kararı verilenler tarafından yapılan itirazlar, Tetkik Hakimi E. Dalkıran'ın açıklamaları dinlenildikten sonra, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 53. maddesi uyarınca incelendi;

Gereği Görüşülüp Düşünüldü :

KARAR : Dosyadaki bilgi ve belgelere göre mevcut delillerin, atılı suçtan dolayı A. B. hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Kurulun 21.10.2019 tarih ve 2019/57 Sayılı kararının; atılı suçlardan A. B.'nun men-i muhakemesine ilişkin kısmının onanmasına,

SONUÇ : Diğer taraftan, Üniversitede hizmetin kesintisiz yürütülmesi amacıyla liyakat ilkelerine dikkat edilerek ilgililerin önce atanmak için sınav gerektirmeyen Yüksekokul ya da Enstitü Sekreterliği kadrolarına, sonra da sınavsız olarak şube müdürlüğü kadrolarına atandıkları, her bir personelin atanmış oldukları birimlerde uzun yıllardır hizmet verdikleri, asaleten atamalarının yapıldığı tarihe kadar atandıkları kadrolarda vekaleten veya görevlendirme yoluyla görev yaptıkları, bu atama işlemleri nedeniyle kamunun zararına, kişilerin mağduriyetine ya da üçüncü kişilere haksız menfaat sağlanmasına neden olunmadığı, bu nedenlerle mevcut delillerin, atılı suçlardan dolayı şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte bulunmadığı anlaşıldığından, itirazların kabulüyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Kurulun 21.10.2019 tarih ve 2019/57 Sayılı kararının; atılı suçlardan D. B, S. A. ve Z. Y'ın lüzum-u muhakemelerine ilişkin kısmının bozulmasına, atılı suçlar nedeniyle D. B, S. A ve Z. Y'ın men-i muhakemelerine, dosyanın karar ekli olarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına, kararın birer örneğinin M.. ( T... ) Üniversitesi Rektörlüğü ile itiraz edenlere gönderilmesine, 24.6.2020 tarihinde A. B. yönünden oybirliğiyle, diğer şüpheliler yönünden oyçokluğuyla karar verildi.

(X- ) KARŞI OY

Dosyanın incelenmesinden, M.. ( T.. ) Üniversitesinin şef kadrosunda bulunan M. A'ın, tekniker kadrosunda bulunan N. A ve E. E ile Ankara Çalışma ve İŞKUR İl Müdürlüğünde VHKİ A.Ş'in, şube müdürlüğü kadrolarına atanabilmek için görevde yükselme ve eğitim sınavında başarılı olma koşulunu öngören Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri etkisiz kılınarak 2012-2013 yıllarında müdürlük kadrolarına atandıkları, adı geçenlerin önce sınav koşulu gerektirmeyen üst görev niteliğindeki Enstitü veya Yüksekokul Sekreterliğine atandıkları, anılan görevlerdeki hizmetlerinden çok kısa süre yararlanılarak sınav koşulu olan şube müdürlüğü kadrolarına sınavsız olarak atamalarının gerçekleştirildiği, böylece görevde yükselme ve eğitim sınavında başarılı olup söz konusu kadrolara atama bekleyen kişiler mağdur edildiği gibi adı geçenlerin sınavsız olarak bu kadrolara atamaları yapılarak bu kişilere menfaat sağlandığı anlaşıldığından, itirazların reddiyle Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca oluşturulan Yetkili Kurulun 21.10.2019 tarih ve 2019/57 Sayılı kararının; atılı suçlardan D. B, S.A ve Z. Y'ın lüzum-u muhakemelerine ilişkin kısmının onanması, D. B, S. A ve Z. Y'ın eylemlerine uyan Türk Ceza Kanununun 257. maddesi gereğince yargılanmaları gerektiği oyuyla çoğunluk kararına adı geçenler yönünden katılmıyorum.

YORUM EKLE